Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ÁARNE Antti Amatus

  (5.12.1867, Пори – 5.2.1925, Щелсинки) – фин фолклорчусу, “фин мяктяби”нин нцмайяндяси, проф. (1922). Щелсинки Ун-тини битирмишдир (1893). Наьыл вя тапмаъа жанрыны компаративист мювгедян тядгиг етмишдир. А. наьыл сцжетляринин, хцсусиля дя сещрли наьылларын тякъя миллилик xцсусиййятляриня эюря дейил, щямчинин цмумавропа яняняляриня уйьун олараг тяснифатыны вермишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ÁARNE Antti Amatus

  (5.12.1867, Пори – 5.2.1925, Щелсинки) – фин фолклорчусу, “фин мяктяби”нин нцмайяндяси, проф. (1922). Щелсинки Ун-тини битирмишдир (1893). Наьыл вя тапмаъа жанрыны компаративист мювгедян тядгиг етмишдир. А. наьыл сцжетляринин, хцсусиля дя сещрли наьылларын тякъя миллилик xцсусиййятляриня эюря дейил, щямчинин цмумавропа яняняляриня уйьун олараг тяснифатыны вермишдир.

  ÁARNE Antti Amatus

  (5.12.1867, Пори – 5.2.1925, Щелсинки) – фин фолклорчусу, “фин мяктяби”нин нцмайяндяси, проф. (1922). Щелсинки Ун-тини битирмишдир (1893). Наьыл вя тапмаъа жанрыны компаративист мювгедян тядгиг етмишдир. А. наьыл сцжетляринин, хцсусиля дя сещрли наьылларын тякъя миллилик xцсусиййятляриня эюря дейил, щямчинин цмумавропа яняняляриня уйьун олараг тяснифатыны вермишдир.