Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÖYÜŞƏN ORDU VƏ DONANMA

  ДЮЙЦШЯН ОРДУ ВЯ ДОНАНМА – мцщарибянин яввялиндян сонунадяк щярби ямялиййат апармаг цчцн дювлятин истифадя етдийи силащлы гцввяляр (Д.о. вя д. цчцн ещтийат щазырламагдан вя ону тяъщиз етмякдян ютрц нязярдя тутулан архадакы силащлы гцввяляр бура дахил дейил). Д.о. вя д.-нын шяхси щейяти азугя, сурсат вя пулла хцсуси норма цзря тямин олунур, нювбяти ясэяри ад верилдикдя вя мцавинят мцяййян едилдикдя цстцнлцйя маликдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÖYÜŞƏN ORDU VƏ DONANMA

  ДЮЙЦШЯН ОРДУ ВЯ ДОНАНМА – мцщарибянин яввялиндян сонунадяк щярби ямялиййат апармаг цчцн дювлятин истифадя етдийи силащлы гцввяляр (Д.о. вя д. цчцн ещтийат щазырламагдан вя ону тяъщиз етмякдян ютрц нязярдя тутулан архадакы силащлы гцввяляр бура дахил дейил). Д.о. вя д.-нын шяхси щейяти азугя, сурсат вя пулла хцсуси норма цзря тямин олунур, нювбяти ясэяри ад верилдикдя вя мцавинят мцяййян едилдикдя цстцнлцйя маликдир.

  DÖYÜŞƏN ORDU VƏ DONANMA

  ДЮЙЦШЯН ОРДУ ВЯ ДОНАНМА – мцщарибянин яввялиндян сонунадяк щярби ямялиййат апармаг цчцн дювлятин истифадя етдийи силащлы гцввяляр (Д.о. вя д. цчцн ещтийат щазырламагдан вя ону тяъщиз етмякдян ютрц нязярдя тутулан архадакы силащлы гцввяляр бура дахил дейил). Д.о. вя д.-нын шяхси щейяти азугя, сурсат вя пулла хцсуси норма цзря тямин олунур, нювбяти ясэяри ад верилдикдя вя мцавинят мцяййян едилдикдя цстцнлцйя маликдир.