Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRONQOLAR

  DRONQOLAR (Dicruridae) – sәrçәkimilәr dәstәsindәn quş fәsilәsi. Uz. 18–38 sm, kütlәsi 50 q-adәk olur; şaquli oturuşuna vә davranış xüsusiyyәtlәrinә görә milçәkqapanlara oxşayır. Başı iri, boynu qısadır; dimdiyi möhkәm, әsasında enlilәşmiş, qarmaqvarı, dimdiküstlüyünün ucunda kiçik kәsik vardır; ağız bucaqlarında cod qılcıqlar yaxşı inkişaf etmişdir. Qanadları uzun vә itiucludur. Quyruğu çәngәlvarı, yaxud liraşәkillidir. Bir çox növlәrdә gözün quzehli qişası (әlvan tәbәqә) qırmızıdır. Lәlәk örtüyü yaşlı fәrdlәrdә yaşıl, göy vә ya bәnövşәyi parıltılı qaradır (az hallarda, bәzәn boz, yaxud ağımtıl), cavan fәrdlәrdә isә solğun, bәzәn açıq rәngli lәkәli olur. 2 cinsi, 22 növü var. Asiyanın tropik meşәlәrindә ağaclarda yaşayırlar. Dağlara 4000 m-әdәk yüksәkliyә qalxa bilirlәr. Havada tutduqları cücülәrlә vә xırda meyvәlәrlә, iri növlәri isә xırda kәrtәnkәlәlәr, quşlar vә yarasalarla qidalanırlar. D. 3– 20 m hünd.-dә kol vә ağacların haça budaqlarında hörümçәk toru ilә bir-birinә bәndlәnmiş bitki gövdәlәri vә liflәrindәn toxuduqları yüngül kasaşәkilli yuvalarını mamırla örtüb maskalayırlar. Yuvanı yırtıcı quşlardan fәal mühafizә edirlәr. Nәğmәlәri kәskin vә melodik sәslәrdәn ibarәtdir; növlәrin bir qismi mahir sәs tәqlidçilәridir. Adәtәn, 3–4 yumurta qoyur, bәzi növlәri isә mövsüm әrzindә 2–3 dәfә nәsil verir. Bütün növlәri BTMİ-nin “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. 5 növün populyasiyası yox olmaq tәhlükәsi altındadır.

  Ъяннят дронгосу (Dicrurus paradiseus).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRONQOLAR

  DRONQOLAR (Dicruridae) – sәrçәkimilәr dәstәsindәn quş fәsilәsi. Uz. 18–38 sm, kütlәsi 50 q-adәk olur; şaquli oturuşuna vә davranış xüsusiyyәtlәrinә görә milçәkqapanlara oxşayır. Başı iri, boynu qısadır; dimdiyi möhkәm, әsasında enlilәşmiş, qarmaqvarı, dimdiküstlüyünün ucunda kiçik kәsik vardır; ağız bucaqlarında cod qılcıqlar yaxşı inkişaf etmişdir. Qanadları uzun vә itiucludur. Quyruğu çәngәlvarı, yaxud liraşәkillidir. Bir çox növlәrdә gözün quzehli qişası (әlvan tәbәqә) qırmızıdır. Lәlәk örtüyü yaşlı fәrdlәrdә yaşıl, göy vә ya bәnövşәyi parıltılı qaradır (az hallarda, bәzәn boz, yaxud ağımtıl), cavan fәrdlәrdә isә solğun, bәzәn açıq rәngli lәkәli olur. 2 cinsi, 22 növü var. Asiyanın tropik meşәlәrindә ağaclarda yaşayırlar. Dağlara 4000 m-әdәk yüksәkliyә qalxa bilirlәr. Havada tutduqları cücülәrlә vә xırda meyvәlәrlә, iri növlәri isә xırda kәrtәnkәlәlәr, quşlar vә yarasalarla qidalanırlar. D. 3– 20 m hünd.-dә kol vә ağacların haça budaqlarında hörümçәk toru ilә bir-birinә bәndlәnmiş bitki gövdәlәri vә liflәrindәn toxuduqları yüngül kasaşәkilli yuvalarını mamırla örtüb maskalayırlar. Yuvanı yırtıcı quşlardan fәal mühafizә edirlәr. Nәğmәlәri kәskin vә melodik sәslәrdәn ibarәtdir; növlәrin bir qismi mahir sәs tәqlidçilәridir. Adәtәn, 3–4 yumurta qoyur, bәzi növlәri isә mövsüm әrzindә 2–3 dәfә nәsil verir. Bütün növlәri BTMİ-nin “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. 5 növün populyasiyası yox olmaq tәhlükәsi altındadır.

  Ъяннят дронгосу (Dicrurus paradiseus).

  DRONQOLAR

  DRONQOLAR (Dicruridae) – sәrçәkimilәr dәstәsindәn quş fәsilәsi. Uz. 18–38 sm, kütlәsi 50 q-adәk olur; şaquli oturuşuna vә davranış xüsusiyyәtlәrinә görә milçәkqapanlara oxşayır. Başı iri, boynu qısadır; dimdiyi möhkәm, әsasında enlilәşmiş, qarmaqvarı, dimdiküstlüyünün ucunda kiçik kәsik vardır; ağız bucaqlarında cod qılcıqlar yaxşı inkişaf etmişdir. Qanadları uzun vә itiucludur. Quyruğu çәngәlvarı, yaxud liraşәkillidir. Bir çox növlәrdә gözün quzehli qişası (әlvan tәbәqә) qırmızıdır. Lәlәk örtüyü yaşlı fәrdlәrdә yaşıl, göy vә ya bәnövşәyi parıltılı qaradır (az hallarda, bәzәn boz, yaxud ağımtıl), cavan fәrdlәrdә isә solğun, bәzәn açıq rәngli lәkәli olur. 2 cinsi, 22 növü var. Asiyanın tropik meşәlәrindә ağaclarda yaşayırlar. Dağlara 4000 m-әdәk yüksәkliyә qalxa bilirlәr. Havada tutduqları cücülәrlә vә xırda meyvәlәrlә, iri növlәri isә xırda kәrtәnkәlәlәr, quşlar vә yarasalarla qidalanırlar. D. 3– 20 m hünd.-dә kol vә ağacların haça budaqlarında hörümçәk toru ilә bir-birinә bәndlәnmiş bitki gövdәlәri vә liflәrindәn toxuduqları yüngül kasaşәkilli yuvalarını mamırla örtüb maskalayırlar. Yuvanı yırtıcı quşlardan fәal mühafizә edirlәr. Nәğmәlәri kәskin vә melodik sәslәrdәn ibarәtdir; növlәrin bir qismi mahir sәs tәqlidçilәridir. Adәtәn, 3–4 yumurta qoyur, bәzi növlәri isә mövsüm әrzindә 2–3 dәfә nәsil verir. Bütün növlәri BTMİ-nin “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. 5 növün populyasiyası yox olmaq tәhlükәsi altındadır.

  Ъяннят дронгосу (Dicrurus paradiseus).