Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBAS II

  АББАС ЫЫ (1633–1666) – Сяфяви шащы [1642–1666]. Шащ Ы Сяфинин вариси. ЫЫ А.-ын дюврцндя Сяфявиляр дювляти тядриъян зяифлямяйя башлады. Рус казак дястяляринин Азярб.-а басгынлары интенсив характер алды. Хязяр дянизиндя казаклара гаршы гяти тядбир эюрмяк мягсядиля 1650 илдя ЫЫ А. Московийайа хцсуси сяфир Мяммядгулу бяйи эюндярди. Ейни заманда Дярбянддян Астабада гядяр щярби мянтягяляр тяшкил едилди. 1663 илдя юлкядя баш верян аълыг ящалинин вязиййятини даща да писляшдирди.
          Диэяр Сяфяви шащлары кими ЫЫ А. да мядяниййятя диггят йетирмиш, сарайдакы китаб евиня хцсуси гайьы эюстярмишдир. Авропадан мятбяя аваданлыьы эятирилмяси тяшяббцсц вясаит чатышмазлыьы вя ЫЫ А.-ын гяфил юлцмц нятиъясиндя щяйата кечмямишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBAS II

  АББАС ЫЫ (1633–1666) – Сяфяви шащы [1642–1666]. Шащ Ы Сяфинин вариси. ЫЫ А.-ын дюврцндя Сяфявиляр дювляти тядриъян зяифлямяйя башлады. Рус казак дястяляринин Азярб.-а басгынлары интенсив характер алды. Хязяр дянизиндя казаклара гаршы гяти тядбир эюрмяк мягсядиля 1650 илдя ЫЫ А. Московийайа хцсуси сяфир Мяммядгулу бяйи эюндярди. Ейни заманда Дярбянддян Астабада гядяр щярби мянтягяляр тяшкил едилди. 1663 илдя юлкядя баш верян аълыг ящалинин вязиййятини даща да писляшдирди.
          Диэяр Сяфяви шащлары кими ЫЫ А. да мядяниййятя диггят йетирмиш, сарайдакы китаб евиня хцсуси гайьы эюстярмишдир. Авропадан мятбяя аваданлыьы эятирилмяси тяшяббцсц вясаит чатышмазлыьы вя ЫЫ А.-ын гяфил юлцмц нятиъясиндя щяйата кечмямишдир.

  ABBAS II

  АББАС ЫЫ (1633–1666) – Сяфяви шащы [1642–1666]. Шащ Ы Сяфинин вариси. ЫЫ А.-ын дюврцндя Сяфявиляр дювляти тядриъян зяифлямяйя башлады. Рус казак дястяляринин Азярб.-а басгынлары интенсив характер алды. Хязяр дянизиндя казаклара гаршы гяти тядбир эюрмяк мягсядиля 1650 илдя ЫЫ А. Московийайа хцсуси сяфир Мяммядгулу бяйи эюндярди. Ейни заманда Дярбянддян Астабада гядяр щярби мянтягяляр тяшкил едилди. 1663 илдя юлкядя баш верян аълыг ящалинин вязиййятини даща да писляшдирди.
          Диэяр Сяфяви шащлары кими ЫЫ А. да мядяниййятя диггят йетирмиш, сарайдакы китаб евиня хцсуси гайьы эюстярмишдир. Авропадан мятбяя аваданлыьы эятирилмяси тяшяббцсц вясаит чатышмазлыьы вя ЫЫ А.-ын гяфил юлцмц нятиъясиндя щяйата кечмямишдир.