Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRUSKİNİNKAY

  DRÚSKİNİNKAY (Druskininkai) – Litvanın c.-unda, Alitus qәzasında şәhәr. Әh.13,6 min (2015). Nyamunas (Neman) çayının sağ sahilindә, Ratniçya çayının ona töküldüyü yerdә, Vilnüs ş.-ndәn 130 km c.-q.-dә, Belarusla sәrhәdin 7 km-liyindәdir.
  Илк дяфя 1636 илдя Друскеники (Литва дилиндя “друска” – дуз) кянди кими гейд олунур. 1794 ил ийунун 20-дя Полша кралы С.А.Понйатовскинин фярманы иля Друскеникийя саьламлыг оъаьы статусу верил мишдир. 1795 илдян Русийа империйасынын тяркибиня гатылмыш, 1837 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 1841 илдя Друскеникидя щякимляр ъямиййятинин тясис едилмясиндян сонра курорт сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы ъидди даьынтылара мяруз галмышдыр. 1917 илдя Д. адландырылмышдыр. 1920–1939 иллярдя Полшанын, 1939–40 иллярдя Белорусийа ССР-ин, 1940 илдян Литва ССР-ин (1941 илин ийунундан – 1944 илин ийулунадяк насист Алманийасынын ишьалы алтында иди) тяркибиндя олмуш, 1991 илдян Литванын тяркибиндядир.
  İqlim vә balneologiya kurortudur. Mülayim kontinental iqlimi var. Qışı yumşaq (yanvarın orta temp-ru –5°C), yayı istidir (iyulun orta temp-ru tәqr. 18°C); yağıntının illik miqdarı 600 mm-dәn çoxdur. Әsas müalicә amillәri D.-ı әhatә etmiş şamağacı meşәlәri, xloridli, natriumlu-kalsiumlu mineral suları vә torf palçığıdır. Ürәk-damar sistemi, tәnәffüs orqanları, maddәlәr mübadilәsinin pozulması vә s. xәstәliklәr müalicә olunur. Sanatoriyalar, palçıq vә su müalicәxanaları, müalicәvi bәdәn tәrbiyәsi parkı vә digәr kurort müәssisәlәri var.
  Д.-да кился (1865), костйол (1931), 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриня аид йашайыш евляри вя с. сах ланылмышдыр. М.К.Чйурлюнисин мемориал музейи (1963), щейкялтяраш Ж.Йипшитсин хатирясиня Йящуди музейи, “Мешя якс-сядасы” музейи (1971), Литва ряссамы В.К.Йонинасын галерейасы (1993) вя с. фяалиййят эюстярир. Аквапарк, “Ула” бядии мямулат ф.-ки; йаь з-ду вар.
  Шящярин йахынлыьында Дзуки милли паркы (1991; Литвада ян бюйцк, 56 мин ща); Швйандубре етнографик кянди (гядим Дзуки маликаняляри); Лишкйава к.-ндя (1044 илдян мялумдур) гяср (14–15 ясрляр), костйол вя монастыр (17 ясрин сону), зянэ гцлляси (19 яср) вя с.; Райгард ландшафт горуьу йерляшир.

  Друскининкай шящяриндян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRUSKİNİNKAY

  DRÚSKİNİNKAY (Druskininkai) – Litvanın c.-unda, Alitus qәzasında şәhәr. Әh.13,6 min (2015). Nyamunas (Neman) çayının sağ sahilindә, Ratniçya çayının ona töküldüyü yerdә, Vilnüs ş.-ndәn 130 km c.-q.-dә, Belarusla sәrhәdin 7 km-liyindәdir.
  Илк дяфя 1636 илдя Друскеники (Литва дилиндя “друска” – дуз) кянди кими гейд олунур. 1794 ил ийунун 20-дя Полша кралы С.А.Понйатовскинин фярманы иля Друскеникийя саьламлыг оъаьы статусу верил мишдир. 1795 илдян Русийа империйасынын тяркибиня гатылмыш, 1837 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 1841 илдя Друскеникидя щякимляр ъямиййятинин тясис едилмясиндян сонра курорт сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы ъидди даьынтылара мяруз галмышдыр. 1917 илдя Д. адландырылмышдыр. 1920–1939 иллярдя Полшанын, 1939–40 иллярдя Белорусийа ССР-ин, 1940 илдян Литва ССР-ин (1941 илин ийунундан – 1944 илин ийулунадяк насист Алманийасынын ишьалы алтында иди) тяркибиндя олмуш, 1991 илдян Литванын тяркибиндядир.
  İqlim vә balneologiya kurortudur. Mülayim kontinental iqlimi var. Qışı yumşaq (yanvarın orta temp-ru –5°C), yayı istidir (iyulun orta temp-ru tәqr. 18°C); yağıntının illik miqdarı 600 mm-dәn çoxdur. Әsas müalicә amillәri D.-ı әhatә etmiş şamağacı meşәlәri, xloridli, natriumlu-kalsiumlu mineral suları vә torf palçığıdır. Ürәk-damar sistemi, tәnәffüs orqanları, maddәlәr mübadilәsinin pozulması vә s. xәstәliklәr müalicә olunur. Sanatoriyalar, palçıq vә su müalicәxanaları, müalicәvi bәdәn tәrbiyәsi parkı vә digәr kurort müәssisәlәri var.
  Д.-да кился (1865), костйол (1931), 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриня аид йашайыш евляри вя с. сах ланылмышдыр. М.К.Чйурлюнисин мемориал музейи (1963), щейкялтяраш Ж.Йипшитсин хатирясиня Йящуди музейи, “Мешя якс-сядасы” музейи (1971), Литва ряссамы В.К.Йонинасын галерейасы (1993) вя с. фяалиййят эюстярир. Аквапарк, “Ула” бядии мямулат ф.-ки; йаь з-ду вар.
  Шящярин йахынлыьында Дзуки милли паркы (1991; Литвада ян бюйцк, 56 мин ща); Швйандубре етнографик кянди (гядим Дзуки маликаняляри); Лишкйава к.-ндя (1044 илдян мялумдур) гяср (14–15 ясрляр), костйол вя монастыр (17 ясрин сону), зянэ гцлляси (19 яср) вя с.; Райгард ландшафт горуьу йерляшир.

  Друскининкай шящяриндян эюрцнцш.

  DRUSKİNİNKAY

  DRÚSKİNİNKAY (Druskininkai) – Litvanın c.-unda, Alitus qәzasında şәhәr. Әh.13,6 min (2015). Nyamunas (Neman) çayının sağ sahilindә, Ratniçya çayının ona töküldüyü yerdә, Vilnüs ş.-ndәn 130 km c.-q.-dә, Belarusla sәrhәdin 7 km-liyindәdir.
  Илк дяфя 1636 илдя Друскеники (Литва дилиндя “друска” – дуз) кянди кими гейд олунур. 1794 ил ийунун 20-дя Полша кралы С.А.Понйатовскинин фярманы иля Друскеникийя саьламлыг оъаьы статусу верил мишдир. 1795 илдян Русийа империйасынын тяркибиня гатылмыш, 1837 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 1841 илдя Друскеникидя щякимляр ъямиййятинин тясис едилмясиндян сонра курорт сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы ъидди даьынтылара мяруз галмышдыр. 1917 илдя Д. адландырылмышдыр. 1920–1939 иллярдя Полшанын, 1939–40 иллярдя Белорусийа ССР-ин, 1940 илдян Литва ССР-ин (1941 илин ийунундан – 1944 илин ийулунадяк насист Алманийасынын ишьалы алтында иди) тяркибиндя олмуш, 1991 илдян Литванын тяркибиндядир.
  İqlim vә balneologiya kurortudur. Mülayim kontinental iqlimi var. Qışı yumşaq (yanvarın orta temp-ru –5°C), yayı istidir (iyulun orta temp-ru tәqr. 18°C); yağıntının illik miqdarı 600 mm-dәn çoxdur. Әsas müalicә amillәri D.-ı әhatә etmiş şamağacı meşәlәri, xloridli, natriumlu-kalsiumlu mineral suları vә torf palçığıdır. Ürәk-damar sistemi, tәnәffüs orqanları, maddәlәr mübadilәsinin pozulması vә s. xәstәliklәr müalicә olunur. Sanatoriyalar, palçıq vә su müalicәxanaları, müalicәvi bәdәn tәrbiyәsi parkı vә digәr kurort müәssisәlәri var.
  Д.-да кился (1865), костйол (1931), 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриня аид йашайыш евляри вя с. сах ланылмышдыр. М.К.Чйурлюнисин мемориал музейи (1963), щейкялтяраш Ж.Йипшитсин хатирясиня Йящуди музейи, “Мешя якс-сядасы” музейи (1971), Литва ряссамы В.К.Йонинасын галерейасы (1993) вя с. фяалиййят эюстярир. Аквапарк, “Ула” бядии мямулат ф.-ки; йаь з-ду вар.
  Шящярин йахынлыьында Дзуки милли паркы (1991; Литвада ян бюйцк, 56 мин ща); Швйандубре етнографик кянди (гядим Дзуки маликаняляри); Лишкйава к.-ндя (1044 илдян мялумдур) гяср (14–15 ясрляр), костйол вя монастыр (17 ясрин сону), зянэ гцлляси (19 яср) вя с.; Райгард ландшафт горуьу йерляшир.

  Друскининкай шящяриндян эюрцнцш.