Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRİİNİDLƏR

  ДРИИНИДЛЯР (Дрйинидае) – Ъщрйсидоидеа фясиляцстцндян ары фясиляси; ъыръырамакимилярин ихтисаслашмыш паразити. Азярб.-да 1 нювц мялумдур. Бядяни (уз. 1,5–10 мм) гара вя йа гящвяйидир. Еркякляри ганадлы, дишиляри чох вахт ганадсыз олуб, хариъи эюрцнцшцня вя давранышына эюря гарышгалара охшайыр. Ъайнаглардан бири вя юн пянъянин 5-ъи буьуму йумуртагойма заманы сащиб-ъцъцнц тутуб сахлайан щярякятли гысгаъ ямяля эятирир. Д. овуну ифлиъ едяряк онун бядяниня йумурта гойур. Йумурталардан сцрфя инкишаф едир. Сцрфя яввялъя сащибин дахилиндя, сонра ися сащибин бядяни цзяриндя, капсула ичярисиндя инкишаф едир. Эениш йайылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRİİNİDLƏR

  ДРИИНИДЛЯР (Дрйинидае) – Ъщрйсидоидеа фясиляцстцндян ары фясиляси; ъыръырамакимилярин ихтисаслашмыш паразити. Азярб.-да 1 нювц мялумдур. Бядяни (уз. 1,5–10 мм) гара вя йа гящвяйидир. Еркякляри ганадлы, дишиляри чох вахт ганадсыз олуб, хариъи эюрцнцшцня вя давранышына эюря гарышгалара охшайыр. Ъайнаглардан бири вя юн пянъянин 5-ъи буьуму йумуртагойма заманы сащиб-ъцъцнц тутуб сахлайан щярякятли гысгаъ ямяля эятирир. Д. овуну ифлиъ едяряк онун бядяниня йумурта гойур. Йумурталардан сцрфя инкишаф едир. Сцрфя яввялъя сащибин дахилиндя, сонра ися сащибин бядяни цзяриндя, капсула ичярисиндя инкишаф едир. Эениш йайылмышдыр.

  DRİİNİDLƏR

  ДРИИНИДЛЯР (Дрйинидае) – Ъщрйсидоидеа фясиляцстцндян ары фясиляси; ъыръырамакимилярин ихтисаслашмыш паразити. Азярб.-да 1 нювц мялумдур. Бядяни (уз. 1,5–10 мм) гара вя йа гящвяйидир. Еркякляри ганадлы, дишиляри чох вахт ганадсыз олуб, хариъи эюрцнцшцня вя давранышына эюря гарышгалара охшайыр. Ъайнаглардан бири вя юн пянъянин 5-ъи буьуму йумуртагойма заманы сащиб-ъцъцнц тутуб сахлайан щярякятли гысгаъ ямяля эятирир. Д. овуну ифлиъ едяряк онун бядяниня йумурта гойур. Йумурталардан сцрфя инкишаф едир. Сцрфя яввялъя сащибин дахилиндя, сонра ися сащибин бядяни цзяриндя, капсула ичярисиндя инкишаф едир. Эениш йайылмышдыр.