Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRENAJ BORULARI

  ДРЕНÁЖ БОРУЛАРЫ – грунт суларынын топланмасы вя кянар едилмяси цчцн гапалы дренаж системиндя истифадя едилян борулар. Д.б. сукечирян мясамяли материаллардан (керамика, пласт-бетон, керамзит-шцшя вя с.), еляъя дя асбест-семент, бетон, дямир-бетон вя с.-дян (беля боруларын юртцйцндя суйун кечмяси цчцн даиряви, йахуд йарыгшякилли дешикляр ачылыр) щазырланыр. Диаметри 25–250 мм, уз. 300–850 мм олур. Биръинс мясамяли гурулуша малик, коррозийайа давамлы вя узунюмцрлц (ишлямя мцддяти 50–80 ил) керамик Д. б. даща эениш тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRENAJ BORULARI

  ДРЕНÁЖ БОРУЛАРЫ – грунт суларынын топланмасы вя кянар едилмяси цчцн гапалы дренаж системиндя истифадя едилян борулар. Д.б. сукечирян мясамяли материаллардан (керамика, пласт-бетон, керамзит-шцшя вя с.), еляъя дя асбест-семент, бетон, дямир-бетон вя с.-дян (беля боруларын юртцйцндя суйун кечмяси цчцн даиряви, йахуд йарыгшякилли дешикляр ачылыр) щазырланыр. Диаметри 25–250 мм, уз. 300–850 мм олур. Биръинс мясамяли гурулуша малик, коррозийайа давамлы вя узунюмцрлц (ишлямя мцддяти 50–80 ил) керамик Д. б. даща эениш тятбиг едилир.

  DRENAJ BORULARI

  ДРЕНÁЖ БОРУЛАРЫ – грунт суларынын топланмасы вя кянар едилмяси цчцн гапалы дренаж системиндя истифадя едилян борулар. Д.б. сукечирян мясамяли материаллардан (керамика, пласт-бетон, керамзит-шцшя вя с.), еляъя дя асбест-семент, бетон, дямир-бетон вя с.-дян (беля боруларын юртцйцндя суйун кечмяси цчцн даиряви, йахуд йарыгшякилли дешикляр ачылыр) щазырланыр. Диаметри 25–250 мм, уз. 300–850 мм олур. Биръинс мясамяли гурулуша малик, коррозийайа давамлы вя узунюмцрлц (ишлямя мцддяти 50–80 ил) керамик Д. б. даща эениш тятбиг едилир.