Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRENÇER

  ДРÉНЧЕР (инэ. дренъщер, дренъщ – ислатмаг, суламаг) – автоматик йаньынсюндцрян кюпцк вя су бору кямярляри системиндя гурулан ачыг сулайыъы башлыг. Суйу радиал истигамятдя, йахуд йарымдаиря бойунъа чиляйир. Д., ясасян, су пярдяси (юртцйц) йаратмаг вя йаньын заманы техноложи аваданлыьы ифрат гызмадан горумаг цчцн тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRENÇER

  ДРÉНЧЕР (инэ. дренъщер, дренъщ – ислатмаг, суламаг) – автоматик йаньынсюндцрян кюпцк вя су бору кямярляри системиндя гурулан ачыг сулайыъы башлыг. Суйу радиал истигамятдя, йахуд йарымдаиря бойунъа чиляйир. Д., ясасян, су пярдяси (юртцйц) йаратмаг вя йаньын заманы техноложи аваданлыьы ифрат гызмадан горумаг цчцн тятбиг едилир.

  DRENÇER

  ДРÉНЧЕР (инэ. дренъщер, дренъщ – ислатмаг, суламаг) – автоматик йаньынсюндцрян кюпцк вя су бору кямярляри системиндя гурулан ачыг сулайыъы башлыг. Суйу радиал истигамятдя, йахуд йарымдаиря бойунъа чиляйир. Д., ясасян, су пярдяси (юртцйц) йаратмаг вя йаньын заманы техноложи аваданлыьы ифрат гызмадан горумаг цчцн тятбиг едилир.