Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DREYFUSUN İŞİ

  ДРЕЙФУСУН ИШИ – 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя Франсада узун сцрян сийаси галмагал. Баш гярарэащ капитаны, Алманийанын хейриня ъасуслугда сахта иттищамла щярби мящкямя тяряфиндян 1894 илдя юмцрлцк каторгайа мящкум едилмиш миллиййятъя йящуди А.Дрейфусун (1859– 1935) мящкямя тягиби иля баьлы иди. Мящкум олунмуш забитин гардашынын тяляби, еляъя дя юзцнцн антимилитарист вя антиклерикал мягаляляри иля танынмыш журналист Б.Лазарын, щямчинин Сенатын витсе-президенти О. Шойрер-Кестнерин дястяйиля ялавя тящгигата ъялб едилмиш Д.и. сийаси характер алды. Тящгигат эедишиндя ъасуслуг шцбщяляри Франса ордусунун майору, мяншяъя маъар олан граф Естерхазийя йюнялди. Йцксяк щярби даиряляр забит шяряфини горумаг мягсядиля щягигятян алман кяшфиййатына ишляйян Естерхазинин тягсирсизлийи щаггында 1898 илин йанварында тялясик бяйанат вердиляр. Онун бяраят алмасы Дрейфусун цнванына йени иттищамларла мцшайият олунурду. Ейни заманда саьчыларын мятбуатда антисемит кампанийайа башламасы да эениш иътимаи етиразлар доьурду. Д.и.-нин йенидян бахылмасы щярякатына Е.Золйа, Ж.Клемансо вя Ж.Жорес башчылыг етдиляр. Франса ъямиййяти “дрейфусчулар”а вя “антидрейфусчулар”а парчаланды. Бу айрылма Цчцнъц республикада ики сийаси ъяряйанын – милитарист-клерикалмонархистляр иля республикачы-сосиалистлярин мцбаризясини якс етдирирди. 1898 илдя Дрейфус иттищамынын ясасландыьы сянядлярин сахталашдырылмасында баш гярарэащда Дрейфусун билаваситя ряиси олмуш вя она гаршы шяхси нифрят щисси бяслямиш майор Й.Ж.Анринин иштирак етдийи мялум олду. Дрейфусун ъасуслугда иттищам олунмасынын ясассызлыьы айдынлашды. Бунунла беля, Д.и.-ня йенидян бахан щярби мящкямя йени фактлара ряьмян 9.9.1899 илдя Дрейфусун тягсиркар олмасыны тясдигляйяряк, йалныз юмцрлцк каторганы 10 иллик щябсля явязляди. Д.и. ятрафында сийаси мцбаризянин тящлцкяли эярэинлийи Цчцнъц республиканын ясасларыны лахлатмагла, щаким даиряляри Дрейфусун мцдафиячиляриня эцзяштя эетмяйя мяъбур етди. 19.9.1899 илдя Франсанын президенти Е.Лубе Дрейфусу яфв етди. Юзцнц тягсирсиз сайан Дрейфус 1903 илдя мящкямяйя йени апеллйасийа верди. 1906 илдя о, там бяраят алды вя Фяхри леэион ордени иля тялтиф едилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DREYFUSUN İŞİ

  ДРЕЙФУСУН ИШИ – 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя Франсада узун сцрян сийаси галмагал. Баш гярарэащ капитаны, Алманийанын хейриня ъасуслугда сахта иттищамла щярби мящкямя тяряфиндян 1894 илдя юмцрлцк каторгайа мящкум едилмиш миллиййятъя йящуди А.Дрейфусун (1859– 1935) мящкямя тягиби иля баьлы иди. Мящкум олунмуш забитин гардашынын тяляби, еляъя дя юзцнцн антимилитарист вя антиклерикал мягаляляри иля танынмыш журналист Б.Лазарын, щямчинин Сенатын витсе-президенти О. Шойрер-Кестнерин дястяйиля ялавя тящгигата ъялб едилмиш Д.и. сийаси характер алды. Тящгигат эедишиндя ъасуслуг шцбщяляри Франса ордусунун майору, мяншяъя маъар олан граф Естерхазийя йюнялди. Йцксяк щярби даиряляр забит шяряфини горумаг мягсядиля щягигятян алман кяшфиййатына ишляйян Естерхазинин тягсирсизлийи щаггында 1898 илин йанварында тялясик бяйанат вердиляр. Онун бяраят алмасы Дрейфусун цнванына йени иттищамларла мцшайият олунурду. Ейни заманда саьчыларын мятбуатда антисемит кампанийайа башламасы да эениш иътимаи етиразлар доьурду. Д.и.-нин йенидян бахылмасы щярякатына Е.Золйа, Ж.Клемансо вя Ж.Жорес башчылыг етдиляр. Франса ъямиййяти “дрейфусчулар”а вя “антидрейфусчулар”а парчаланды. Бу айрылма Цчцнъц республикада ики сийаси ъяряйанын – милитарист-клерикалмонархистляр иля республикачы-сосиалистлярин мцбаризясини якс етдирирди. 1898 илдя Дрейфус иттищамынын ясасландыьы сянядлярин сахталашдырылмасында баш гярарэащда Дрейфусун билаваситя ряиси олмуш вя она гаршы шяхси нифрят щисси бяслямиш майор Й.Ж.Анринин иштирак етдийи мялум олду. Дрейфусун ъасуслугда иттищам олунмасынын ясассызлыьы айдынлашды. Бунунла беля, Д.и.-ня йенидян бахан щярби мящкямя йени фактлара ряьмян 9.9.1899 илдя Дрейфусун тягсиркар олмасыны тясдигляйяряк, йалныз юмцрлцк каторганы 10 иллик щябсля явязляди. Д.и. ятрафында сийаси мцбаризянин тящлцкяли эярэинлийи Цчцнъц республиканын ясасларыны лахлатмагла, щаким даиряляри Дрейфусун мцдафиячиляриня эцзяштя эетмяйя мяъбур етди. 19.9.1899 илдя Франсанын президенти Е.Лубе Дрейфусу яфв етди. Юзцнц тягсирсиз сайан Дрейфус 1903 илдя мящкямяйя йени апеллйасийа верди. 1906 илдя о, там бяраят алды вя Фяхри леэион ордени иля тялтиф едилди.

  DREYFUSUN İŞİ

  ДРЕЙФУСУН ИШИ – 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя Франсада узун сцрян сийаси галмагал. Баш гярарэащ капитаны, Алманийанын хейриня ъасуслугда сахта иттищамла щярби мящкямя тяряфиндян 1894 илдя юмцрлцк каторгайа мящкум едилмиш миллиййятъя йящуди А.Дрейфусун (1859– 1935) мящкямя тягиби иля баьлы иди. Мящкум олунмуш забитин гардашынын тяляби, еляъя дя юзцнцн антимилитарист вя антиклерикал мягаляляри иля танынмыш журналист Б.Лазарын, щямчинин Сенатын витсе-президенти О. Шойрер-Кестнерин дястяйиля ялавя тящгигата ъялб едилмиш Д.и. сийаси характер алды. Тящгигат эедишиндя ъасуслуг шцбщяляри Франса ордусунун майору, мяншяъя маъар олан граф Естерхазийя йюнялди. Йцксяк щярби даиряляр забит шяряфини горумаг мягсядиля щягигятян алман кяшфиййатына ишляйян Естерхазинин тягсирсизлийи щаггында 1898 илин йанварында тялясик бяйанат вердиляр. Онун бяраят алмасы Дрейфусун цнванына йени иттищамларла мцшайият олунурду. Ейни заманда саьчыларын мятбуатда антисемит кампанийайа башламасы да эениш иътимаи етиразлар доьурду. Д.и.-нин йенидян бахылмасы щярякатына Е.Золйа, Ж.Клемансо вя Ж.Жорес башчылыг етдиляр. Франса ъямиййяти “дрейфусчулар”а вя “антидрейфусчулар”а парчаланды. Бу айрылма Цчцнъц республикада ики сийаси ъяряйанын – милитарист-клерикалмонархистляр иля республикачы-сосиалистлярин мцбаризясини якс етдирирди. 1898 илдя Дрейфус иттищамынын ясасландыьы сянядлярин сахталашдырылмасында баш гярарэащда Дрейфусун билаваситя ряиси олмуш вя она гаршы шяхси нифрят щисси бяслямиш майор Й.Ж.Анринин иштирак етдийи мялум олду. Дрейфусун ъасуслугда иттищам олунмасынын ясассызлыьы айдынлашды. Бунунла беля, Д.и.-ня йенидян бахан щярби мящкямя йени фактлара ряьмян 9.9.1899 илдя Дрейфусун тягсиркар олмасыны тясдигляйяряк, йалныз юмцрлцк каторганы 10 иллик щябсля явязляди. Д.и. ятрафында сийаси мцбаризянин тящлцкяли эярэинлийи Цчцнъц республиканын ясасларыны лахлатмагла, щаким даиряляри Дрейфусун мцдафиячиляриня эцзяштя эетмяйя мяъбур етди. 19.9.1899 илдя Франсанын президенти Е.Лубе Дрейфусу яфв етди. Юзцнц тягсирсиз сайан Дрейфус 1903 илдя мящкямяйя йени апеллйасийа верди. 1906 илдя о, там бяраят алды вя Фяхри леэион ордени иля тялтиф едилди.