Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÖVR 

  DÖVR, g e o l o g i y a d a – bir geoloji sistemin çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi üçün lazım olan vaxt (zaman). D. eranın bir hissәsi olub epoxalara bölünür. Fanero- zoyun geoxronoloji şkalasında aşağıdakı D.-lәr ayrılır: Kembri, Ordovik, Silur, Devon, Daş kömür, Perm, Trias, Yura, Tәbaşir, Paleogen, Neogen vә Dördüncü dövr. İzotop tәyininә görә geol. D.-ün davamiyyәt müddәti on mln. illәrlә ölçülür (yalnız Dördüncü D. 2,6 mln. ildir ki, davam edir). Hәr bir D. iqlim şәraiti, bitkisi, heyvanlar alәmi vә s. ilә xarakterizә olunur. D.-ün adı sistemin adı ilә eynidir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÖVR 

  DÖVR, g e o l o g i y a d a – bir geoloji sistemin çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi üçün lazım olan vaxt (zaman). D. eranın bir hissәsi olub epoxalara bölünür. Fanero- zoyun geoxronoloji şkalasında aşağıdakı D.-lәr ayrılır: Kembri, Ordovik, Silur, Devon, Daş kömür, Perm, Trias, Yura, Tәbaşir, Paleogen, Neogen vә Dördüncü dövr. İzotop tәyininә görә geol. D.-ün davamiyyәt müddәti on mln. illәrlә ölçülür (yalnız Dördüncü D. 2,6 mln. ildir ki, davam edir). Hәr bir D. iqlim şәraiti, bitkisi, heyvanlar alәmi vә s. ilә xarakterizә olunur. D.-ün adı sistemin adı ilә eynidir.

  DÖVR 

  DÖVR, g e o l o g i y a d a – bir geoloji sistemin çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi üçün lazım olan vaxt (zaman). D. eranın bir hissәsi olub epoxalara bölünür. Fanero- zoyun geoxronoloji şkalasında aşağıdakı D.-lәr ayrılır: Kembri, Ordovik, Silur, Devon, Daş kömür, Perm, Trias, Yura, Tәbaşir, Paleogen, Neogen vә Dördüncü dövr. İzotop tәyininә görә geol. D.-ün davamiyyәt müddәti on mln. illәrlә ölçülür (yalnız Dördüncü D. 2,6 mln. ildir ki, davam edir). Hәr bir D. iqlim şәraiti, bitkisi, heyvanlar alәmi vә s. ilә xarakterizә olunur. D.-ün adı sistemin adı ilә eynidir.