Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DREQOVİÇLƏR

  ДРЕГОВИЧЛЯР (ещтимал ки, дрйагва, дрега – батаглыг сюзцндян) – шярги славйан тайфасы. Припйат вя Гярби Двина чайлары арасында йашамышлар. Д.-я аид чохлу археоложи абидя (якинчи мяскянляри, мейитляри йандырылмыш курганлар, кичик йашайыш йерляри вя с. галыглар) вар. Салнамяйя эюря, Д.-ин кнйазлыьы (мяркязи Туров ш.) олмушдур. 10 ясрдя Д.-ин торпаьы Кийев Рус дювлятинин тяркибиндя иди. Д.-ин шм.-г. яразиси Полотск кнйазлыьына дахил едилмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DREQOVİÇLƏR

  ДРЕГОВИЧЛЯР (ещтимал ки, дрйагва, дрега – батаглыг сюзцндян) – шярги славйан тайфасы. Припйат вя Гярби Двина чайлары арасында йашамышлар. Д.-я аид чохлу археоложи абидя (якинчи мяскянляри, мейитляри йандырылмыш курганлар, кичик йашайыш йерляри вя с. галыглар) вар. Салнамяйя эюря, Д.-ин кнйазлыьы (мяркязи Туров ш.) олмушдур. 10 ясрдя Д.-ин торпаьы Кийев Рус дювлятинин тяркибиндя иди. Д.-ин шм.-г. яразиси Полотск кнйазлыьына дахил едилмишди.

  DREQOVİÇLƏR

  ДРЕГОВИЧЛЯР (ещтимал ки, дрйагва, дрега – батаглыг сюзцндян) – шярги славйан тайфасы. Припйат вя Гярби Двина чайлары арасында йашамышлар. Д.-я аид чохлу археоложи абидя (якинчи мяскянляри, мейитляри йандырылмыш курганлар, кичик йашайыш йерляри вя с. галыглар) вар. Салнамяйя эюря, Д.-ин кнйазлыьы (мяркязи Туров ш.) олмушдур. 10 ясрдя Д.-ин торпаьы Кийев Рус дювлятинин тяркибиндя иди. Д.-ин шм.-г. яразиси Полотск кнйазлыьына дахил едилмишди.