Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRED SKOTTUN İŞİ (1857)

  ДРЕД СКОТТУН ИШИ (1857) – америкалы зянъи-гул Дред Скоттун (1795– 1858) мящкямя иши. Д. Скотт 4 ил (1834–38) гулдарлыьын гадаьан олундуьу (бах Миссури компромиси 1820–21) Иллинойс штатында вя Висконсин (индики Миннесота штаты) яразисиндя йашадыьы цчцн Миссури штатынын даиря мящкямяляриндян бириня онун азад инсан кими танынмасы щаггында яризя иля мцраъият етмишди. Мящкямя тящгигаты 1846 илдя башланмышды. 1830-ъу иллярин яввялляриндя Скотт щярби ъярращ Ъ.Емерсона сатылмыш вя о, щягигятян Скотту бир мцддят Миссури штатынын щцдудларындан кянара чыхармышды. Д.С.и.-ня бир нечя ил ярзиндя мцхтялиф инстансийалы мящкямяляр тяряфиндян бахылмышды. Йекун гярар 6.3.1857 илдя Р.Тонинин сядрлийи иля АБШ Али мящкямясиндя гябул едилмишди. Скотт гул кими танынмыш, зянъинин АБШ вятяндашы олмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц ясас эятирмякля, онун щяр щансы иддиаларла мящкямяйя мцраъият щцгугу рядд едилмишди. Мящкямя просеси баша чатдыгдан сонра Ъ.Емерсонун дул арвады Скотту онун биринъи сащиби П.Блоуйа гайтармышды. 1857 илдя, юлцмцндян аз яввял Скотт азадлыьа бурахылмышды. Мящкямянин Д.С.и. цзря гярары аболисионистляр тяряфиндян сярт тянгидя мяруз галмыш, Америка Бирляшмиш Штатларында Вятяндаш мцщарибясинин (1861–65) башланмасыны йахынлашдырмышды. Сонралар Д.С.и. цзря гярарын АБШ Конститусийасына едилмиш 13- ъц (кюлялийи 1865 илдя ляьв етди) вя 14-ъц (кечмиш гуллара вятяндашлыг верди) дцзялишляря зидд олдуьу гябул едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRED SKOTTUN İŞİ (1857)

  ДРЕД СКОТТУН ИШИ (1857) – америкалы зянъи-гул Дред Скоттун (1795– 1858) мящкямя иши. Д. Скотт 4 ил (1834–38) гулдарлыьын гадаьан олундуьу (бах Миссури компромиси 1820–21) Иллинойс штатында вя Висконсин (индики Миннесота штаты) яразисиндя йашадыьы цчцн Миссури штатынын даиря мящкямяляриндян бириня онун азад инсан кими танынмасы щаггында яризя иля мцраъият етмишди. Мящкямя тящгигаты 1846 илдя башланмышды. 1830-ъу иллярин яввялляриндя Скотт щярби ъярращ Ъ.Емерсона сатылмыш вя о, щягигятян Скотту бир мцддят Миссури штатынын щцдудларындан кянара чыхармышды. Д.С.и.-ня бир нечя ил ярзиндя мцхтялиф инстансийалы мящкямяляр тяряфиндян бахылмышды. Йекун гярар 6.3.1857 илдя Р.Тонинин сядрлийи иля АБШ Али мящкямясиндя гябул едилмишди. Скотт гул кими танынмыш, зянъинин АБШ вятяндашы олмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц ясас эятирмякля, онун щяр щансы иддиаларла мящкямяйя мцраъият щцгугу рядд едилмишди. Мящкямя просеси баша чатдыгдан сонра Ъ.Емерсонун дул арвады Скотту онун биринъи сащиби П.Блоуйа гайтармышды. 1857 илдя, юлцмцндян аз яввял Скотт азадлыьа бурахылмышды. Мящкямянин Д.С.и. цзря гярары аболисионистляр тяряфиндян сярт тянгидя мяруз галмыш, Америка Бирляшмиш Штатларында Вятяндаш мцщарибясинин (1861–65) башланмасыны йахынлашдырмышды. Сонралар Д.С.и. цзря гярарын АБШ Конститусийасына едилмиш 13- ъц (кюлялийи 1865 илдя ляьв етди) вя 14-ъц (кечмиш гуллара вятяндашлыг верди) дцзялишляря зидд олдуьу гябул едилмишдир.

  DRED SKOTTUN İŞİ (1857)

  ДРЕД СКОТТУН ИШИ (1857) – америкалы зянъи-гул Дред Скоттун (1795– 1858) мящкямя иши. Д. Скотт 4 ил (1834–38) гулдарлыьын гадаьан олундуьу (бах Миссури компромиси 1820–21) Иллинойс штатында вя Висконсин (индики Миннесота штаты) яразисиндя йашадыьы цчцн Миссури штатынын даиря мящкямяляриндян бириня онун азад инсан кими танынмасы щаггында яризя иля мцраъият етмишди. Мящкямя тящгигаты 1846 илдя башланмышды. 1830-ъу иллярин яввялляриндя Скотт щярби ъярращ Ъ.Емерсона сатылмыш вя о, щягигятян Скотту бир мцддят Миссури штатынын щцдудларындан кянара чыхармышды. Д.С.и.-ня бир нечя ил ярзиндя мцхтялиф инстансийалы мящкямяляр тяряфиндян бахылмышды. Йекун гярар 6.3.1857 илдя Р.Тонинин сядрлийи иля АБШ Али мящкямясиндя гябул едилмишди. Скотт гул кими танынмыш, зянъинин АБШ вятяндашы олмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц ясас эятирмякля, онун щяр щансы иддиаларла мящкямяйя мцраъият щцгугу рядд едилмишди. Мящкямя просеси баша чатдыгдан сонра Ъ.Емерсонун дул арвады Скотту онун биринъи сащиби П.Блоуйа гайтармышды. 1857 илдя, юлцмцндян аз яввял Скотт азадлыьа бурахылмышды. Мящкямянин Д.С.и. цзря гярары аболисионистляр тяряфиндян сярт тянгидя мяруз галмыш, Америка Бирляшмиш Штатларында Вятяндаш мцщарибясинин (1861–65) башланмасыны йахынлашдырмышды. Сонралар Д.С.и. цзря гярарын АБШ Конститусийасына едилмиш 13- ъц (кюлялийи 1865 илдя ляьв етди) вя 14-ъц (кечмиш гуллара вятяндашлыг верди) дцзялишляря зидд олдуьу гябул едилмишдир.