Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİR AVQUST

  БИР (Биер) Август (24.11.1861, Кассел йахынлыьында, Щелзен – 12.3.1949, Бранденбург мащалы, Зауен) – алман ъярращы. Ф. Есмархын шаэирди. Тябабяти Берлин, Лейпсиг вя Кил ун-тляриндя юйрянмишдир. Грейфсвалдда (1899–1903), Боннда (1903–07), Берлиндя (1907 илдян) ъярращиййя проф.-у олмушдур. Ясярляри сцмцк пластикасы ъярращиййяси (балдырын ампутасийасы цсулу), инфексийайа йолухмуш йараларын мцалиъяси вя с. цзрядир. Онурьа бейни (1901) вя йерли венадахили (1909) анестезийа цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр. Онурьа бейни каналынын пунксийасы цчцн ийня ихтира етмишдир. Щипоспадийа заманы уретранын дцзялдилмясинин пластик ямялиййатыны, мядя вя баьырсагларын орижинал тикишини, гастроптоз заманы мядянин вя баьырсагларын мцхтялиф патоло- эийаларында онлары тясбитетмя цсулларыны тяклиф етмишдир.
  Ясярляри: Цбер пластисъще Билдунэ траэфäщиэер Стумпфе наъщ Унтерсъщенкелампутатион // Аръщив фцр клинисъще Ъщирурэие. 1893. Бд 46; Дие консервативе Бещандлунэ дер соэенаннтен ъщирурэисъщен Туберкулосе // Ибид. 1921. Бд 116.

   

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİR AVQUST

  БИР (Биер) Август (24.11.1861, Кассел йахынлыьында, Щелзен – 12.3.1949, Бранденбург мащалы, Зауен) – алман ъярращы. Ф. Есмархын шаэирди. Тябабяти Берлин, Лейпсиг вя Кил ун-тляриндя юйрянмишдир. Грейфсвалдда (1899–1903), Боннда (1903–07), Берлиндя (1907 илдян) ъярращиййя проф.-у олмушдур. Ясярляри сцмцк пластикасы ъярращиййяси (балдырын ампутасийасы цсулу), инфексийайа йолухмуш йараларын мцалиъяси вя с. цзрядир. Онурьа бейни (1901) вя йерли венадахили (1909) анестезийа цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр. Онурьа бейни каналынын пунксийасы цчцн ийня ихтира етмишдир. Щипоспадийа заманы уретранын дцзялдилмясинин пластик ямялиййатыны, мядя вя баьырсагларын орижинал тикишини, гастроптоз заманы мядянин вя баьырсагларын мцхтялиф патоло- эийаларында онлары тясбитетмя цсулларыны тяклиф етмишдир.
  Ясярляри: Цбер пластисъще Билдунэ траэфäщиэер Стумпфе наъщ Унтерсъщенкелампутатион // Аръщив фцр клинисъще Ъщирурэие. 1893. Бд 46; Дие консервативе Бещандлунэ дер соэенаннтен ъщирурэисъщен Туберкулосе // Ибид. 1921. Бд 116.

   

   

  BİR AVQUST

  БИР (Биер) Август (24.11.1861, Кассел йахынлыьында, Щелзен – 12.3.1949, Бранденбург мащалы, Зауен) – алман ъярращы. Ф. Есмархын шаэирди. Тябабяти Берлин, Лейпсиг вя Кил ун-тляриндя юйрянмишдир. Грейфсвалдда (1899–1903), Боннда (1903–07), Берлиндя (1907 илдян) ъярращиййя проф.-у олмушдур. Ясярляри сцмцк пластикасы ъярращиййяси (балдырын ампутасийасы цсулу), инфексийайа йолухмуш йараларын мцалиъяси вя с. цзрядир. Онурьа бейни (1901) вя йерли венадахили (1909) анестезийа цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр. Онурьа бейни каналынын пунксийасы цчцн ийня ихтира етмишдир. Щипоспадийа заманы уретранын дцзялдилмясинин пластик ямялиййатыны, мядя вя баьырсагларын орижинал тикишини, гастроптоз заманы мядянин вя баьырсагларын мцхтялиф патоло- эийаларында онлары тясбитетмя цсулларыны тяклиф етмишдир.
  Ясярляри: Цбер пластисъще Билдунэ траэфäщиэер Стумпфе наъщ Унтерсъщенкелампутатион // Аръщив фцр клинисъще Ъщирурэие. 1893. Бд 46; Дие консервативе Бещандлунэ дер соэенаннтен ъщирурэисъщен Туберкулосе // Ибид. 1921. Бд 116.