Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARNEM

  ÁРНЕМ (Арнщем) – Нидерландын ш.-индя шящяр, Эелдерланд яйалятинин инз. м. Ящ. 141,7 мин (шящярятрафы иля 300 миндян   чох;   2005).   Мцщцм   су  (каналлар), д.й.  вя  автомобил  йоллары  говшаьыдыр. Недер-Рейн  чайында порт. Чайлар  вя каналлар  васитясиля  Амстердам  вя  Роттердам ш.-ляри вя Шимал дянизинин Ейсселмер кюрфязи иля ялагялянир. Еркян орта ясрлярдян  мялумдур;  1233  илдя  шящяр щцгугу алмышдыр. 14–16 ясрлярдя ири тиъарят   вя   сяняткарлыг-мануфактура мяркязи, 1441 илдян Щанза иттифагынын цзвц олмушдур. 19 ясрин 2-ъи йарысындан нягл.транзит функсийалары артмыш, тохуъулуг вя дяри-айаггабы  сянайеси, металлурэийа  вя метал  емалы  мяркязиня  чеврилмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) илляриндя бюйцк даьынтылара мяруз галса да, 14–18 ясрляря аид мемарлыг абидяляринин бир щиссяси, о ъцмлядян Гроте-керк готик килсяси (15–16 ясрляр) буэцнядяк галмышдыр. Ачыг сяма алтында Нидерланд музейи (халг мемарлыьы, декоратив сянят) фяалиййят эюстярир. 20 ясрин орталарындан хидмят сферасы вя машынгайырма сащяси даща сцрятля инкишаф етмишдир. Сцни ипяк вя кимйяви лифляр истещсалы, яъзачылыг, техники резин сянайеси мцяссисяляри; идхал олунан консентратлар ясасында галай вя гурьушуняритмя з-ду вар.

  А. йахынлыьындакы Де-Хоре-Велцве Милли Паркынын яразисиндя В.ван Гогун ясярляриндян ибарят надир коллексийасы олан “Крюллер-Мцллер” Милли Музейи йерляшир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARNEM

  ÁРНЕМ (Арнщем) – Нидерландын ш.-индя шящяр, Эелдерланд яйалятинин инз. м. Ящ. 141,7 мин (шящярятрафы иля 300 миндян   чох;   2005).   Мцщцм   су  (каналлар), д.й.  вя  автомобил  йоллары  говшаьыдыр. Недер-Рейн  чайында порт. Чайлар  вя каналлар  васитясиля  Амстердам  вя  Роттердам ш.-ляри вя Шимал дянизинин Ейсселмер кюрфязи иля ялагялянир. Еркян орта ясрлярдян  мялумдур;  1233  илдя  шящяр щцгугу алмышдыр. 14–16 ясрлярдя ири тиъарят   вя   сяняткарлыг-мануфактура мяркязи, 1441 илдян Щанза иттифагынын цзвц олмушдур. 19 ясрин 2-ъи йарысындан нягл.транзит функсийалары артмыш, тохуъулуг вя дяри-айаггабы  сянайеси, металлурэийа  вя метал  емалы  мяркязиня  чеврилмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) илляриндя бюйцк даьынтылара мяруз галса да, 14–18 ясрляря аид мемарлыг абидяляринин бир щиссяси, о ъцмлядян Гроте-керк готик килсяси (15–16 ясрляр) буэцнядяк галмышдыр. Ачыг сяма алтында Нидерланд музейи (халг мемарлыьы, декоратив сянят) фяалиййят эюстярир. 20 ясрин орталарындан хидмят сферасы вя машынгайырма сащяси даща сцрятля инкишаф етмишдир. Сцни ипяк вя кимйяви лифляр истещсалы, яъзачылыг, техники резин сянайеси мцяссисяляри; идхал олунан консентратлар ясасында галай вя гурьушуняритмя з-ду вар.

  А. йахынлыьындакы Де-Хоре-Велцве Милли Паркынын яразисиндя В.ван Гогун ясярляриндян ибарят надир коллексийасы олан “Крюллер-Мцллер” Милли Музейи йерляшир.

  ARNEM

  ÁРНЕМ (Арнщем) – Нидерландын ш.-индя шящяр, Эелдерланд яйалятинин инз. м. Ящ. 141,7 мин (шящярятрафы иля 300 миндян   чох;   2005).   Мцщцм   су  (каналлар), д.й.  вя  автомобил  йоллары  говшаьыдыр. Недер-Рейн  чайында порт. Чайлар  вя каналлар  васитясиля  Амстердам  вя  Роттердам ш.-ляри вя Шимал дянизинин Ейсселмер кюрфязи иля ялагялянир. Еркян орта ясрлярдян  мялумдур;  1233  илдя  шящяр щцгугу алмышдыр. 14–16 ясрлярдя ири тиъарят   вя   сяняткарлыг-мануфактура мяркязи, 1441 илдян Щанза иттифагынын цзвц олмушдур. 19 ясрин 2-ъи йарысындан нягл.транзит функсийалары артмыш, тохуъулуг вя дяри-айаггабы  сянайеси, металлурэийа  вя метал  емалы  мяркязиня  чеврилмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) илляриндя бюйцк даьынтылара мяруз галса да, 14–18 ясрляря аид мемарлыг абидяляринин бир щиссяси, о ъцмлядян Гроте-керк готик килсяси (15–16 ясрляр) буэцнядяк галмышдыр. Ачыг сяма алтында Нидерланд музейи (халг мемарлыьы, декоратив сянят) фяалиййят эюстярир. 20 ясрин орталарындан хидмят сферасы вя машынгайырма сащяси даща сцрятля инкишаф етмишдир. Сцни ипяк вя кимйяви лифляр истещсалы, яъзачылыг, техники резин сянайеси мцяссисяляри; идхал олунан консентратлар ясасында галай вя гурьушуняритмя з-ду вар.

  А. йахынлыьындакы Де-Хоре-Велцве Милли Паркынын яразисиндя В.ван Гогун ясярляриндян ибарят надир коллексийасы олан “Крюллер-Мцллер” Милли Музейи йерляшир.