Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DREYER

  ДРÉЙЕР Карл Теодор (3.2.1889, Копенщаэен – 20.3.1968, Копенщаэен) – Данимарка режиссору, ссенарист, Данимарка кинематографiyasынын йарадыъыларындан бири. 1908 илдян журналист ишлямишдир. 1912 илдян Копенщаэендяки “Нордиск Филм” студийасында титрляр мцяллифи, монтажчы, ссенарист олмушдур. “Президент” (1919) филми Д.-ин реж. дебцтцдцр. “Иблисин китабындан сящифяляр” (1920), “Кешишин дул арвады” (1920), “Йахынларыны сев” (1921), “Михаел” (1924), “Арвадына щюрмят ет” (1925) филмлярини чякмишдир. Д.-ин “Жанна д’Аркын язаблары” (1927) филми дцнйа кинематографийасынын ян йахшы филмляриндян бири щесаб едилмишдир. Коммерсийа киносунун ялейщиня олан Д. илк сясли “Вампир” филминдян сонра узун мцддят ишсиз галмышды. 1943 илдя кинойа гайытмыш вя “Гязяб эцнц” филмини (Х.Вирс-Енсенин “Петерин гызы Анна” пйеси цзря) чякмишдир. “Сюз” (1955; К.Мункун ейниадлы пйеси цзря; Венесийа Бейнялхалг кинофестивалынын баш мцкафаты), “Эертруда” (1965; Й.Сюдербергин ейниадлы пйеси цзря) филмляриндя Д. йарадыъылыьынын ясас мювзусу эетдикъя дини-мистик мяна кясб етмяйя башламышдыр. О, Данимарка сянядли кинематографийасынын инкишафына бюйцк тющфяляр вермишдир: “Аналара кюмяк” (1942), “Данимарканын кянд килсяляри” (1947), “Торвалдсен” (1949), “Сторстрюм кюрпцсц” (1950), “Гяср ичиндя гяср “ (1954). Реж. Й.Росун “Шекспир вя Кронборг” (1950), “Рене вя Нескенин йенидян гурулмасы” (1954) филмляринин ссенари мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DREYER

  ДРÉЙЕР Карл Теодор (3.2.1889, Копенщаэен – 20.3.1968, Копенщаэен) – Данимарка режиссору, ссенарист, Данимарка кинематографiyasынын йарадыъыларындан бири. 1908 илдян журналист ишлямишдир. 1912 илдян Копенщаэендяки “Нордиск Филм” студийасында титрляр мцяллифи, монтажчы, ссенарист олмушдур. “Президент” (1919) филми Д.-ин реж. дебцтцдцр. “Иблисин китабындан сящифяляр” (1920), “Кешишин дул арвады” (1920), “Йахынларыны сев” (1921), “Михаел” (1924), “Арвадына щюрмят ет” (1925) филмлярини чякмишдир. Д.-ин “Жанна д’Аркын язаблары” (1927) филми дцнйа кинематографийасынын ян йахшы филмляриндян бири щесаб едилмишдир. Коммерсийа киносунун ялейщиня олан Д. илк сясли “Вампир” филминдян сонра узун мцддят ишсиз галмышды. 1943 илдя кинойа гайытмыш вя “Гязяб эцнц” филмини (Х.Вирс-Енсенин “Петерин гызы Анна” пйеси цзря) чякмишдир. “Сюз” (1955; К.Мункун ейниадлы пйеси цзря; Венесийа Бейнялхалг кинофестивалынын баш мцкафаты), “Эертруда” (1965; Й.Сюдербергин ейниадлы пйеси цзря) филмляриндя Д. йарадыъылыьынын ясас мювзусу эетдикъя дини-мистик мяна кясб етмяйя башламышдыр. О, Данимарка сянядли кинематографийасынын инкишафына бюйцк тющфяляр вермишдир: “Аналара кюмяк” (1942), “Данимарканын кянд килсяляри” (1947), “Торвалдсен” (1949), “Сторстрюм кюрпцсц” (1950), “Гяср ичиндя гяср “ (1954). Реж. Й.Росун “Шекспир вя Кронборг” (1950), “Рене вя Нескенин йенидян гурулмасы” (1954) филмляринин ссенари мцяллифидир.

  DREYER

  ДРÉЙЕР Карл Теодор (3.2.1889, Копенщаэен – 20.3.1968, Копенщаэен) – Данимарка режиссору, ссенарист, Данимарка кинематографiyasынын йарадыъыларындан бири. 1908 илдян журналист ишлямишдир. 1912 илдян Копенщаэендяки “Нордиск Филм” студийасында титрляр мцяллифи, монтажчы, ссенарист олмушдур. “Президент” (1919) филми Д.-ин реж. дебцтцдцр. “Иблисин китабындан сящифяляр” (1920), “Кешишин дул арвады” (1920), “Йахынларыны сев” (1921), “Михаел” (1924), “Арвадына щюрмят ет” (1925) филмлярини чякмишдир. Д.-ин “Жанна д’Аркын язаблары” (1927) филми дцнйа кинематографийасынын ян йахшы филмляриндян бири щесаб едилмишдир. Коммерсийа киносунун ялейщиня олан Д. илк сясли “Вампир” филминдян сонра узун мцддят ишсиз галмышды. 1943 илдя кинойа гайытмыш вя “Гязяб эцнц” филмини (Х.Вирс-Енсенин “Петерин гызы Анна” пйеси цзря) чякмишдир. “Сюз” (1955; К.Мункун ейниадлы пйеси цзря; Венесийа Бейнялхалг кинофестивалынын баш мцкафаты), “Эертруда” (1965; Й.Сюдербергин ейниадлы пйеси цзря) филмляриндя Д. йарадыъылыьынын ясас мювзусу эетдикъя дини-мистик мяна кясб етмяйя башламышдыр. О, Данимарка сянядли кинематографийасынын инкишафына бюйцк тющфяляр вермишдир: “Аналара кюмяк” (1942), “Данимарканын кянд килсяляри” (1947), “Торвалдсен” (1949), “Сторстрюм кюрпцсц” (1950), “Гяср ичиндя гяср “ (1954). Реж. Й.Росун “Шекспир вя Кронборг” (1950), “Рене вя Нескенин йенидян гурулмасы” (1954) филмляринин ссенари мцяллифидир.