Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUBROVİN

  ДУБРÓВИН Николай Фйодорович (8.12.1837, индики Псков вил. Великийе Луки р-нунун Корытово к. – 25.6.1904, Петербург) – рус щярби тарихчиси, Петербург ЕА акад. (1890), артиллерийа эенералы. Тарихшцнаслыгда щаким миллятчилик ъяряйанынын нцмайяндяси олан Д. чаризмин хариъи сийасятини вя чар Русийасынын Гафгазда апардыьы мцщарибяляри идеализя етмишдир. Чохлу мягаля вя монографийанын, о ъцмлядян “Русларын Гафгазда мцщарибяляринин вя щюкмранлыьынын тарихи” (ъ. 1– 6, 1871–88) ясяринин мцяллифидир. Ясярдя Азярб.-нын щярби-сийаси тарихи щаггында чохлу фактик материал вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUBROVİN

  ДУБРÓВИН Николай Фйодорович (8.12.1837, индики Псков вил. Великийе Луки р-нунун Корытово к. – 25.6.1904, Петербург) – рус щярби тарихчиси, Петербург ЕА акад. (1890), артиллерийа эенералы. Тарихшцнаслыгда щаким миллятчилик ъяряйанынын нцмайяндяси олан Д. чаризмин хариъи сийасятини вя чар Русийасынын Гафгазда апардыьы мцщарибяляри идеализя етмишдир. Чохлу мягаля вя монографийанын, о ъцмлядян “Русларын Гафгазда мцщарибяляринин вя щюкмранлыьынын тарихи” (ъ. 1– 6, 1871–88) ясяринин мцяллифидир. Ясярдя Азярб.-нын щярби-сийаси тарихи щаггында чохлу фактик материал вар.

  DUBROVİN

  ДУБРÓВИН Николай Фйодорович (8.12.1837, индики Псков вил. Великийе Луки р-нунун Корытово к. – 25.6.1904, Петербург) – рус щярби тарихчиси, Петербург ЕА акад. (1890), артиллерийа эенералы. Тарихшцнаслыгда щаким миллятчилик ъяряйанынын нцмайяндяси олан Д. чаризмин хариъи сийасятини вя чар Русийасынын Гафгазда апардыьы мцщарибяляри идеализя етмишдир. Чохлу мягаля вя монографийанын, о ъцмлядян “Русларын Гафгазда мцщарибяляринин вя щюкмранлыьынын тарихи” (ъ. 1– 6, 1871–88) ясяринин мцяллифидир. Ясярдя Азярб.-нын щярби-сийаси тарихи щаггында чохлу фактик материал вар.