Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRUZ

  DRÚZ (alm. Druse – fırça) – süxurlardakı açıq boşluqlar sәthi üzәrindә boy atmış kristallar qrupu. Mineral mәhlulların süxurlardakı boşluqlara dolması nәticәsindә әmәlә gәlir. Kristalların boyatma istiqamәti, adәtәn sәthә perpendikulyar olur. D.-larda hәr kristalın bir ucu sәthә bitişmiş, boşluğa yönәlmiş digәr ucu isә sәrbәstdir. Kvars, kalsit, flüorit, bәzi tәbii sulfidlәrin (pirit, qalenit, antimonit vә s.) D.-larına daha tez-tez rast gәlinir.

   Шяффаф кварс кристалларынын друзу. Колумбийа.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRUZ

  DRÚZ (alm. Druse – fırça) – süxurlardakı açıq boşluqlar sәthi üzәrindә boy atmış kristallar qrupu. Mineral mәhlulların süxurlardakı boşluqlara dolması nәticәsindә әmәlә gәlir. Kristalların boyatma istiqamәti, adәtәn sәthә perpendikulyar olur. D.-larda hәr kristalın bir ucu sәthә bitişmiş, boşluğa yönәlmiş digәr ucu isә sәrbәstdir. Kvars, kalsit, flüorit, bәzi tәbii sulfidlәrin (pirit, qalenit, antimonit vә s.) D.-larına daha tez-tez rast gәlinir.

   Шяффаф кварс кристалларынын друзу. Колумбийа.

  DRUZ

  DRÚZ (alm. Druse – fırça) – süxurlardakı açıq boşluqlar sәthi üzәrindә boy atmış kristallar qrupu. Mineral mәhlulların süxurlardakı boşluqlara dolması nәticәsindә әmәlә gәlir. Kristalların boyatma istiqamәti, adәtәn sәthә perpendikulyar olur. D.-larda hәr kristalın bir ucu sәthә bitişmiş, boşluğa yönәlmiş digәr ucu isә sәrbәstdir. Kvars, kalsit, flüorit, bәzi tәbii sulfidlәrin (pirit, qalenit, antimonit vә s.) D.-larına daha tez-tez rast gәlinir.

   Шяффаф кварс кристалларынын друзу. Колумбийа.