Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DROSSEL

  ДРÓССЕЛ (алм. Дроссел) – 1) бухар, газ вя майе ахынынын тязйигини азалтмаг мягсядиля ахын каналынын ен кясик сащясини кичилтмяк цчцн тятбиг едилян йерли мцгавимят (бору кямяриндя гойулан клапан, вентил, кран, юлчц диафрагмасы вя с.); 2) е л е к т р и к д р о с с е л и – електрик дюврясиня йцкля ардыъыл гошулмуш индуктивлик сарьаъы; дюврядяки ъяряйанын дяйишян тяшкиледиъилярини арадан галдырмаг (боьмаг), еляъя дя мцхтялиф тезликли електрик сигналларыны айырмаг, йахуд мящдудлашдырмаг цчцн тятбиг едилир. Д.-ин реактив мцгавимятинин онун ъяряйан тезлийи ( ф ) вя индуктивлийи (Л) иля баьлылыьы х=2πф ∙Л=ωЛ нисбяти иля ифадя олунур (бурада ω – дюври тезликдир). Алчагтезликли Д.-дя индуктивлийи артырмаг (дяйишян ъяряйана мцгавимяти йцксялтмяк) цчцн електротехники полад, пермаллой, йахуд бюйцк магнит нцфузлулуьуна малик диэяр ма териаллардан ичлик олур. Ясасян, електрик сцзэяъляриндя тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DROSSEL

  ДРÓССЕЛ (алм. Дроссел) – 1) бухар, газ вя майе ахынынын тязйигини азалтмаг мягсядиля ахын каналынын ен кясик сащясини кичилтмяк цчцн тятбиг едилян йерли мцгавимят (бору кямяриндя гойулан клапан, вентил, кран, юлчц диафрагмасы вя с.); 2) е л е к т р и к д р о с с е л и – електрик дюврясиня йцкля ардыъыл гошулмуш индуктивлик сарьаъы; дюврядяки ъяряйанын дяйишян тяшкиледиъилярини арадан галдырмаг (боьмаг), еляъя дя мцхтялиф тезликли електрик сигналларыны айырмаг, йахуд мящдудлашдырмаг цчцн тятбиг едилир. Д.-ин реактив мцгавимятинин онун ъяряйан тезлийи ( ф ) вя индуктивлийи (Л) иля баьлылыьы х=2πф ∙Л=ωЛ нисбяти иля ифадя олунур (бурада ω – дюври тезликдир). Алчагтезликли Д.-дя индуктивлийи артырмаг (дяйишян ъяряйана мцгавимяти йцксялтмяк) цчцн електротехники полад, пермаллой, йахуд бюйцк магнит нцфузлулуьуна малик диэяр ма териаллардан ичлик олур. Ясасян, електрик сцзэяъляриндя тятбиг едилир.

  DROSSEL

  ДРÓССЕЛ (алм. Дроссел) – 1) бухар, газ вя майе ахынынын тязйигини азалтмаг мягсядиля ахын каналынын ен кясик сащясини кичилтмяк цчцн тятбиг едилян йерли мцгавимят (бору кямяриндя гойулан клапан, вентил, кран, юлчц диафрагмасы вя с.); 2) е л е к т р и к д р о с с е л и – електрик дюврясиня йцкля ардыъыл гошулмуш индуктивлик сарьаъы; дюврядяки ъяряйанын дяйишян тяшкиледиъилярини арадан галдырмаг (боьмаг), еляъя дя мцхтялиф тезликли електрик сигналларыны айырмаг, йахуд мящдудлашдырмаг цчцн тятбиг едилир. Д.-ин реактив мцгавимятинин онун ъяряйан тезлийи ( ф ) вя индуктивлийи (Л) иля баьлылыьы х=2πф ∙Л=ωЛ нисбяти иля ифадя олунур (бурада ω – дюври тезликдир). Алчагтезликли Д.-дя индуктивлийи артырмаг (дяйишян ъяряйана мцгавимяти йцксялтмяк) цчцн електротехники полад, пермаллой, йахуд бюйцк магнит нцфузлулуьуна малик диэяр ма териаллардан ичлик олур. Ясасян, електрик сцзэяъляриндя тятбиг едилир.