Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRA


  БИРÁ, Бюйцк Бира – РФ-нин Хабаровск дийарында, Йящуди МВ-ндя чай, Амурун сол голу. Уз. 261 км, щювзясинин сащ. 9580 км2. Кичик Хинган вя Сутар силсиляляриндян башланан Кулдур вя Сутар чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Ясасян, дцзян яразилярдя ахыр. Йаьыш сулары иля гидаланыр. Биробиъан ш. Б. сащилиндядир; бурада ортаиллик су сярфи 106 м3/сан-дир. Мянсябиндян 89 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRA


  БИРÁ, Бюйцк Бира – РФ-нин Хабаровск дийарында, Йящуди МВ-ндя чай, Амурун сол голу. Уз. 261 км, щювзясинин сащ. 9580 км2. Кичик Хинган вя Сутар силсиляляриндян башланан Кулдур вя Сутар чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Ясасян, дцзян яразилярдя ахыр. Йаьыш сулары иля гидаланыр. Биробиъан ш. Б. сащилиндядир; бурада ортаиллик су сярфи 106 м3/сан-дир. Мянсябиндян 89 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

   

  BİRA


  БИРÁ, Бюйцк Бира – РФ-нин Хабаровск дийарында, Йящуди МВ-ндя чай, Амурун сол голу. Уз. 261 км, щювзясинин сащ. 9580 км2. Кичик Хинган вя Сутар силсиляляриндян башланан Кулдур вя Сутар чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Ясасян, дцзян яразилярдя ахыр. Йаьыш сулары иля гидаланыр. Биробиъан ш. Б. сащилиндядир; бурада ортаиллик су сярфи 106 м3/сан-дир. Мянсябиндян 89 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.