Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARNEMLEND

  ÁРНЕМЛЕНД (Арнщемланд) – Австралийанын шм.-ында й-а. Тимор вя Арафур дянизляри вя Карпентарийа кюрфязи иля ящатялянир. Уз. тягр. 320 км, ени  тягр. 460 км. Сятщи чай дяряляри иля парчаланмыш йасты тяпяли платодур. Щцнд. шм.-да 180 м-дян ъ.-да 400 м-я гядярдир. Релйефи, ясасян, дцзянликдир. Сащилляри кяскин парчаланмышдыр. Чай дяряляриндя рцтубятли тропик мешяляр, даьларын кцляктутан йамаъларында вя массивлярин зирвяляриндя евкалипт мешяляри вя саванналар йайылмышдыр. Уран филизи йатаьы вар. Дарвин порту й-а-нын шм.-г.-индядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARNEMLEND

  ÁРНЕМЛЕНД (Арнщемланд) – Австралийанын шм.-ында й-а. Тимор вя Арафур дянизляри вя Карпентарийа кюрфязи иля ящатялянир. Уз. тягр. 320 км, ени  тягр. 460 км. Сятщи чай дяряляри иля парчаланмыш йасты тяпяли платодур. Щцнд. шм.-да 180 м-дян ъ.-да 400 м-я гядярдир. Релйефи, ясасян, дцзянликдир. Сащилляри кяскин парчаланмышдыр. Чай дяряляриндя рцтубятли тропик мешяляр, даьларын кцляктутан йамаъларында вя массивлярин зирвяляриндя евкалипт мешяляри вя саванналар йайылмышдыр. Уран филизи йатаьы вар. Дарвин порту й-а-нын шм.-г.-индядир.

  ARNEMLEND

  ÁРНЕМЛЕНД (Арнщемланд) – Австралийанын шм.-ында й-а. Тимор вя Арафур дянизляри вя Карпентарийа кюрфязи иля ящатялянир. Уз. тягр. 320 км, ени  тягр. 460 км. Сятщи чай дяряляри иля парчаланмыш йасты тяпяли платодур. Щцнд. шм.-да 180 м-дян ъ.-да 400 м-я гядярдир. Релйефи, ясасян, дцзянликдир. Сащилляри кяскин парчаланмышдыр. Чай дяряляриндя рцтубятли тропик мешяляр, даьларын кцляктутан йамаъларында вя массивлярин зирвяляриндя евкалипт мешяляри вя саванналар йайылмышдыр. Уран филизи йатаьы вар. Дарвин порту й-а-нын шм.-г.-индядир.