Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBAS I, Ş a h  A b b a s

  АББАС Ы, Ш а щ А б б а с Б ю й ц к (27.1.1571, Гязвин–19.1.1629, Исфащан) – Сяфяви шащы [1587–1629], Мящяммяд Худабяндянин оьлу. Ясас диггяти мяркязи щакимиййятин эцъляндирилмясиня вя дахили ислащатларын кечирилмясиня йюнялтмишди. Иран феодалларына архаланараг, сарайда щаким мювге тутан азярбайъанлы яйанлары сыхышдырмыш вя дювлят апаратыны фарслашдырмышды. Иранын дахили р-нларынын игтисадиййатыны инкишаф етдирмиш, дахили вя хариъи тиъаряти эенишляндирмишди. Бу мягсядля йоллар вя архлар чякдирмиш, кюрпцляр салдырмыш вя карвансаралар тикдирмишди. 1597–98 иллярдя пайтахты Гязвиндян Исфащана кючцрмцшдц. Бухара (1590) вя Тцркийя (1603–13, 1616–18, 1623) иля мцвяффягиййятли мцщарибяляр апармыш, Ъянуби Гафгаз (о ъцмлядян Азярб.) вя Хорасанда Сяфяви щюкмранлыьыны бярпа етмишди. Ы А. Бящрейн а-рыны (1601–02), Гяндящары (1621) тутмуш, португалларла да мцщарибя апармышды. Фарс кюрфязиндя Щамбрунун гаршы сащилиндя

  йерляшян Щцрмцз а.-ны Инэилтярянин Ост-Щинд ширкятинин донанмасы иля бирэя кечирдийи ямялиййатлар нятиъясиндя 1622 илдя португаллардан эери алмышды. I А. бурадакы истещкамлары даьытмыш, тиъарят лиманыны ися Щамбруна кючцрмцшдц (сонрадан бу лиман Бяндяр-Аббас адландырылмышдыр).
          1623–38 иллярдя Ирагы мцвяггяти олараг яля кечирмишди. Ы А. низами орду йаратмыш, верэи системини нисбятян гайдайа салмышды. Юзцня арха йаратмаг мягсядиля о, йарымкючяри тайфалары Азярб.-ын шм. р-н ларына (мяс., шащсевянляри Муьана вя с.), Ъулфа вя Аразын сол сащилинин ящалисини Исфащана, Мазандарана кючцрмцшдц. Авропа юлкяляри (Испанийа, Франса, Инэилтяря, Щолландийа, Алманийа, Австрийа, Русийа вя с.) иля сийаси вя тиъари ялагяляр йаратмышды. Авропа мядяниййяти вя техникасы иля марагланан Ы А. юлкя тарихиндя илк дяфя олараг эянъ ряссамлары “франк” рянэкарлыьыны юйрянмяк цчцн Италийайа эюндярмишди. Онун дюврцндя Сяфявиляр дювляти бюйцк сийаси гцдрятя малик иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBAS I, Ş a h  A b b a s

  АББАС Ы, Ш а щ А б б а с Б ю й ц к (27.1.1571, Гязвин–19.1.1629, Исфащан) – Сяфяви шащы [1587–1629], Мящяммяд Худабяндянин оьлу. Ясас диггяти мяркязи щакимиййятин эцъляндирилмясиня вя дахили ислащатларын кечирилмясиня йюнялтмишди. Иран феодалларына архаланараг, сарайда щаким мювге тутан азярбайъанлы яйанлары сыхышдырмыш вя дювлят апаратыны фарслашдырмышды. Иранын дахили р-нларынын игтисадиййатыны инкишаф етдирмиш, дахили вя хариъи тиъаряти эенишляндирмишди. Бу мягсядля йоллар вя архлар чякдирмиш, кюрпцляр салдырмыш вя карвансаралар тикдирмишди. 1597–98 иллярдя пайтахты Гязвиндян Исфащана кючцрмцшдц. Бухара (1590) вя Тцркийя (1603–13, 1616–18, 1623) иля мцвяффягиййятли мцщарибяляр апармыш, Ъянуби Гафгаз (о ъцмлядян Азярб.) вя Хорасанда Сяфяви щюкмранлыьыны бярпа етмишди. Ы А. Бящрейн а-рыны (1601–02), Гяндящары (1621) тутмуш, португалларла да мцщарибя апармышды. Фарс кюрфязиндя Щамбрунун гаршы сащилиндя

  йерляшян Щцрмцз а.-ны Инэилтярянин Ост-Щинд ширкятинин донанмасы иля бирэя кечирдийи ямялиййатлар нятиъясиндя 1622 илдя португаллардан эери алмышды. I А. бурадакы истещкамлары даьытмыш, тиъарят лиманыны ися Щамбруна кючцрмцшдц (сонрадан бу лиман Бяндяр-Аббас адландырылмышдыр).
          1623–38 иллярдя Ирагы мцвяггяти олараг яля кечирмишди. Ы А. низами орду йаратмыш, верэи системини нисбятян гайдайа салмышды. Юзцня арха йаратмаг мягсядиля о, йарымкючяри тайфалары Азярб.-ын шм. р-н ларына (мяс., шащсевянляри Муьана вя с.), Ъулфа вя Аразын сол сащилинин ящалисини Исфащана, Мазандарана кючцрмцшдц. Авропа юлкяляри (Испанийа, Франса, Инэилтяря, Щолландийа, Алманийа, Австрийа, Русийа вя с.) иля сийаси вя тиъари ялагяляр йаратмышды. Авропа мядяниййяти вя техникасы иля марагланан Ы А. юлкя тарихиндя илк дяфя олараг эянъ ряссамлары “франк” рянэкарлыьыны юйрянмяк цчцн Италийайа эюндярмишди. Онун дюврцндя Сяфявиляр дювляти бюйцк сийаси гцдрятя малик иди.

  ABBAS I, Ş a h  A b b a s

  АББАС Ы, Ш а щ А б б а с Б ю й ц к (27.1.1571, Гязвин–19.1.1629, Исфащан) – Сяфяви шащы [1587–1629], Мящяммяд Худабяндянин оьлу. Ясас диггяти мяркязи щакимиййятин эцъляндирилмясиня вя дахили ислащатларын кечирилмясиня йюнялтмишди. Иран феодалларына архаланараг, сарайда щаким мювге тутан азярбайъанлы яйанлары сыхышдырмыш вя дювлят апаратыны фарслашдырмышды. Иранын дахили р-нларынын игтисадиййатыны инкишаф етдирмиш, дахили вя хариъи тиъаряти эенишляндирмишди. Бу мягсядля йоллар вя архлар чякдирмиш, кюрпцляр салдырмыш вя карвансаралар тикдирмишди. 1597–98 иллярдя пайтахты Гязвиндян Исфащана кючцрмцшдц. Бухара (1590) вя Тцркийя (1603–13, 1616–18, 1623) иля мцвяффягиййятли мцщарибяляр апармыш, Ъянуби Гафгаз (о ъцмлядян Азярб.) вя Хорасанда Сяфяви щюкмранлыьыны бярпа етмишди. Ы А. Бящрейн а-рыны (1601–02), Гяндящары (1621) тутмуш, португалларла да мцщарибя апармышды. Фарс кюрфязиндя Щамбрунун гаршы сащилиндя

  йерляшян Щцрмцз а.-ны Инэилтярянин Ост-Щинд ширкятинин донанмасы иля бирэя кечирдийи ямялиййатлар нятиъясиндя 1622 илдя португаллардан эери алмышды. I А. бурадакы истещкамлары даьытмыш, тиъарят лиманыны ися Щамбруна кючцрмцшдц (сонрадан бу лиман Бяндяр-Аббас адландырылмышдыр).
          1623–38 иллярдя Ирагы мцвяггяти олараг яля кечирмишди. Ы А. низами орду йаратмыш, верэи системини нисбятян гайдайа салмышды. Юзцня арха йаратмаг мягсядиля о, йарымкючяри тайфалары Азярб.-ын шм. р-н ларына (мяс., шащсевянляри Муьана вя с.), Ъулфа вя Аразын сол сащилинин ящалисини Исфащана, Мазандарана кючцрмцшдц. Авропа юлкяляри (Испанийа, Франса, Инэилтяря, Щолландийа, Алманийа, Австрийа, Русийа вя с.) иля сийаси вя тиъари ялагяляр йаратмышды. Авропа мядяниййяти вя техникасы иля марагланан Ы А. юлкя тарихиндя илк дяфя олараг эянъ ряссамлары “франк” рянэкарлыьыны юйрянмяк цчцн Италийайа эюндярмишди. Онун дюврцндя Сяфявиляр дювляти бюйцк сийаси гцдрятя малик иди.