Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRENAJ

  ДРЕНÁЖ (фр. драинаэе – гурутмаг), д р е н а ж  с и с т е м и, (тибдя) – йара, абсес, тябии (мяс., плевра) вя патоложи (мяс., киста) бошлугларын, ичибош органларын (мяс., сидикликдян) мющтявиййатыны чякмяк цчцн гурьу. Д. кими резин, хлорвинил вя с. борулардан, резин вя йа тянзифдян, ипяк
  саплардан вя с. истифадя едилир. Д. кимйяви вя биоложи тясирсиз олмалыдыр. Айрылан мющтявиййат бир вя йа бир нечя Д.-ла хцсуси габа, йахуд сарьыйа кючцрцлцр. “Д.” термини, щямчинин дренажлама мянасыны да эюстярир. Дренажлама йара, абсес вя с.-дян мющтявиййатын чякилмясини тямин едян
  физики антисептик цсулдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRENAJ

  ДРЕНÁЖ (фр. драинаэе – гурутмаг), д р е н а ж  с и с т е м и, (тибдя) – йара, абсес, тябии (мяс., плевра) вя патоложи (мяс., киста) бошлугларын, ичибош органларын (мяс., сидикликдян) мющтявиййатыны чякмяк цчцн гурьу. Д. кими резин, хлорвинил вя с. борулардан, резин вя йа тянзифдян, ипяк
  саплардан вя с. истифадя едилир. Д. кимйяви вя биоложи тясирсиз олмалыдыр. Айрылан мющтявиййат бир вя йа бир нечя Д.-ла хцсуси габа, йахуд сарьыйа кючцрцлцр. “Д.” термини, щямчинин дренажлама мянасыны да эюстярир. Дренажлама йара, абсес вя с.-дян мющтявиййатын чякилмясини тямин едян
  физики антисептик цсулдур.

  DRENAJ

  ДРЕНÁЖ (фр. драинаэе – гурутмаг), д р е н а ж  с и с т е м и, (тибдя) – йара, абсес, тябии (мяс., плевра) вя патоложи (мяс., киста) бошлугларын, ичибош органларын (мяс., сидикликдян) мющтявиййатыны чякмяк цчцн гурьу. Д. кими резин, хлорвинил вя с. борулардан, резин вя йа тянзифдян, ипяк
  саплардан вя с. истифадя едилир. Д. кимйяви вя биоложи тясирсиз олмалыдыр. Айрылан мющтявиййат бир вя йа бир нечя Д.-ла хцсуси габа, йахуд сарьыйа кючцрцлцр. “Д.” термини, щямчинин дренажлама мянасыны да эюстярир. Дренажлама йара, абсес вя с.-дян мющтявиййатын чякилмясини тямин едян
  физики антисептик цсулдур.