Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÖYƏNƏK CİSİM

  ДЮЙЯНЯК ЪИСИМ – пласенталы мямялилярдя вя инсанда бейинин бюйцк йарымкцряляри габыьыны бирляшдирян синир лифляри. Тякамцл эедишиндя артыг икитяняффцслц балыгларда олан бейин структурундан инкишаф етмишдир. Йарымкцряляр арасындакы узунуна йарыьын дяринлийиндя йерляшир. Д.ъ. лифляри, башлыъа олараг йарымкцрялярин симметрик щиссялярини (комиссурал лифляр), даща аз – бир йарымкцря щцдудунда мцхтялиф шюбяляри (ассосиатив лифляр) ялагяляндирир. Д.ъ. щяр ики йарымкцрянин бир-бири иля ялагяляндирмя ишлярини тямин едир. Д.ъ.-ин зядялянмяси дярин синир вя психи позунтулара сябяб ола биляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÖYƏNƏK CİSİM

  ДЮЙЯНЯК ЪИСИМ – пласенталы мямялилярдя вя инсанда бейинин бюйцк йарымкцряляри габыьыны бирляшдирян синир лифляри. Тякамцл эедишиндя артыг икитяняффцслц балыгларда олан бейин структурундан инкишаф етмишдир. Йарымкцряляр арасындакы узунуна йарыьын дяринлийиндя йерляшир. Д.ъ. лифляри, башлыъа олараг йарымкцрялярин симметрик щиссялярини (комиссурал лифляр), даща аз – бир йарымкцря щцдудунда мцхтялиф шюбяляри (ассосиатив лифляр) ялагяляндирир. Д.ъ. щяр ики йарымкцрянин бир-бири иля ялагяляндирмя ишлярини тямин едир. Д.ъ.-ин зядялянмяси дярин синир вя психи позунтулара сябяб ола биляр.

  DÖYƏNƏK CİSİM

  ДЮЙЯНЯК ЪИСИМ – пласенталы мямялилярдя вя инсанда бейинин бюйцк йарымкцряляри габыьыны бирляшдирян синир лифляри. Тякамцл эедишиндя артыг икитяняффцслц балыгларда олан бейин структурундан инкишаф етмишдир. Йарымкцряляр арасындакы узунуна йарыьын дяринлийиндя йерляшир. Д.ъ. лифляри, башлыъа олараг йарымкцрялярин симметрик щиссялярини (комиссурал лифляр), даща аз – бир йарымкцря щцдудунда мцхтялиф шюбяляри (ассосиатив лифляр) ялагяляндирир. Д.ъ. щяр ики йарымкцрянин бир-бири иля ялагяляндирмя ишлярини тямин едир. Д.ъ.-ин зядялянмяси дярин синир вя психи позунтулара сябяб ола биляр.