Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRAYVER

  DRÁYVER (инэ. дривер – сцрцъц) – 1) и н ф о р м а т и к а д а: а) ямялиййат системинин (ЯС) айры-айры периферийа гурьуларыны идаряетмя програмы. Тятбиги програмларын (мятн редактору, ъядвял просессору вя с.) верилянлярин эириш вя чыхышыны йериня йетирмяси цчцн ЯС-ин ямрляри тяляб едилян гурьуларын (мяс., сичан, монитор) Д.-иня эюндярир. Д. ЯС-ин ямрлярини гурьулары апарат сявиййясиндя идаря едян контроллерин гябул едяъяйи ямрляря чевирир. Д.-ин тятбиги ЯС-ин ейни тип гурьуларын моделляринин хцсусиййятляриндян вя гурьулар тякмилляшдирилдикъя мейдана чыхан дяйишикликлярдян асылылыьыны азалтмаьа имкан верир. Ясас гурьуларын Д.-ляри, адятян, истещсалчылар тяряфиндян ЯС-ин тяркибиня дахил едилир. Бундан башга, гурьу истещсалчыларынын щазырладыьы истянилян ялавя Д.-ляри системя гошмаг цчцн хцсуси механизмляр дя йарадылыр; б) вахт бюлэцлц системлярдя мясялялярин щялли ардыъыллыьыны тяйин едян диспетчер програм; ъ) локал щесаблама шябякяляриндя гурьу дюврясинин вериъи уъунда икилик рягям сигналларынын ардыъыл ютцрцлмясини щяйата кечирян говшаг. 2) Э ц ъ э ц ъ л я н д и р и ъ и л я р и н д я ахырынъы эцълц каскады ишя салмаг цчцн ондан яввял йерляшян вя эцъ эцъляндириъиси режиминдя ишляйян каскад.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRAYVER

  DRÁYVER (инэ. дривер – сцрцъц) – 1) и н ф о р м а т и к а д а: а) ямялиййат системинин (ЯС) айры-айры периферийа гурьуларыны идаряетмя програмы. Тятбиги програмларын (мятн редактору, ъядвял просессору вя с.) верилянлярин эириш вя чыхышыны йериня йетирмяси цчцн ЯС-ин ямрляри тяляб едилян гурьуларын (мяс., сичан, монитор) Д.-иня эюндярир. Д. ЯС-ин ямрлярини гурьулары апарат сявиййясиндя идаря едян контроллерин гябул едяъяйи ямрляря чевирир. Д.-ин тятбиги ЯС-ин ейни тип гурьуларын моделляринин хцсусиййятляриндян вя гурьулар тякмилляшдирилдикъя мейдана чыхан дяйишикликлярдян асылылыьыны азалтмаьа имкан верир. Ясас гурьуларын Д.-ляри, адятян, истещсалчылар тяряфиндян ЯС-ин тяркибиня дахил едилир. Бундан башга, гурьу истещсалчыларынын щазырладыьы истянилян ялавя Д.-ляри системя гошмаг цчцн хцсуси механизмляр дя йарадылыр; б) вахт бюлэцлц системлярдя мясялялярин щялли ардыъыллыьыны тяйин едян диспетчер програм; ъ) локал щесаблама шябякяляриндя гурьу дюврясинин вериъи уъунда икилик рягям сигналларынын ардыъыл ютцрцлмясини щяйата кечирян говшаг. 2) Э ц ъ э ц ъ л я н д и р и ъ и л я р и н д я ахырынъы эцълц каскады ишя салмаг цчцн ондан яввял йерляшян вя эцъ эцъляндириъиси режиминдя ишляйян каскад.

  DRAYVER

  DRÁYVER (инэ. дривер – сцрцъц) – 1) и н ф о р м а т и к а д а: а) ямялиййат системинин (ЯС) айры-айры периферийа гурьуларыны идаряетмя програмы. Тятбиги програмларын (мятн редактору, ъядвял просессору вя с.) верилянлярин эириш вя чыхышыны йериня йетирмяси цчцн ЯС-ин ямрляри тяляб едилян гурьуларын (мяс., сичан, монитор) Д.-иня эюндярир. Д. ЯС-ин ямрлярини гурьулары апарат сявиййясиндя идаря едян контроллерин гябул едяъяйи ямрляря чевирир. Д.-ин тятбиги ЯС-ин ейни тип гурьуларын моделляринин хцсусиййятляриндян вя гурьулар тякмилляшдирилдикъя мейдана чыхан дяйишикликлярдян асылылыьыны азалтмаьа имкан верир. Ясас гурьуларын Д.-ляри, адятян, истещсалчылар тяряфиндян ЯС-ин тяркибиня дахил едилир. Бундан башга, гурьу истещсалчыларынын щазырладыьы истянилян ялавя Д.-ляри системя гошмаг цчцн хцсуси механизмляр дя йарадылыр; б) вахт бюлэцлц системлярдя мясялялярин щялли ардыъыллыьыны тяйин едян диспетчер програм; ъ) локал щесаблама шябякяляриндя гурьу дюврясинин вериъи уъунда икилик рягям сигналларынын ардыъыл ютцрцлмясини щяйата кечирян говшаг. 2) Э ц ъ э ц ъ л я н д и р и ъ и л я р и н д я ахырынъы эцълц каскады ишя салмаг цчцн ондан яввял йерляшян вя эцъ эцъляндириъиси режиминдя ишляйян каскад.