Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "DÖRD FƏSİL"


  “DÖRD FӘSİL” – Azәrb. xalça kompozisiyası. Tәbriz xalça mәktәbinә aiddir. Başlıca istehsal mәrkәzi Tәbriz olmuşdur. Belә kompozisiyalı xalçaların arasahәsi ilin müvafiq fәslinin mәişәt sәhnәlәrini әks etdirәn dörd hissәyә ayrılır. Xalçaların dekorativ bәzәklәrindә daha çox tarixi memarlıq abidәlәrinin (“Mәdain xarabaları”, “Tәxti- Cәmşid”) tәsvirlәri, böyük mütәfәkkirlәrin vә şairlәrin portretlәri, dini (“Adәm vә Hәvva cәnnәtdә”, “Qurbankәsmә”) vә lirik (“Leyli vә Mәcnun”, “Fәrhad vә Şirin”) süjetlәr, Ömәr Xәyyamın rübailәri mövzusunda sәhnәlәr yer tutur. Bәzi xalçalarda rast gәlinәn enli, bir-birinә perpendikulyar zolaqlar axar suyu әks etdirmәklә arasahәni dörd hissәyә ayırır. Sәfәvi şahı I Tәhmasib tәrәfindәn imam Rza mәqbәrәsinә hәdiyyә edilәn xalçanın dörd hissәyә bölünmüş arasahәsi günәş, yağış, göy qurşağı vә qar yağ- masını tәsvir etmәklә, sanki ilin fәsillәrini canlandırır. “D.f.” xalçalarının süjeti 20 әsrin ortalarına qәdәr qorunub saxlanmışdır.

   “Дюрд фясил” халчасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "DÖRD FƏSİL"


  “DÖRD FӘSİL” – Azәrb. xalça kompozisiyası. Tәbriz xalça mәktәbinә aiddir. Başlıca istehsal mәrkәzi Tәbriz olmuşdur. Belә kompozisiyalı xalçaların arasahәsi ilin müvafiq fәslinin mәişәt sәhnәlәrini әks etdirәn dörd hissәyә ayrılır. Xalçaların dekorativ bәzәklәrindә daha çox tarixi memarlıq abidәlәrinin (“Mәdain xarabaları”, “Tәxti- Cәmşid”) tәsvirlәri, böyük mütәfәkkirlәrin vә şairlәrin portretlәri, dini (“Adәm vә Hәvva cәnnәtdә”, “Qurbankәsmә”) vә lirik (“Leyli vә Mәcnun”, “Fәrhad vә Şirin”) süjetlәr, Ömәr Xәyyamın rübailәri mövzusunda sәhnәlәr yer tutur. Bәzi xalçalarda rast gәlinәn enli, bir-birinә perpendikulyar zolaqlar axar suyu әks etdirmәklә arasahәni dörd hissәyә ayırır. Sәfәvi şahı I Tәhmasib tәrәfindәn imam Rza mәqbәrәsinә hәdiyyә edilәn xalçanın dörd hissәyә bölünmüş arasahәsi günәş, yağış, göy qurşağı vә qar yağ- masını tәsvir etmәklә, sanki ilin fәsillәrini canlandırır. “D.f.” xalçalarının süjeti 20 әsrin ortalarına qәdәr qorunub saxlanmışdır.

   “Дюрд фясил” халчасы.

  "DÖRD FƏSİL"


  “DÖRD FӘSİL” – Azәrb. xalça kompozisiyası. Tәbriz xalça mәktәbinә aiddir. Başlıca istehsal mәrkәzi Tәbriz olmuşdur. Belә kompozisiyalı xalçaların arasahәsi ilin müvafiq fәslinin mәişәt sәhnәlәrini әks etdirәn dörd hissәyә ayrılır. Xalçaların dekorativ bәzәklәrindә daha çox tarixi memarlıq abidәlәrinin (“Mәdain xarabaları”, “Tәxti- Cәmşid”) tәsvirlәri, böyük mütәfәkkirlәrin vә şairlәrin portretlәri, dini (“Adәm vә Hәvva cәnnәtdә”, “Qurbankәsmә”) vә lirik (“Leyli vә Mәcnun”, “Fәrhad vә Şirin”) süjetlәr, Ömәr Xәyyamın rübailәri mövzusunda sәhnәlәr yer tutur. Bәzi xalçalarda rast gәlinәn enli, bir-birinә perpendikulyar zolaqlar axar suyu әks etdirmәklә arasahәni dörd hissәyә ayırır. Sәfәvi şahı I Tәhmasib tәrәfindәn imam Rza mәqbәrәsinә hәdiyyә edilәn xalçanın dörd hissәyә bölünmüş arasahәsi günәş, yağış, göy qurşağı vә qar yağ- masını tәsvir etmәklә, sanki ilin fәsillәrini canlandırır. “D.f.” xalçalarının süjeti 20 әsrin ortalarına qәdәr qorunub saxlanmışdır.

   “Дюрд фясил” халчасы.