Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÖYÜŞ NİZAMI

  ДЮЙЦШ НИЗАМЫ – дюйцшцн апарылмасы цчцн бюлмя, щисся вя бирляшмялярин (гцввятляндирмя васитяляри иля бирэя) йерляшдирилмяси (дцзцлцшц). Д.н.-нын форма вя цнсцрляри чохясрлик тарихя маликдир. Синфи ъямиййятин йаранмасы иля нясли яйанларын дружиналары тяшкил едилмиш, даща мцкяммял силащ нювляри (низя, гылынъ, ох вя с.) мейдана чыхмышды. Бу силащлардан даща йахшы истифадя етмяк ъящди дюйцшчцлярин сыра вя ъярэялярля дцзцлцшцнц шяртляндирди; бу, Д.н.-нын илк формасы иди. Гядим Шярг дювлятляринин гошунлары ъярэя шяклиндя вурушурдулар. Гядим Йунаныстанда (е.я. 6 яср) Д.н.-нын ясасыны фаланга (низя, гылынъ вя галханла силащланмыш, сых бирляшмиш пийадаларын монолит дцзцлцшц) тяшкил едирди. Фаланга ващид тактики дцзцм ролуну ойнайырды. Гядим Ромада манипула формасына (60–120 няфярдян ибарят бюлмя) кечид фаланга иля мцгайисядя ирялийя доьру мцщцм аддым олду. 3 хятт манипула леэиону тяшкил едирди. Канн (е.я. 216) вя Фарсал (е.я. 48) йахынлыьындакы вурушмаларда Д.н.-нын йени формалары тятбиг едилди. Авропада одлу силащын йарадылмасы (14 яср) Д.н. формаларынын инкишафына мцщцм тясир эюстярди; йени силащ кцтляви шякилдя тятбиг олундугда, даща чох еффект вердийиня эюря гошунлар дюйцш цчцн бир нечя ъярэядян ибарят хятля дцзцлцрдц; бу, даща чох дцшмян ясэяриня атяш ачмаг имканы верирди. Беляликля, 16–17 яср мцщарибяляриндя хятти Д.н. йаранды. 18 ясрин сонунда баш верян ингилаби мцщарибяляр Д.н. формаларынын инкишафында мцщцм мярщяля олду. Шимали Америкада истиглалиййят уьрунда мцщарибядя (1775–83) даьыныг сыра эениш тятбиг олунду. Одлу силащларын сонракы инкишафы иля ялагядар (19 ясрин икинъи йарысы) ъярэялярин йерини атыъыларын зянъирвары дцзцлцшц явяз етди.

  Биринъи дцнйа мцщарибясинин яввялиндя дюйцшян ордуларын Д.н. дюйцшян щисся вя ещтийатлардан ибарят иди. Бюлцк вя баталйонлар, дюйцшчцляр арасында мясафя 1–2 аддым олмагла, сых атыъы золаьы формасында дцзцлцрдц. Мцщарибядя атяш ва- ситяляринин инкишафы вя онун мювге хаактери (1915 илдян) Д.н.-нын дяйишмясиня сябяб олду. Дивизийалары биринъи хятдя 2 алай (дюйцш сащяляри) вя икинъи хятдя 1–2 алай олмагла (ещтийатлар) дцзмяйя башладылар. Дярин ешелонлашдырылмыш вя мющкямляндирилмиш мцдафияни йараркян биринъи хятдяки алайлар бир нечя ешелон атыъы золаьы (“дальалар”) ямяля эятирирди. Мцщарибянин сонунда груп Д.н. (мяс., артиллерийа групу) эениш тятбиг олунду. Биринъи вя Икинъи дцнйа мцщарибяляри арасындакы дюврдя бцтцн дювлятлярин ордуларында Д.н. формаларынын дяйишмяси гошунларын йени дюйцш техникасы иля (артиллерийа, танк, автомат силащ вя с. мцбаризя васитяляри) тяъщизи вя инкишафы ясасында эедирди. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя Д.н. даща дярин вя маневрли шякил алды. Мцщарибядян сонра ордуларын сярянъамына йени щярби васитялярин (нцвя силащы, ракет комплексляри вя с.) дахил олмасы Д.н.-ны даща да инкишаф етдирди. Д.н.-нын инкишаф перспективляри гырьын васитяляринин тякмилляшдирилмяси вя йениляринин йарадылмасы, щисся вя бирляшмялярин бу васитялярля тяъщиз едилмяси иля мцяййян олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÖYÜŞ NİZAMI

  ДЮЙЦШ НИЗАМЫ – дюйцшцн апарылмасы цчцн бюлмя, щисся вя бирляшмялярин (гцввятляндирмя васитяляри иля бирэя) йерляшдирилмяси (дцзцлцшц). Д.н.-нын форма вя цнсцрляри чохясрлик тарихя маликдир. Синфи ъямиййятин йаранмасы иля нясли яйанларын дружиналары тяшкил едилмиш, даща мцкяммял силащ нювляри (низя, гылынъ, ох вя с.) мейдана чыхмышды. Бу силащлардан даща йахшы истифадя етмяк ъящди дюйцшчцлярин сыра вя ъярэялярля дцзцлцшцнц шяртляндирди; бу, Д.н.-нын илк формасы иди. Гядим Шярг дювлятляринин гошунлары ъярэя шяклиндя вурушурдулар. Гядим Йунаныстанда (е.я. 6 яср) Д.н.-нын ясасыны фаланга (низя, гылынъ вя галханла силащланмыш, сых бирляшмиш пийадаларын монолит дцзцлцшц) тяшкил едирди. Фаланга ващид тактики дцзцм ролуну ойнайырды. Гядим Ромада манипула формасына (60–120 няфярдян ибарят бюлмя) кечид фаланга иля мцгайисядя ирялийя доьру мцщцм аддым олду. 3 хятт манипула леэиону тяшкил едирди. Канн (е.я. 216) вя Фарсал (е.я. 48) йахынлыьындакы вурушмаларда Д.н.-нын йени формалары тятбиг едилди. Авропада одлу силащын йарадылмасы (14 яср) Д.н. формаларынын инкишафына мцщцм тясир эюстярди; йени силащ кцтляви шякилдя тятбиг олундугда, даща чох еффект вердийиня эюря гошунлар дюйцш цчцн бир нечя ъярэядян ибарят хятля дцзцлцрдц; бу, даща чох дцшмян ясэяриня атяш ачмаг имканы верирди. Беляликля, 16–17 яср мцщарибяляриндя хятти Д.н. йаранды. 18 ясрин сонунда баш верян ингилаби мцщарибяляр Д.н. формаларынын инкишафында мцщцм мярщяля олду. Шимали Америкада истиглалиййят уьрунда мцщарибядя (1775–83) даьыныг сыра эениш тятбиг олунду. Одлу силащларын сонракы инкишафы иля ялагядар (19 ясрин икинъи йарысы) ъярэялярин йерини атыъыларын зянъирвары дцзцлцшц явяз етди.

  Биринъи дцнйа мцщарибясинин яввялиндя дюйцшян ордуларын Д.н. дюйцшян щисся вя ещтийатлардан ибарят иди. Бюлцк вя баталйонлар, дюйцшчцляр арасында мясафя 1–2 аддым олмагла, сых атыъы золаьы формасында дцзцлцрдц. Мцщарибядя атяш ва- ситяляринин инкишафы вя онун мювге хаактери (1915 илдян) Д.н.-нын дяйишмясиня сябяб олду. Дивизийалары биринъи хятдя 2 алай (дюйцш сащяляри) вя икинъи хятдя 1–2 алай олмагла (ещтийатлар) дцзмяйя башладылар. Дярин ешелонлашдырылмыш вя мющкямляндирилмиш мцдафияни йараркян биринъи хятдяки алайлар бир нечя ешелон атыъы золаьы (“дальалар”) ямяля эятирирди. Мцщарибянин сонунда груп Д.н. (мяс., артиллерийа групу) эениш тятбиг олунду. Биринъи вя Икинъи дцнйа мцщарибяляри арасындакы дюврдя бцтцн дювлятлярин ордуларында Д.н. формаларынын дяйишмяси гошунларын йени дюйцш техникасы иля (артиллерийа, танк, автомат силащ вя с. мцбаризя васитяляри) тяъщизи вя инкишафы ясасында эедирди. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя Д.н. даща дярин вя маневрли шякил алды. Мцщарибядян сонра ордуларын сярянъамына йени щярби васитялярин (нцвя силащы, ракет комплексляри вя с.) дахил олмасы Д.н.-ны даща да инкишаф етдирди. Д.н.-нын инкишаф перспективляри гырьын васитяляринин тякмилляшдирилмяси вя йениляринин йарадылмасы, щисся вя бирляшмялярин бу васитялярля тяъщиз едилмяси иля мцяййян олунур.

  DÖYÜŞ NİZAMI

  ДЮЙЦШ НИЗАМЫ – дюйцшцн апарылмасы цчцн бюлмя, щисся вя бирляшмялярин (гцввятляндирмя васитяляри иля бирэя) йерляшдирилмяси (дцзцлцшц). Д.н.-нын форма вя цнсцрляри чохясрлик тарихя маликдир. Синфи ъямиййятин йаранмасы иля нясли яйанларын дружиналары тяшкил едилмиш, даща мцкяммял силащ нювляри (низя, гылынъ, ох вя с.) мейдана чыхмышды. Бу силащлардан даща йахшы истифадя етмяк ъящди дюйцшчцлярин сыра вя ъярэялярля дцзцлцшцнц шяртляндирди; бу, Д.н.-нын илк формасы иди. Гядим Шярг дювлятляринин гошунлары ъярэя шяклиндя вурушурдулар. Гядим Йунаныстанда (е.я. 6 яср) Д.н.-нын ясасыны фаланга (низя, гылынъ вя галханла силащланмыш, сых бирляшмиш пийадаларын монолит дцзцлцшц) тяшкил едирди. Фаланга ващид тактики дцзцм ролуну ойнайырды. Гядим Ромада манипула формасына (60–120 няфярдян ибарят бюлмя) кечид фаланга иля мцгайисядя ирялийя доьру мцщцм аддым олду. 3 хятт манипула леэиону тяшкил едирди. Канн (е.я. 216) вя Фарсал (е.я. 48) йахынлыьындакы вурушмаларда Д.н.-нын йени формалары тятбиг едилди. Авропада одлу силащын йарадылмасы (14 яср) Д.н. формаларынын инкишафына мцщцм тясир эюстярди; йени силащ кцтляви шякилдя тятбиг олундугда, даща чох еффект вердийиня эюря гошунлар дюйцш цчцн бир нечя ъярэядян ибарят хятля дцзцлцрдц; бу, даща чох дцшмян ясэяриня атяш ачмаг имканы верирди. Беляликля, 16–17 яср мцщарибяляриндя хятти Д.н. йаранды. 18 ясрин сонунда баш верян ингилаби мцщарибяляр Д.н. формаларынын инкишафында мцщцм мярщяля олду. Шимали Америкада истиглалиййят уьрунда мцщарибядя (1775–83) даьыныг сыра эениш тятбиг олунду. Одлу силащларын сонракы инкишафы иля ялагядар (19 ясрин икинъи йарысы) ъярэялярин йерини атыъыларын зянъирвары дцзцлцшц явяз етди.

  Биринъи дцнйа мцщарибясинин яввялиндя дюйцшян ордуларын Д.н. дюйцшян щисся вя ещтийатлардан ибарят иди. Бюлцк вя баталйонлар, дюйцшчцляр арасында мясафя 1–2 аддым олмагла, сых атыъы золаьы формасында дцзцлцрдц. Мцщарибядя атяш ва- ситяляринин инкишафы вя онун мювге хаактери (1915 илдян) Д.н.-нын дяйишмясиня сябяб олду. Дивизийалары биринъи хятдя 2 алай (дюйцш сащяляри) вя икинъи хятдя 1–2 алай олмагла (ещтийатлар) дцзмяйя башладылар. Дярин ешелонлашдырылмыш вя мющкямляндирилмиш мцдафияни йараркян биринъи хятдяки алайлар бир нечя ешелон атыъы золаьы (“дальалар”) ямяля эятирирди. Мцщарибянин сонунда груп Д.н. (мяс., артиллерийа групу) эениш тятбиг олунду. Биринъи вя Икинъи дцнйа мцщарибяляри арасындакы дюврдя бцтцн дювлятлярин ордуларында Д.н. формаларынын дяйишмяси гошунларын йени дюйцш техникасы иля (артиллерийа, танк, автомат силащ вя с. мцбаризя васитяляри) тяъщизи вя инкишафы ясасында эедирди. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя Д.н. даща дярин вя маневрли шякил алды. Мцщарибядян сонра ордуларын сярянъамына йени щярби васитялярин (нцвя силащы, ракет комплексляри вя с.) дахил олмасы Д.н.-ны даща да инкишаф етдирди. Д.н.-нын инкишаф перспективляри гырьын васитяляринин тякмилляшдирилмяси вя йениляринин йарадылмасы, щисся вя бирляшмялярин бу васитялярля тяъщиз едилмяси иля мцяййян олунур.