Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DROMOMANİYA

  DROMOMANİYA (yun. δρόμος – qaçış + maniya), p o r i o m a n i y a – yerdәyişmәyә, avaralığa qabağıalınmaz impulsiv meyillilik. Digәr impulsiv meyilliliklәrdә olduğu kimi, D.-da da, adәtәn, sәbәb olmur. Xәstәlәr gözlәnilmәdәn işi, ailәni tәrk edir, müxtәlif yerlәrdә boş-boşuna veyillәnir. D. üçün maddi imkanın olmaması çәtinlik törәtmir. Piyada gәzmәk fiziki cәhәtdәn әldәndüşәnәdәk davam edә bilәr. D. affektiv düşüncә fonunda tәzahür edir. Onun dövrlәrinin müddәti bir neçә gündәn bir neçә hәftәyә qәdәr davam edir, sonra isә xәstәnin davranışı qaydaya düşür. D. baş beynin üzvi zәdәlәnmәlәri, psixopatiyalar, epilepsiya vә s. hallarda müşahidә edilir. Uşaq vә yeniyetmәlәrdә (daha çox oğlan - larda) çox vaxt müşahidә edilәn evdәnqaçma sindromu vә sәfillik zahirәn D. ilә oxşardır, lakin o, adәtәn, bir sıra sәbәblә –heysiyyәtә toxunma, haqsızlığa görә hәddәn artıq hәyәcan, şәxsiyyәtin tәhqir edilmәsi, cәzalanma qorxusu vә s. ilә әlaqәdar, bәzәn isә qәti etiraz reaksiyası forması olur.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DROMOMANİYA

  DROMOMANİYA (yun. δρόμος – qaçış + maniya), p o r i o m a n i y a – yerdәyişmәyә, avaralığa qabağıalınmaz impulsiv meyillilik. Digәr impulsiv meyilliliklәrdә olduğu kimi, D.-da da, adәtәn, sәbәb olmur. Xәstәlәr gözlәnilmәdәn işi, ailәni tәrk edir, müxtәlif yerlәrdә boş-boşuna veyillәnir. D. üçün maddi imkanın olmaması çәtinlik törәtmir. Piyada gәzmәk fiziki cәhәtdәn әldәndüşәnәdәk davam edә bilәr. D. affektiv düşüncә fonunda tәzahür edir. Onun dövrlәrinin müddәti bir neçә gündәn bir neçә hәftәyә qәdәr davam edir, sonra isә xәstәnin davranışı qaydaya düşür. D. baş beynin üzvi zәdәlәnmәlәri, psixopatiyalar, epilepsiya vә s. hallarda müşahidә edilir. Uşaq vә yeniyetmәlәrdә (daha çox oğlan - larda) çox vaxt müşahidә edilәn evdәnqaçma sindromu vә sәfillik zahirәn D. ilә oxşardır, lakin o, adәtәn, bir sıra sәbәblә –heysiyyәtә toxunma, haqsızlığa görә hәddәn artıq hәyәcan, şәxsiyyәtin tәhqir edilmәsi, cәzalanma qorxusu vә s. ilә әlaqәdar, bәzәn isә qәti etiraz reaksiyası forması olur.

   

  DROMOMANİYA

  DROMOMANİYA (yun. δρόμος – qaçış + maniya), p o r i o m a n i y a – yerdәyişmәyә, avaralığa qabağıalınmaz impulsiv meyillilik. Digәr impulsiv meyilliliklәrdә olduğu kimi, D.-da da, adәtәn, sәbәb olmur. Xәstәlәr gözlәnilmәdәn işi, ailәni tәrk edir, müxtәlif yerlәrdә boş-boşuna veyillәnir. D. üçün maddi imkanın olmaması çәtinlik törәtmir. Piyada gәzmәk fiziki cәhәtdәn әldәndüşәnәdәk davam edә bilәr. D. affektiv düşüncә fonunda tәzahür edir. Onun dövrlәrinin müddәti bir neçә gündәn bir neçә hәftәyә qәdәr davam edir, sonra isә xәstәnin davranışı qaydaya düşür. D. baş beynin üzvi zәdәlәnmәlәri, psixopatiyalar, epilepsiya vә s. hallarda müşahidә edilir. Uşaq vә yeniyetmәlәrdә (daha çox oğlan - larda) çox vaxt müşahidә edilәn evdәnqaçma sindromu vә sәfillik zahirәn D. ilә oxşardır, lakin o, adәtәn, bir sıra sәbәblә –heysiyyәtә toxunma, haqsızlığa görә hәddәn artıq hәyәcan, şәxsiyyәtin tәhqir edilmәsi, cәzalanma qorxusu vә s. ilә әlaqәdar, bәzәn isә qәti etiraz reaksiyası forması olur.