Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  DROZOFİLLƏR

  ДРОЗОФИЛЛЯР (Дросопщила) – мейвя милчякляри фясилясиндян милчяк ъинси. Эениш йайылмышдыр. Дцнйада 1000-дян артыг növü мялумдур. Азярбайъанда 7 нювц вар. Бядянинин уз. 2–4,5 мм, рянэи тутгун вя йа парлаг, сарымтыл, сарымтыл-гящвяйи, тягр. гарадыр; гарынъыьы бязян тцнд лякяли, йахуд золаглыдыр. Эюзляри парлаг гырмызыдыр. Д.-ин рянэсечмя габилиййяти вар; ийи дя дуйа билир. Еркяк Д.-ин рягслярдян вя “няьмялярдян” ибарят чох мцряккяб никащ давранышы олур. Сцрфяляр битки мяншяли субстратлар цзяриндя инкишаф едир. Милчякляр чцрцйян тярявяз вя мейвя иля, аьаълардан ахан гыъгырмыш ширя, эюбяляклярин мейвя ъисми вя диэяр цзви галыгларла, сцрфяляр ися, ясасян, микроорганизмлярля (башлыъа олараг майа эюбялякляри иля), даща аз биткилярин вя эюбяляклярин тохумалары иля гидаланырлар. Бязи нювлярин нцмайяндяляри мыьмыьаларын вя аьъаганадларын йумурта вя сцрфялярини йейир. Щяйат тсикли гыса олдуьундан, йцксяк тюряйиб-артма вя сцни мцщитдя инкишаф ет ә габилиййятиnә görә Д. лабораторийа тядгигатлары цчцн ялверишли обйектдир. Д.-ля апарылан ишлярин нятиъяляри бир чох хцсуси дюври няшрляр, гыса ъари информасийа “Дросопщила Информатион Сервиъе” (ДИС) иллик мяъмуядя чап олунур. Д.-ин синантроп нювляри мейвя вя тярявяз емалы, шярабчылыг з-дларында кцтляви сурятдя инкишаф едяряк, щазыр мящсуллары чиркляндирирляр.
  Яд.: Тще эенетиъс анд биолоэй оф Дросопщила. Л.; Н.Й., 1976–1986. Вол. 1–12.

  Мейвя дрозофили (Дrosophila melanogaster).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  DROZOFİLLƏR

  ДРОЗОФИЛЛЯР (Дросопщила) – мейвя милчякляри фясилясиндян милчяк ъинси. Эениш йайылмышдыр. Дцнйада 1000-дян артыг növü мялумдур. Азярбайъанда 7 нювц вар. Бядянинин уз. 2–4,5 мм, рянэи тутгун вя йа парлаг, сарымтыл, сарымтыл-гящвяйи, тягр. гарадыр; гарынъыьы бязян тцнд лякяли, йахуд золаглыдыр. Эюзляри парлаг гырмызыдыр. Д.-ин рянэсечмя габилиййяти вар; ийи дя дуйа билир. Еркяк Д.-ин рягслярдян вя “няьмялярдян” ибарят чох мцряккяб никащ давранышы олур. Сцрфяляр битки мяншяли субстратлар цзяриндя инкишаф едир. Милчякляр чцрцйян тярявяз вя мейвя иля, аьаълардан ахан гыъгырмыш ширя, эюбяляклярин мейвя ъисми вя диэяр цзви галыгларла, сцрфяляр ися, ясасян, микроорганизмлярля (башлыъа олараг майа эюбялякляри иля), даща аз биткилярин вя эюбяляклярин тохумалары иля гидаланырлар. Бязи нювлярин нцмайяндяляри мыьмыьаларын вя аьъаганадларын йумурта вя сцрфялярини йейир. Щяйат тсикли гыса олдуьундан, йцксяк тюряйиб-артма вя сцни мцщитдя инкишаф ет ә габилиййятиnә görә Д. лабораторийа тядгигатлары цчцн ялверишли обйектдир. Д.-ля апарылан ишлярин нятиъяляри бир чох хцсуси дюври няшрляр, гыса ъари информасийа “Дросопщила Информатион Сервиъе” (ДИС) иллик мяъмуядя чап олунур. Д.-ин синантроп нювляри мейвя вя тярявяз емалы, шярабчылыг з-дларында кцтляви сурятдя инкишаф едяряк, щазыр мящсуллары чиркляндирирляр.
  Яд.: Тще эенетиъс анд биолоэй оф Дросопщила. Л.; Н.Й., 1976–1986. Вол. 1–12.

  Мейвя дрозофили (Дrosophila melanogaster).

  DROZOFİLLƏR

  ДРОЗОФИЛЛЯР (Дросопщила) – мейвя милчякляри фясилясиндян милчяк ъинси. Эениш йайылмышдыр. Дцнйада 1000-дян артыг növü мялумдур. Азярбайъанда 7 нювц вар. Бядянинин уз. 2–4,5 мм, рянэи тутгун вя йа парлаг, сарымтыл, сарымтыл-гящвяйи, тягр. гарадыр; гарынъыьы бязян тцнд лякяли, йахуд золаглыдыр. Эюзляри парлаг гырмызыдыр. Д.-ин рянэсечмя габилиййяти вар; ийи дя дуйа билир. Еркяк Д.-ин рягслярдян вя “няьмялярдян” ибарят чох мцряккяб никащ давранышы олур. Сцрфяляр битки мяншяли субстратлар цзяриндя инкишаф едир. Милчякляр чцрцйян тярявяз вя мейвя иля, аьаълардан ахан гыъгырмыш ширя, эюбяляклярин мейвя ъисми вя диэяр цзви галыгларла, сцрфяляр ися, ясасян, микроорганизмлярля (башлыъа олараг майа эюбялякляри иля), даща аз биткилярин вя эюбяляклярин тохумалары иля гидаланырлар. Бязи нювлярин нцмайяндяляри мыьмыьаларын вя аьъаганадларын йумурта вя сцрфялярини йейир. Щяйат тсикли гыса олдуьундан, йцксяк тюряйиб-артма вя сцни мцщитдя инкишаф ет ә габилиййятиnә görә Д. лабораторийа тядгигатлары цчцн ялверишли обйектдир. Д.-ля апарылан ишлярин нятиъяляри бир чох хцсуси дюври няшрляр, гыса ъари информасийа “Дросопщила Информатион Сервиъе” (ДИС) иллик мяъмуядя чап олунур. Д.-ин синантроп нювляри мейвя вя тярявяз емалы, шярабчылыг з-дларында кцтляви сурятдя инкишаф едяряк, щазыр мящсуллары чиркляндирирляр.
  Яд.: Тще эенетиъс анд биолоэй оф Дросопщила. Л.; Н.Й., 1976–1986. Вол. 1–12.

  Мейвя дрозофили (Дrosophila melanogaster).