Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRCİNS FUNKSİYA

  БИРЪИНС ФУНКСИЙА – ашаьыдакы шярти юдяйян ƒ(х1, х2,…, хн) функсийасы: еля щягиги α биръинслик дяряъяси вар ки, истянилян λ цчцн ф (λх , λх ,…, λх ) = λαф (х ,х ,…,х ) бярабярлийи доьрудур. Мяс.,  

  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2007
  ISBN: 978-9952-441-01-7
  Səhifələrin sayı: 881
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2009
  ISBN: 978-9952-441-02-4
  Səhifələrin sayı: 608
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2010
  ISBN: 978-9952-441-05-5
  Səhifələrin sayı: 604
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2011
  ISBN: 978-9952-441-07-9
  Səhifələrin sayı: 604
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2012
  ISBN: 978-9952-441-01-7
  Səhifələrin sayı: 881
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2013
  ISBN: 978-9952-441-03-1
  Səhifələrin sayı: 608
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2014
  ISBN: 978-9952-441-10-9
  Səhifələrin sayı: 592
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili 2015
  ISBN: 978-9952-441-11-6
  Səhifələrin sayı: 608
  BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
   BİRCİNS FUNKSİYA

   БИРЪИНС ФУНКСИЙА – ашаьыдакы шярти юдяйян ƒ(х1, х2,…, хн) функсийасы: еля щягиги α биръинслик дяряъяси вар ки, истянилян λ цчцн ф (λх , λх ,…, λх ) = λαф (х ,х ,…,х ) бярабярлийи доьрудур. Мяс.,  

   ABCÇDEƏFG

   BİRCİNS FUNKSİYA

   БИРЪИНС ФУНКСИЙА – ашаьыдакы шярти юдяйян ƒ(х1, х2,…, хн) функсийасы: еля щягиги α биръинслик дяряъяси вар ки, истянилян λ цчцн ф (λх , λх ,…, λх ) = λαф (х ,х ,…,х ) бярабярлийи доьрудур. Мяс.,