Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÖYÜŞ HAZIRLIĞI

  ДЮЙЦШ ЩАЗЫРЛЫЬЫ – щярби хидмятчилярин айры-айры категорийаларынын, бюлмя, щисся, бирляшмя вя гярарэащларын дюйцш ямялиййаты апармаг цчцн (арха ъябщя органларынын арха ъябщянин тяъщизаты цчцн) юйрядилмяси. Д.щ. бцтцн юлкялярин силащлы гцввяляриндя щям динъ, щям дя мцщарибя дюврцндя кечирилир. Д.щ. формалары ашаьыдакылардыр: тактики мяшьяляляр, мцхтялиф тактики тялимляр, йерли шяраитдя вя топографик хяритяляр цзря кечирилян щярби ойунлар, гярарэащ мяшьяляляри, ойунлар вя тялимляр, гошун маневрляри вя с.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÖYÜŞ HAZIRLIĞI

  ДЮЙЦШ ЩАЗЫРЛЫЬЫ – щярби хидмятчилярин айры-айры категорийаларынын, бюлмя, щисся, бирляшмя вя гярарэащларын дюйцш ямялиййаты апармаг цчцн (арха ъябщя органларынын арха ъябщянин тяъщизаты цчцн) юйрядилмяси. Д.щ. бцтцн юлкялярин силащлы гцввяляриндя щям динъ, щям дя мцщарибя дюврцндя кечирилир. Д.щ. формалары ашаьыдакылардыр: тактики мяшьяляляр, мцхтялиф тактики тялимляр, йерли шяраитдя вя топографик хяритяляр цзря кечирилян щярби ойунлар, гярарэащ мяшьяляляри, ойунлар вя тялимляр, гошун маневрляри вя с.

  DÖYÜŞ HAZIRLIĞI

  ДЮЙЦШ ЩАЗЫРЛЫЬЫ – щярби хидмятчилярин айры-айры категорийаларынын, бюлмя, щисся, бирляшмя вя гярарэащларын дюйцш ямялиййаты апармаг цчцн (арха ъябщя органларынын арха ъябщянин тяъщизаты цчцн) юйрядилмяси. Д.щ. бцтцн юлкялярин силащлы гцввяляриндя щям динъ, щям дя мцщарибя дюврцндя кечирилир. Д.щ. формалары ашаьыдакылардыр: тактики мяшьяляляр, мцхтялиф тактики тялимляр, йерли шяраитдя вя топографик хяритяляр цзря кечирилян щярби ойунлар, гярарэащ мяшьяляляри, ойунлар вя тялимляр, гошун маневрляри вя с.