Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DULUS ÇARXI

  фырланма нятиъясиндя пластик хаммалдан (ясасян, эилдян) габ вя с. мямулатларын дцзялдилмяси цчцн ишлядилян гурьу; фырланма щярякяти шагули ох вя йатаг васитясиля тямин едилир. Щярякятя эятирилмя цсулуна эюря ял чархы вя айаг чархы нювляри вар. Яввялляр эил габлары ох васитясиля отураъаг цзяриндя ял иля фырлатмагла щазырлайырдылар. Сонралар мейдана чыхан тякмилляшдирилмиш Д.ч. (айаг чархы) иш просесини сцрятляндирди. Айаг чархы фырланма сцрятинин артмасына вя дулусчунун щяр ики ялинин иш цчцн сярбяст галмасына имкан йаратды. Щазырда фырланма сцряти реостатла тянзимлянян електрик интигаллы Д.ч. эениш тятбиг едилир.
  Д.ч. дулусчулуğун тякамцлц нятиъясидир. Д.ч.-нын мейдана эялмяси истещсалын еффективлийини дяфялярля артырмыш, дулусчулуьу кцтляви сянят сащясиня чевирмишди.
  Д.ч.-да дцзялдилмиш габлар Йахын Шярг дя е.я. 4-ъц минилликдян (Ур, Цбейд вя с.) мялумдур. Е.я. 4–3-ъц минилликдя Икичайарасы (Месопотамийа), Мисир вя Щиндистанда Д.ч.-ндан истифадя олунурду. Шярги Авропада Д.ч.-нын ян гядим изляриня (е.я. 3-ъц миниллик) Майкоп мядяниййятиня аид абидялярдя раст эялинмишдир. Е.я. 2-ъи минилликдя Йунаныстан, Иран, Орта Асийа, Ъянуби Гафгаз вя Чиндя, е.я. 1-ъи минилликдя Италийа, Испанийа, Франса вя Гара дянизин шм. сащилляриндя, Шярги Авропанын мешя зонасында, Днепр щювзясиндя (Тушемлйанын алт тябягяси вя с.) Д.ч. мялум иди. Ерамызын тягр. 1 ясриндя Британийада, 9–10 ясрлярдя Кийев Рус дювляти, Алманийа вя Волгабойунда, 12 ясрдя Скандинавийа юлкяляриндя Д.ч.-н-дан истифадя олунмушдур. Авропалыларын Америкайа эялишинядяк бурада Д.ч. мялум дейилди.
  Д.ч. аьаъдан, эилдян, дашдан, металдан дцзялдилирди. Эилдян даш, йахуд аьаъ де талларла бирликдя истифадя Шярг вя Аралыг дянизи юлкяляри цчцн сяъиййяви иди. Бу яняня Гафгазда, Хязяр хаганлыьында, Вол га-Кама Булгарыстанында гейдя алын мышдыр. Диэяр яразилярдя Д.ч. 19 ясрядяк, ясасян, мцхтялиф аьаъ нювляриндян дцзялдилирди.
  Азярб.-да Д.ч.-нын щяр ики нювц олмушдур. Ял чархында щазырланмыш (й а п м а  вя  о й м а цсулла) эил габ нцмуняляриня Азярб.-ын Тунъ дюврц аби дяляриндя (Хоъалы-Эядябяй мядяниййяти, Нахчыван мядяниййяти вя с.) тясадцф едилир.

  Айаг дулус чархы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DULUS ÇARXI

  фырланма нятиъясиндя пластик хаммалдан (ясасян, эилдян) габ вя с. мямулатларын дцзялдилмяси цчцн ишлядилян гурьу; фырланма щярякяти шагули ох вя йатаг васитясиля тямин едилир. Щярякятя эятирилмя цсулуна эюря ял чархы вя айаг чархы нювляри вар. Яввялляр эил габлары ох васитясиля отураъаг цзяриндя ял иля фырлатмагла щазырлайырдылар. Сонралар мейдана чыхан тякмилляшдирилмиш Д.ч. (айаг чархы) иш просесини сцрятляндирди. Айаг чархы фырланма сцрятинин артмасына вя дулусчунун щяр ики ялинин иш цчцн сярбяст галмасына имкан йаратды. Щазырда фырланма сцряти реостатла тянзимлянян електрик интигаллы Д.ч. эениш тятбиг едилир.
  Д.ч. дулусчулуğун тякамцлц нятиъясидир. Д.ч.-нын мейдана эялмяси истещсалын еффективлийини дяфялярля артырмыш, дулусчулуьу кцтляви сянят сащясиня чевирмишди.
  Д.ч.-да дцзялдилмиш габлар Йахын Шярг дя е.я. 4-ъц минилликдян (Ур, Цбейд вя с.) мялумдур. Е.я. 4–3-ъц минилликдя Икичайарасы (Месопотамийа), Мисир вя Щиндистанда Д.ч.-ндан истифадя олунурду. Шярги Авропада Д.ч.-нын ян гядим изляриня (е.я. 3-ъц миниллик) Майкоп мядяниййятиня аид абидялярдя раст эялинмишдир. Е.я. 2-ъи минилликдя Йунаныстан, Иран, Орта Асийа, Ъянуби Гафгаз вя Чиндя, е.я. 1-ъи минилликдя Италийа, Испанийа, Франса вя Гара дянизин шм. сащилляриндя, Шярги Авропанын мешя зонасында, Днепр щювзясиндя (Тушемлйанын алт тябягяси вя с.) Д.ч. мялум иди. Ерамызын тягр. 1 ясриндя Британийада, 9–10 ясрлярдя Кийев Рус дювляти, Алманийа вя Волгабойунда, 12 ясрдя Скандинавийа юлкяляриндя Д.ч.-н-дан истифадя олунмушдур. Авропалыларын Америкайа эялишинядяк бурада Д.ч. мялум дейилди.
  Д.ч. аьаъдан, эилдян, дашдан, металдан дцзялдилирди. Эилдян даш, йахуд аьаъ де талларла бирликдя истифадя Шярг вя Аралыг дянизи юлкяляри цчцн сяъиййяви иди. Бу яняня Гафгазда, Хязяр хаганлыьында, Вол га-Кама Булгарыстанында гейдя алын мышдыр. Диэяр яразилярдя Д.ч. 19 ясрядяк, ясасян, мцхтялиф аьаъ нювляриндян дцзялдилирди.
  Азярб.-да Д.ч.-нын щяр ики нювц олмушдур. Ял чархында щазырланмыш (й а п м а  вя  о й м а цсулла) эил габ нцмуняляриня Азярб.-ын Тунъ дюврц аби дяляриндя (Хоъалы-Эядябяй мядяниййяти, Нахчыван мядяниййяти вя с.) тясадцф едилир.

  Айаг дулус чархы.

  DULUS ÇARXI

  фырланма нятиъясиндя пластик хаммалдан (ясасян, эилдян) габ вя с. мямулатларын дцзялдилмяси цчцн ишлядилян гурьу; фырланма щярякяти шагули ох вя йатаг васитясиля тямин едилир. Щярякятя эятирилмя цсулуна эюря ял чархы вя айаг чархы нювляри вар. Яввялляр эил габлары ох васитясиля отураъаг цзяриндя ял иля фырлатмагла щазырлайырдылар. Сонралар мейдана чыхан тякмилляшдирилмиш Д.ч. (айаг чархы) иш просесини сцрятляндирди. Айаг чархы фырланма сцрятинин артмасына вя дулусчунун щяр ики ялинин иш цчцн сярбяст галмасына имкан йаратды. Щазырда фырланма сцряти реостатла тянзимлянян електрик интигаллы Д.ч. эениш тятбиг едилир.
  Д.ч. дулусчулуğун тякамцлц нятиъясидир. Д.ч.-нын мейдана эялмяси истещсалын еффективлийини дяфялярля артырмыш, дулусчулуьу кцтляви сянят сащясиня чевирмишди.
  Д.ч.-да дцзялдилмиш габлар Йахын Шярг дя е.я. 4-ъц минилликдян (Ур, Цбейд вя с.) мялумдур. Е.я. 4–3-ъц минилликдя Икичайарасы (Месопотамийа), Мисир вя Щиндистанда Д.ч.-ндан истифадя олунурду. Шярги Авропада Д.ч.-нын ян гядим изляриня (е.я. 3-ъц миниллик) Майкоп мядяниййятиня аид абидялярдя раст эялинмишдир. Е.я. 2-ъи минилликдя Йунаныстан, Иран, Орта Асийа, Ъянуби Гафгаз вя Чиндя, е.я. 1-ъи минилликдя Италийа, Испанийа, Франса вя Гара дянизин шм. сащилляриндя, Шярги Авропанын мешя зонасында, Днепр щювзясиндя (Тушемлйанын алт тябягяси вя с.) Д.ч. мялум иди. Ерамызын тягр. 1 ясриндя Британийада, 9–10 ясрлярдя Кийев Рус дювляти, Алманийа вя Волгабойунда, 12 ясрдя Скандинавийа юлкяляриндя Д.ч.-н-дан истифадя олунмушдур. Авропалыларын Америкайа эялишинядяк бурада Д.ч. мялум дейилди.
  Д.ч. аьаъдан, эилдян, дашдан, металдан дцзялдилирди. Эилдян даш, йахуд аьаъ де талларла бирликдя истифадя Шярг вя Аралыг дянизи юлкяляри цчцн сяъиййяви иди. Бу яняня Гафгазда, Хязяр хаганлыьында, Вол га-Кама Булгарыстанында гейдя алын мышдыр. Диэяр яразилярдя Д.ч. 19 ясрядяк, ясасян, мцхтялиф аьаъ нювляриндян дцзялдилирди.
  Азярб.-да Д.ч.-нын щяр ики нювц олмушдур. Ял чархында щазырланмыш (й а п м а  вя  о й м а цсулла) эил габ нцмуняляриня Азярб.-ын Тунъ дюврц аби дяляриндя (Хоъалы-Эядябяй мядяниййяти, Нахчыван мядяниййяти вя с.) тясадцф едилир.

  Айаг дулус чархы.