Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DREVLYANLAR

  ДРЕВЛЙАНЛАР – шярги славйан тайфасы. 6–10 ясрлярдя Полесйе вя Саьсащил Украйнасы яразисиндя, Тетерев, Уж, Уборт, Ствига чайлары бойунъа йашамышлар. Д.-а аид чохлу якинчи мяскянляринин галыглары, курганлар, гябиристанлар, мющкямляндирилмиш йашайыш мянтягяляри, кнйаз игамятэащы вя с. археоложи абидяляр вар. Д.-ын ясас шящяри Искорoстен (индики Коростен) иди. К.т., щямчинин сяняткарлыгла мяшьул олмушлар. 883 илдя Кийев кнйазы Олег Д.-ын цзяриня верэи гоймушду. 945 илдя Д. Кийев кнйазы Игору юлдцрмцш вя верэи вермякдян бойун гачырмышдылар. Игорун арвады Олга древлйан яйанларыны гырмыш, шящярлярини йандырмыш, торпагларыны Кийевя гатмышды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DREVLYANLAR

  ДРЕВЛЙАНЛАР – шярги славйан тайфасы. 6–10 ясрлярдя Полесйе вя Саьсащил Украйнасы яразисиндя, Тетерев, Уж, Уборт, Ствига чайлары бойунъа йашамышлар. Д.-а аид чохлу якинчи мяскянляринин галыглары, курганлар, гябиристанлар, мющкямляндирилмиш йашайыш мянтягяляри, кнйаз игамятэащы вя с. археоложи абидяляр вар. Д.-ын ясас шящяри Искорoстен (индики Коростен) иди. К.т., щямчинин сяняткарлыгла мяшьул олмушлар. 883 илдя Кийев кнйазы Олег Д.-ын цзяриня верэи гоймушду. 945 илдя Д. Кийев кнйазы Игору юлдцрмцш вя верэи вермякдян бойун гачырмышдылар. Игорун арвады Олга древлйан яйанларыны гырмыш, шящярлярини йандырмыш, торпагларыны Кийевя гатмышды.

  DREVLYANLAR

  ДРЕВЛЙАНЛАР – шярги славйан тайфасы. 6–10 ясрлярдя Полесйе вя Саьсащил Украйнасы яразисиндя, Тетерев, Уж, Уборт, Ствига чайлары бойунъа йашамышлар. Д.-а аид чохлу якинчи мяскянляринин галыглары, курганлар, гябиристанлар, мющкямляндирилмиш йашайыш мянтягяляри, кнйаз игамятэащы вя с. археоложи абидяляр вар. Д.-ын ясас шящяри Искорoстен (индики Коростен) иди. К.т., щямчинин сяняткарлыгла мяшьул олмушлар. 883 илдя Кийев кнйазы Олег Д.-ын цзяриня верэи гоймушду. 945 илдя Д. Кийев кнйазы Игору юлдцрмцш вя верэи вермякдян бойун гачырмышдылар. Игорун арвады Олга древлйан яйанларыны гырмыш, шящярлярини йандырмыш, торпагларыны Кийевя гатмышды.