Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRUDE Paul 

  ДРÚДЕ Паул Карл Лцдвиг (12.7.1863, Брауншвайг – 5.7.1906, Берлин) – алман физики, Пруссийа Крал ЕА-нын цзвц (1905 илдян). Щюттинэен Ун-тини битирмиш (1887) вя орада ишлямишдир. Лейпсиг (1894 илдян), Эисен (1900 илдян) вя Берлин (1905 ил дян) ун-т-ляринин проф.-у олмушдур. Ясас елми ишляри классик електрон нязяриййясинин ялавяляри цзрядир: металларын електрон кечириъилик нязяриййясини (Друде нязяриййяси), метал сятщиндян якс олунан ишыьын пол йарлашма нязяриййясини, ишыьын дисперсийа нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. Илк дяфя диелектрик нцфузлуьунун аномал дисперсийасыны мцшащидя  етмиш вя изащыны вермяйя чалышмышдыр. Диелектрик нцфузлуьунун вя електро магнит дальаларын метрлик вя десиметрлик диапазонунда майе диелектриклярин удулма ямсалынын юлчцлмя цсулларыны тяклиф етмишдир. “Анналендер Пщйсик” журналынын редактору олмушдур (1900 илдян).

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRUDE Paul 

  ДРÚДЕ Паул Карл Лцдвиг (12.7.1863, Брауншвайг – 5.7.1906, Берлин) – алман физики, Пруссийа Крал ЕА-нын цзвц (1905 илдян). Щюттинэен Ун-тини битирмиш (1887) вя орада ишлямишдир. Лейпсиг (1894 илдян), Эисен (1900 илдян) вя Берлин (1905 ил дян) ун-т-ляринин проф.-у олмушдур. Ясас елми ишляри классик електрон нязяриййясинин ялавяляри цзрядир: металларын електрон кечириъилик нязяриййясини (Друде нязяриййяси), метал сятщиндян якс олунан ишыьын пол йарлашма нязяриййясини, ишыьын дисперсийа нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. Илк дяфя диелектрик нцфузлуьунун аномал дисперсийасыны мцшащидя  етмиш вя изащыны вермяйя чалышмышдыр. Диелектрик нцфузлуьунун вя електро магнит дальаларын метрлик вя десиметрлик диапазонунда майе диелектриклярин удулма ямсалынын юлчцлмя цсулларыны тяклиф етмишдир. “Анналендер Пщйсик” журналынын редактору олмушдур (1900 илдян).

   

  DRUDE Paul 

  ДРÚДЕ Паул Карл Лцдвиг (12.7.1863, Брауншвайг – 5.7.1906, Берлин) – алман физики, Пруссийа Крал ЕА-нын цзвц (1905 илдян). Щюттинэен Ун-тини битирмиш (1887) вя орада ишлямишдир. Лейпсиг (1894 илдян), Эисен (1900 илдян) вя Берлин (1905 ил дян) ун-т-ляринин проф.-у олмушдур. Ясас елми ишляри классик електрон нязяриййясинин ялавяляри цзрядир: металларын електрон кечириъилик нязяриййясини (Друде нязяриййяси), метал сятщиндян якс олунан ишыьын пол йарлашма нязяриййясини, ишыьын дисперсийа нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. Илк дяфя диелектрик нцфузлуьунун аномал дисперсийасыны мцшащидя  етмиш вя изащыны вермяйя чалышмышдыр. Диелектрик нцфузлуьунун вя електро магнит дальаларын метрлик вя десиметрлик диапазонунда майе диелектриклярин удулма ямсалынын юлчцлмя цсулларыны тяклиф етмишдир. “Анналендер Пщйсик” журналынын редактору олмушдур (1900 илдян).