Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUQLAS Maykl

  ДÚГЛАС Майкл (д. 25.9.1944, Нйу-Ъерси штаты, Нйу-Брансуик) – актйор, продцсер. 1968 илдя Калифорнийа Ун-тинин драм сяняти шюбясини битирмишдир. Кинойа 1969 илдя эялмишдир. Реж. ассистенти, монтажчы кюмякчиси вя с. ишлямишдир. Актйор кими дебцтц телевизийада олмушдур (“Сан-Франсиско кцчяляриндя” сериалында). “Даш иля ешг маъярасы” (Д. щямчинин продцсеридир), “Фаъияли ешг”, “Уолл-стрит” (“Оскар” мцкафаты) филмляриндя ойнадыьы роллар иля мяшщурлашмышдыр. Чякилдийи филмляр: “Кордебалет”, “Ясас инстинкт”, “Сцгут”, “Ойун”, “Идеал гятл”, “Дащиляр”, “Траффик”, “Бир кялмя дя демя”, “Тцстц вя эцзэцляр”, “Той мяълиси” вя с. “Гугу гушунун йувасы цзяриндян учаркян” (1975, “Оскар” мцкафаты), “Чин синдрому” (1979) вя с. филмлярин продцсеридир.

  Майкл Дуглас “Даш иля ешг маъярасы” филминдя.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUQLAS Maykl

  ДÚГЛАС Майкл (д. 25.9.1944, Нйу-Ъерси штаты, Нйу-Брансуик) – актйор, продцсер. 1968 илдя Калифорнийа Ун-тинин драм сяняти шюбясини битирмишдир. Кинойа 1969 илдя эялмишдир. Реж. ассистенти, монтажчы кюмякчиси вя с. ишлямишдир. Актйор кими дебцтц телевизийада олмушдур (“Сан-Франсиско кцчяляриндя” сериалында). “Даш иля ешг маъярасы” (Д. щямчинин продцсеридир), “Фаъияли ешг”, “Уолл-стрит” (“Оскар” мцкафаты) филмляриндя ойнадыьы роллар иля мяшщурлашмышдыр. Чякилдийи филмляр: “Кордебалет”, “Ясас инстинкт”, “Сцгут”, “Ойун”, “Идеал гятл”, “Дащиляр”, “Траффик”, “Бир кялмя дя демя”, “Тцстц вя эцзэцляр”, “Той мяълиси” вя с. “Гугу гушунун йувасы цзяриндян учаркян” (1975, “Оскар” мцкафаты), “Чин синдрому” (1979) вя с. филмлярин продцсеридир.

  Майкл Дуглас “Даш иля ешг маъярасы” филминдя.

  DUQLAS Maykl

  ДÚГЛАС Майкл (д. 25.9.1944, Нйу-Ъерси штаты, Нйу-Брансуик) – актйор, продцсер. 1968 илдя Калифорнийа Ун-тинин драм сяняти шюбясини битирмишдир. Кинойа 1969 илдя эялмишдир. Реж. ассистенти, монтажчы кюмякчиси вя с. ишлямишдир. Актйор кими дебцтц телевизийада олмушдур (“Сан-Франсиско кцчяляриндя” сериалында). “Даш иля ешг маъярасы” (Д. щямчинин продцсеридир), “Фаъияли ешг”, “Уолл-стрит” (“Оскар” мцкафаты) филмляриндя ойнадыьы роллар иля мяшщурлашмышдыр. Чякилдийи филмляр: “Кордебалет”, “Ясас инстинкт”, “Сцгут”, “Ойун”, “Идеал гятл”, “Дащиляр”, “Траффик”, “Бир кялмя дя демя”, “Тцстц вя эцзэцляр”, “Той мяълиси” вя с. “Гугу гушунун йувасы цзяриндян учаркян” (1975, “Оскар” мцкафаты), “Чин синдрому” (1979) вя с. филмлярин продцсеридир.

  Майкл Дуглас “Даш иля ешг маъярасы” филминдя.