Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUKAT QIZIL-GÜMÜŞ YATAĞI

  RF-dә, Maqadan vil.-nin Omsukçansk r-nunda, Maqadan ş.-ndәn 650 km c.-ş.-dә yerlәşir. Gümüşün ehtiyatına görә ölkәdә әn iri (ümumi ehtiyatın 60 %-i), dünyada isә üçüncü yataqdır. Gümüşün kәşf olunmuş ehtiyatı 11,862 min t (filizdә metalın orta miqdarı 491,3 q/t), qızılın isә 28,6 t-dur (orta miqdar 1,2 q/t). 1967–68 illәrdә kәşf edilmişdir. Hasilat 1979 ildәn açıq vә yeraltı üsullarla aparılır.
  Yataq Oxot-Çukot vulkanik qurşağında riftogen әyilmәni mürәkkәblәşdirәn depressiyanın mәrkәzi hissәsindәki günbәzvarı qalxım (sah. 5×8 km) hüdudlarında lokallaşmışdır. Filizlәr epitermal ataqların geol.- sәnaye tipinә aiddir. Filizyerlәşdirici (yan) süxurlar Mezozoyun turş tәrkibli vulkanik törәmәlәridir. Yataqda kvars-sulfidli (1%), kvars-xlorit-adulyarlı (50%), kvars-rodonitli (49%) filiz tiplәrini ayırırlar. Qızıl vә gümüşdәn başqa filizlәrin tәrkibindә qurğuşun vә sink, hәmçinin mis, selen, tellur var. Әsas filiz mineralları: argentit, pirargirit, polibazit, tәbii gümüş, elektrum, akantit, elәcә dә әlvan metalların sulfidlәri; gümüş, mis vә qurğuşunun sulfoduzları; gümüş vә qızılın telluridlәri; gümüşün selenidlәri. Gümüşün illik hasilatı 506,7 t-dur (2005).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUKAT QIZIL-GÜMÜŞ YATAĞI

  RF-dә, Maqadan vil.-nin Omsukçansk r-nunda, Maqadan ş.-ndәn 650 km c.-ş.-dә yerlәşir. Gümüşün ehtiyatına görә ölkәdә әn iri (ümumi ehtiyatın 60 %-i), dünyada isә üçüncü yataqdır. Gümüşün kәşf olunmuş ehtiyatı 11,862 min t (filizdә metalın orta miqdarı 491,3 q/t), qızılın isә 28,6 t-dur (orta miqdar 1,2 q/t). 1967–68 illәrdә kәşf edilmişdir. Hasilat 1979 ildәn açıq vә yeraltı üsullarla aparılır.
  Yataq Oxot-Çukot vulkanik qurşağında riftogen әyilmәni mürәkkәblәşdirәn depressiyanın mәrkәzi hissәsindәki günbәzvarı qalxım (sah. 5×8 km) hüdudlarında lokallaşmışdır. Filizlәr epitermal ataqların geol.- sәnaye tipinә aiddir. Filizyerlәşdirici (yan) süxurlar Mezozoyun turş tәrkibli vulkanik törәmәlәridir. Yataqda kvars-sulfidli (1%), kvars-xlorit-adulyarlı (50%), kvars-rodonitli (49%) filiz tiplәrini ayırırlar. Qızıl vә gümüşdәn başqa filizlәrin tәrkibindә qurğuşun vә sink, hәmçinin mis, selen, tellur var. Әsas filiz mineralları: argentit, pirargirit, polibazit, tәbii gümüş, elektrum, akantit, elәcә dә әlvan metalların sulfidlәri; gümüş, mis vә qurğuşunun sulfoduzları; gümüş vә qızılın telluridlәri; gümüşün selenidlәri. Gümüşün illik hasilatı 506,7 t-dur (2005).

  DUKAT QIZIL-GÜMÜŞ YATAĞI

  RF-dә, Maqadan vil.-nin Omsukçansk r-nunda, Maqadan ş.-ndәn 650 km c.-ş.-dә yerlәşir. Gümüşün ehtiyatına görә ölkәdә әn iri (ümumi ehtiyatın 60 %-i), dünyada isә üçüncü yataqdır. Gümüşün kәşf olunmuş ehtiyatı 11,862 min t (filizdә metalın orta miqdarı 491,3 q/t), qızılın isә 28,6 t-dur (orta miqdar 1,2 q/t). 1967–68 illәrdә kәşf edilmişdir. Hasilat 1979 ildәn açıq vә yeraltı üsullarla aparılır.
  Yataq Oxot-Çukot vulkanik qurşağında riftogen әyilmәni mürәkkәblәşdirәn depressiyanın mәrkәzi hissәsindәki günbәzvarı qalxım (sah. 5×8 km) hüdudlarında lokallaşmışdır. Filizlәr epitermal ataqların geol.- sәnaye tipinә aiddir. Filizyerlәşdirici (yan) süxurlar Mezozoyun turş tәrkibli vulkanik törәmәlәridir. Yataqda kvars-sulfidli (1%), kvars-xlorit-adulyarlı (50%), kvars-rodonitli (49%) filiz tiplәrini ayırırlar. Qızıl vә gümüşdәn başqa filizlәrin tәrkibindә qurğuşun vә sink, hәmçinin mis, selen, tellur var. Әsas filiz mineralları: argentit, pirargirit, polibazit, tәbii gümüş, elektrum, akantit, elәcә dә әlvan metalların sulfidlәri; gümüş, mis vә qurğuşunun sulfoduzları; gümüş vә qızılın telluridlәri; gümüşün selenidlәri. Gümüşün illik hasilatı 506,7 t-dur (2005).