Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRİOPİTEKLƏR

  ДРИОПИТЕКLЯR (Дрйопитщеъус) – ири инсанабянзяр меймунларын нясли кясилмиш ъинси. Газынты галыглары Авропа вя Гярби Асийанын Миосен чюкцнтцляриндян мялумдур. 4 нювц вар. Яввялляр Д. проконсул, кениапитек вя бязи диэяр ъинслярин нцмайяндяляри иля бирликдя понэидляр фясилясиндя дриопитеккимилярин хцсуси групу кими айрылмышдыр; щазырда Африка инсанабянзяр меймунлары (шимпанзе вя горилла), австралопитеккимиляр вя инсанын (щоминидлярин дриоморф голу) яъдадына йахын сайылыр, йахуд щоминид вя понэидлярин цмуми яъдадына йахын щесаб олунур. Бядян кцтляси 35 кг-а гядяр иди. Баш бейiнин нисби щяъми мцасир инсанабянзяр ири меймунларда олдуьу кимидир. Ашаьы азы дишлярин чейнямя сятщинин нахышы инсандакына уйьун эялир. Д. субтропиклярдян сейряк мешя-чюля гядяр мцхтялиф мешя биотоплары, аьаъ вя йердя йашамышлар. Д.- ин ясас гидасыны мейвяляр тяшкил етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRİOPİTEKLƏR

  ДРИОПИТЕКLЯR (Дрйопитщеъус) – ири инсанабянзяр меймунларын нясли кясилмиш ъинси. Газынты галыглары Авропа вя Гярби Асийанын Миосен чюкцнтцляриндян мялумдур. 4 нювц вар. Яввялляр Д. проконсул, кениапитек вя бязи диэяр ъинслярин нцмайяндяляри иля бирликдя понэидляр фясилясиндя дриопитеккимилярин хцсуси групу кими айрылмышдыр; щазырда Африка инсанабянзяр меймунлары (шимпанзе вя горилла), австралопитеккимиляр вя инсанын (щоминидлярин дриоморф голу) яъдадына йахын сайылыр, йахуд щоминид вя понэидлярин цмуми яъдадына йахын щесаб олунур. Бядян кцтляси 35 кг-а гядяр иди. Баш бейiнин нисби щяъми мцасир инсанабянзяр ири меймунларда олдуьу кимидир. Ашаьы азы дишлярин чейнямя сятщинин нахышы инсандакына уйьун эялир. Д. субтропиклярдян сейряк мешя-чюля гядяр мцхтялиф мешя биотоплары, аьаъ вя йердя йашамышлар. Д.- ин ясас гидасыны мейвяляр тяшкил етмишдир.

  DRİOPİTEKLƏR

  ДРИОПИТЕКLЯR (Дрйопитщеъус) – ири инсанабянзяр меймунларын нясли кясилмиш ъинси. Газынты галыглары Авропа вя Гярби Асийанын Миосен чюкцнтцляриндян мялумдур. 4 нювц вар. Яввялляр Д. проконсул, кениапитек вя бязи диэяр ъинслярин нцмайяндяляри иля бирликдя понэидляр фясилясиндя дриопитеккимилярин хцсуси групу кими айрылмышдыр; щазырда Африка инсанабянзяр меймунлары (шимпанзе вя горилла), австралопитеккимиляр вя инсанын (щоминидлярин дриоморф голу) яъдадына йахын сайылыр, йахуд щоминид вя понэидлярин цмуми яъдадына йахын щесаб олунур. Бядян кцтляси 35 кг-а гядяр иди. Баш бейiнин нисби щяъми мцасир инсанабянзяр ири меймунларда олдуьу кимидир. Ашаьы азы дишлярин чейнямя сятщинин нахышы инсандакына уйьун эялир. Д. субтропиклярдян сейряк мешя-чюля гядяр мцхтялиф мешя биотоплары, аьаъ вя йердя йашамышлар. Д.- ин ясас гидасыны мейвяляр тяшкил етмишдир.