Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DROZDOV Aleksand Aleksandroviç

  ДРОЗДÓВ Александр Александрович (11.6.1892, Омск – 15.8.1968, Бакы) – опера мцьянниси (лирик-драматик тенор). Азярб. ССР халг артисти (1940). 1918 илдя Саратов опера студийасыны битирмиш (Н.И.Сперанскинин синфини), щямин илдян сящня фяалиййятиня башламышдыр. 1928–35 иллярдя ССРИ-нин мцхтялиф опера театрларында (Тбилиси, Ленинград, Одесса) чыхыш етмиш, 1935–59 иллярдя Азярб. Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Партийалары: Эерман (“Гаратохмаг гадын”, П.Чайковски), Ричард, Радамес, Отелло (“Бал-маскарад”, “Аида”, “Отелло”, Ъ.Верди), Раул (“Щуэенотлар”, Ъ.Мейербер), Самсон (“Самсон вя Далила”, К.Сен-Санс), Хозе (“Кармен”, Ж.Бизе), Короьлу (“Короьлу”, Ц.Щаъыбяйли). 1947 илдян Азярб. Дювлят Консерваторийасында педагожи фяалиййят эюстярмишдир .

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DROZDOV Aleksand Aleksandroviç

  ДРОЗДÓВ Александр Александрович (11.6.1892, Омск – 15.8.1968, Бакы) – опера мцьянниси (лирик-драматик тенор). Азярб. ССР халг артисти (1940). 1918 илдя Саратов опера студийасыны битирмиш (Н.И.Сперанскинин синфини), щямин илдян сящня фяалиййятиня башламышдыр. 1928–35 иллярдя ССРИ-нин мцхтялиф опера театрларында (Тбилиси, Ленинград, Одесса) чыхыш етмиш, 1935–59 иллярдя Азярб. Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Партийалары: Эерман (“Гаратохмаг гадын”, П.Чайковски), Ричард, Радамес, Отелло (“Бал-маскарад”, “Аида”, “Отелло”, Ъ.Верди), Раул (“Щуэенотлар”, Ъ.Мейербер), Самсон (“Самсон вя Далила”, К.Сен-Санс), Хозе (“Кармен”, Ж.Бизе), Короьлу (“Короьлу”, Ц.Щаъыбяйли). 1947 илдян Азярб. Дювлят Консерваторийасында педагожи фяалиййят эюстярмишдир .

  DROZDOV Aleksand Aleksandroviç

  ДРОЗДÓВ Александр Александрович (11.6.1892, Омск – 15.8.1968, Бакы) – опера мцьянниси (лирик-драматик тенор). Азярб. ССР халг артисти (1940). 1918 илдя Саратов опера студийасыны битирмиш (Н.И.Сперанскинин синфини), щямин илдян сящня фяалиййятиня башламышдыр. 1928–35 иллярдя ССРИ-нин мцхтялиф опера театрларында (Тбилиси, Ленинград, Одесса) чыхыш етмиш, 1935–59 иллярдя Азярб. Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Партийалары: Эерман (“Гаратохмаг гадын”, П.Чайковски), Ричард, Радамес, Отелло (“Бал-маскарад”, “Аида”, “Отелло”, Ъ.Верди), Раул (“Щуэенотлар”, Ъ.Мейербер), Самсон (“Самсон вя Далила”, К.Сен-Санс), Хозе (“Кармен”, Ж.Бизе), Короьлу (“Короьлу”, Ц.Щаъыбяйли). 1947 илдян Азярб. Дювлят Консерваторийасында педагожи фяалиййят эюстярмишдир .