Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRUMLİNLƏR

  DRÚMLİNLӘR (ing. drumlins) – Pleystosen örtük buzlaqlarının kәnar zonalarında qrup şәklindә yerlәşmiş uzunsov assimmetrik tәpәliklәr (mәs., Şәrqi Avropa düzәnliyinin şm.-q.-indә). Nüvәsi bәzәn köklü süxurlardan vә ya flüvioqlyasial qumlardan, sәthi isә moren çöküntülәrindәn ibarәtdir. Uz. bir neçә yüz m-dәn 2–3 km-әdәk, eni 100–200 m (bәzәn 700 m-ә -dәk), hünd. bir neçә m-dәn onlarla m-ә qәdәr olur. D. buzun hәrәkәti istiqamәtin-dә uzanaraq, bәzәn böyük sahәlәr әmәlәgә tirir. Әn böyük D. sahәsi ABŞ-ın Nyu- York ştatında (tәqr. 10 min D. müәyyәn edilib), Estoniyada (Tartu ş.-ndәn şm.-da), Latviyada (Riqa ş.-ndәn c.-da), İs veç, İrlandiya vә Kanadadadır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRUMLİNLƏR

  DRÚMLİNLӘR (ing. drumlins) – Pleystosen örtük buzlaqlarının kәnar zonalarında qrup şәklindә yerlәşmiş uzunsov assimmetrik tәpәliklәr (mәs., Şәrqi Avropa düzәnliyinin şm.-q.-indә). Nüvәsi bәzәn köklü süxurlardan vә ya flüvioqlyasial qumlardan, sәthi isә moren çöküntülәrindәn ibarәtdir. Uz. bir neçә yüz m-dәn 2–3 km-әdәk, eni 100–200 m (bәzәn 700 m-ә -dәk), hünd. bir neçә m-dәn onlarla m-ә qәdәr olur. D. buzun hәrәkәti istiqamәtin-dә uzanaraq, bәzәn böyük sahәlәr әmәlәgә tirir. Әn böyük D. sahәsi ABŞ-ın Nyu- York ştatında (tәqr. 10 min D. müәyyәn edilib), Estoniyada (Tartu ş.-ndәn şm.-da), Latviyada (Riqa ş.-ndәn c.-da), İs veç, İrlandiya vә Kanadadadır.

  DRUMLİNLƏR

  DRÚMLİNLӘR (ing. drumlins) – Pleystosen örtük buzlaqlarının kәnar zonalarında qrup şәklindә yerlәşmiş uzunsov assimmetrik tәpәliklәr (mәs., Şәrqi Avropa düzәnliyinin şm.-q.-indә). Nüvәsi bәzәn köklü süxurlardan vә ya flüvioqlyasial qumlardan, sәthi isә moren çöküntülәrindәn ibarәtdir. Uz. bir neçә yüz m-dәn 2–3 km-әdәk, eni 100–200 m (bәzәn 700 m-ә -dәk), hünd. bir neçә m-dәn onlarla m-ә qәdәr olur. D. buzun hәrәkәti istiqamәtin-dә uzanaraq, bәzәn böyük sahәlәr әmәlәgә tirir. Әn böyük D. sahәsi ABŞ-ın Nyu- York ştatında (tәqr. 10 min D. müәyyәn edilib), Estoniyada (Tartu ş.-ndәn şm.-da), Latviyada (Riqa ş.-ndәn c.-da), İs veç, İrlandiya vә Kanadadadır.