Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRCİNS KOORDİNATLAR


  БИРЪИНС КООРДИНАТЛАР (нюгтянин, дцз хяттин вя с.) – еля хассяйя малик олан координатлардыр ки, онларын щамысыны ейни бир ядядя вурдугда, бу коорди- натларын тяйин етдийи обйект дяйишмир. Мяс., Х:Й:З=х:й:1 нисбятиндя олан цч Х, Й, З ядядляри мцстяви цзяриндя М нюгтясинин Б. к.-ы ола биляр; бурада х вя й – М нюгтясинин Декарт координатларыдыр. Б.к.-ын тятбиги Евклид мцстявисинин нюгтяляриня сыфыра бярабяр олан цчцнъц Б.к. нюгтялярини (йяни сонсуз узаглашды- рылмыш нюгтяляр) ялавя етмяйя имкан верир ки, бу да пройексийа щяндясяси цчцн ваъибдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRCİNS KOORDİNATLAR


  БИРЪИНС КООРДИНАТЛАР (нюгтянин, дцз хяттин вя с.) – еля хассяйя малик олан координатлардыр ки, онларын щамысыны ейни бир ядядя вурдугда, бу коорди- натларын тяйин етдийи обйект дяйишмир. Мяс., Х:Й:З=х:й:1 нисбятиндя олан цч Х, Й, З ядядляри мцстяви цзяриндя М нюгтясинин Б. к.-ы ола биляр; бурада х вя й – М нюгтясинин Декарт координатларыдыр. Б.к.-ын тятбиги Евклид мцстявисинин нюгтяляриня сыфыра бярабяр олан цчцнъц Б.к. нюгтялярини (йяни сонсуз узаглашды- рылмыш нюгтяляр) ялавя етмяйя имкан верир ки, бу да пройексийа щяндясяси цчцн ваъибдир.

  BİRCİNS KOORDİNATLAR


  БИРЪИНС КООРДИНАТЛАР (нюгтянин, дцз хяттин вя с.) – еля хассяйя малик олан координатлардыр ки, онларын щамысыны ейни бир ядядя вурдугда, бу коорди- натларын тяйин етдийи обйект дяйишмир. Мяс., Х:Й:З=х:й:1 нисбятиндя олан цч Х, Й, З ядядляри мцстяви цзяриндя М нюгтясинин Б. к.-ы ола биляр; бурада х вя й – М нюгтясинин Декарт координатларыдыр. Б.к.-ын тятбиги Евклид мцстявисинин нюгтяляриня сыфыра бярабяр олан цчцнъц Б.к. нюгтялярини (йяни сонсуз узаглашды- рылмыш нюгтяляр) ялавя етмяйя имкан верир ки, бу да пройексийа щяндясяси цчцн ваъибдир.