Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "DÖRDLƏR PAKTI" (1933)

  “ДЮРДЛЯР ПАКТЫ” (1933), “Р а з ы л ы г  в я  я м я к д а ш л ы г   п а к т ы” – 1933 ил ийулун 15-дя Ромада Б.Британийа, Франса, Италийа вя Алманийа арасында имзаланмышды. Мягсяд, араларындакы ихтилафлары низама салмаг вя цмуми антисовет ъябщя йаратмаг иди. “Д.п.” Локарно мцгавиляляринин (1925) шяртлярини тясдиг етди, Алманийайа силащланма сащясиндя “щцгуг бярабярлийи” верди вя иштиракчы дювлятляря мцбащисяли бейнялхалг мясялялярдя разылашдырылмыш сийасят йеритмяйи бир вязифя олараг тапшырды. Пакт иштиракчылар арасындакы кяскин зиддиййятляр цзцндян тясдиг едилмяди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "DÖRDLƏR PAKTI" (1933)

  “ДЮРДЛЯР ПАКТЫ” (1933), “Р а з ы л ы г  в я  я м я к д а ш л ы г   п а к т ы” – 1933 ил ийулун 15-дя Ромада Б.Британийа, Франса, Италийа вя Алманийа арасында имзаланмышды. Мягсяд, араларындакы ихтилафлары низама салмаг вя цмуми антисовет ъябщя йаратмаг иди. “Д.п.” Локарно мцгавиляляринин (1925) шяртлярини тясдиг етди, Алманийайа силащланма сащясиндя “щцгуг бярабярлийи” верди вя иштиракчы дювлятляря мцбащисяли бейнялхалг мясялялярдя разылашдырылмыш сийасят йеритмяйи бир вязифя олараг тапшырды. Пакт иштиракчылар арасындакы кяскин зиддиййятляр цзцндян тясдиг едилмяди.

  "DÖRDLƏR PAKTI" (1933)

  “ДЮРДЛЯР ПАКТЫ” (1933), “Р а з ы л ы г  в я  я м я к д а ш л ы г   п а к т ы” – 1933 ил ийулун 15-дя Ромада Б.Британийа, Франса, Италийа вя Алманийа арасында имзаланмышды. Мягсяд, араларындакы ихтилафлары низама салмаг вя цмуми антисовет ъябщя йаратмаг иди. “Д.п.” Локарно мцгавиляляринин (1925) шяртлярини тясдиг етди, Алманийайа силащланма сащясиндя “щцгуг бярабярлийи” верди вя иштиракчы дювлятляря мцбащисяли бейнялхалг мясялялярдя разылашдырылмыш сийасят йеритмяйи бир вязифя олараг тапшырды. Пакт иштиракчылар арасындакы кяскин зиддиййятляр цзцндян тясдиг едилмяди.