Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRUTSK KNYAZLIĞI

  ДРУТСК КНЙАЗЛЫЬЫ – 12–16 ясрлярдя Днепр вя Березина чайарасында мювъуд олмуш дювляти гурум. Полотск кнйазлыьынын Друтск волостунда йаранмышды. Мяркязи Друтск шящяри иди. 12–13 ясрлярдя Полотск кнйазларынын табелийиндя иди. 13 ясрин яввялляриндя (Кийевин тутулмасындан сонра) монгол щцъумлары нятиъясиндя Д.к.-нын ъянуб торпаглары виран гойулмушдур. 14 ясрин биринъи рцбцндя Друтск кнйазы Михаил Михайлович Гызыл Орда ханларындан асылылыьыны сахламагла, Д.к. цзяриндя Бюйцк Литва кнйазлыьынын щакимиййятини танымышдыр. 1565–66 иллярдя кечирилян инзибати ислащат нятиъясиндя Д.к. яразиси Бюйцк Литва кнйазлыьынын Орша поветинин (яйалятинин) тяркибиня гатылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRUTSK KNYAZLIĞI

  ДРУТСК КНЙАЗЛЫЬЫ – 12–16 ясрлярдя Днепр вя Березина чайарасында мювъуд олмуш дювляти гурум. Полотск кнйазлыьынын Друтск волостунда йаранмышды. Мяркязи Друтск шящяри иди. 12–13 ясрлярдя Полотск кнйазларынын табелийиндя иди. 13 ясрин яввялляриндя (Кийевин тутулмасындан сонра) монгол щцъумлары нятиъясиндя Д.к.-нын ъянуб торпаглары виран гойулмушдур. 14 ясрин биринъи рцбцндя Друтск кнйазы Михаил Михайлович Гызыл Орда ханларындан асылылыьыны сахламагла, Д.к. цзяриндя Бюйцк Литва кнйазлыьынын щакимиййятини танымышдыр. 1565–66 иллярдя кечирилян инзибати ислащат нятиъясиндя Д.к. яразиси Бюйцк Литва кнйазлыьынын Орша поветинин (яйалятинин) тяркибиня гатылмышдыр.

  DRUTSK KNYAZLIĞI

  ДРУТСК КНЙАЗЛЫЬЫ – 12–16 ясрлярдя Днепр вя Березина чайарасында мювъуд олмуш дювляти гурум. Полотск кнйазлыьынын Друтск волостунда йаранмышды. Мяркязи Друтск шящяри иди. 12–13 ясрлярдя Полотск кнйазларынын табелийиндя иди. 13 ясрин яввялляриндя (Кийевин тутулмасындан сонра) монгол щцъумлары нятиъясиндя Д.к.-нын ъянуб торпаглары виран гойулмушдур. 14 ясрин биринъи рцбцндя Друтск кнйазы Михаил Михайлович Гызыл Орда ханларындан асылылыьыны сахламагла, Д.к. цзяриндя Бюйцк Литва кнйазлыьынын щакимиййятини танымышдыр. 1565–66 иллярдя кечирилян инзибати ислащат нятиъясиндя Д.к. яразиси Бюйцк Литва кнйазлыьынын Орша поветинин (яйалятинин) тяркибиня гатылмышдыр.