Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DULUS KÜRƏSİ

  эил мямулатларыны биширмяк цчцн термотехники гурьу. Йанаъаьын йандырылмасы вя мямулатын йерляшдирилмяси цчцн хцсуси аракясмяли (гызмар газын кечмяси цчцн аракясмядя дешикляр олур) камералар иля тяъщиз едилир. Йанма камерасына дахил олан гызмар газын щярякят истигамятиня (шагули, цфцги-диагонал вя гарышыг) эюря Д.к. мцхтялиф нювляря айрылыр. Дулусчулуг тарихиндя мямулаты биширмяк цчцн тонгал, оъаг вя соба типли мцхтялиф гурьулар мювъуд иди, йалныз Д.к. мейдана эялдикдян, йяни йанаъаг вя мямулаты айры-айрылыгда йерляшдирмяк имканы йарандыгдан сонра биширмя режимини тянзимлямяк мцмкцн олмушдур. Илк Д.к.-ляри (е.я. 6–5-ъи минилликляр) Йахын Шяргдя ашкар едилмишдир; Мяркязи Асийада онлар е.я. 4–3-ъц минилликдян, Аралыг дянизи ятрафында, Мяркязи вя Гярби Авропада е.я. 2–1-ъи минилликдян (эениш тятбиги ерамызын 1-ъи миниллийиндян), Шимали Гарадянизйаныда е.я. 1-ъи миниллийин 2-ъи йарысындан, Шярги Авропада ерамызын 1-ъи миниллийинин 1-ъи йарысындан мялумдур. Д.к. бир, ики вя цчйаруслу, ачыг вя гапалы типли олурду.
  Азярб.-да, ясасян, Минэячевир, Юрянгала, Гябяля, Губа вя Эянъядя ашкар едилмишдир. Ян гядим Д.к. Минэячевирдя Тунъ дюврцнцн сону – Дямир дюврцнцн яввялляриня аид оъаг типли ачыг кцрялярдир. Е.я. 3–2 ясрлярдя биширмя камералы дцзбуъаглы, икийаруслу Д.к. мейдана чыхмышдыр. Сащ. 15–18 м2-дяк олан мцряккяб гурулушлу Д.к. 7–8 ясрлярядяк мювъуд олмушдур. Орта яср кцряляри, ясасян, даиряви вя нисбятян кичик иди. Азярб.-да эил мямулатынын бир гисми 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляринядяк тяндир вя ял кцряляриндя биширилмишдир. Дям адланан ачыг типли кцря нювц Лянкяран бюлэясиндя гейдя алынмышдыр. Даиряви планлы, диаметри 3 м, щцнд. 70–80 см олан дям бясит тяндирдян мцкяммял дулус кцряляриня кечид мярщяляси цчцн сяъиййявидир. Биширилмя просеси онун кянарларында дцзялдилмиш 4 вя йа 6 ядяд кцлбя васитясиля идаря олунурду. Лянкяран бюлэясинин дулус усталары йанаъаг кими чялтик бялиминдян, диэяр мяркязлярдя анъаг одундан, Шяки дулусчулары йцксяк щярарят верян аьаъ нювляриндян истифадя едирдиляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DULUS KÜRƏSİ

  эил мямулатларыны биширмяк цчцн термотехники гурьу. Йанаъаьын йандырылмасы вя мямулатын йерляшдирилмяси цчцн хцсуси аракясмяли (гызмар газын кечмяси цчцн аракясмядя дешикляр олур) камералар иля тяъщиз едилир. Йанма камерасына дахил олан гызмар газын щярякят истигамятиня (шагули, цфцги-диагонал вя гарышыг) эюря Д.к. мцхтялиф нювляря айрылыр. Дулусчулуг тарихиндя мямулаты биширмяк цчцн тонгал, оъаг вя соба типли мцхтялиф гурьулар мювъуд иди, йалныз Д.к. мейдана эялдикдян, йяни йанаъаг вя мямулаты айры-айрылыгда йерляшдирмяк имканы йарандыгдан сонра биширмя режимини тянзимлямяк мцмкцн олмушдур. Илк Д.к.-ляри (е.я. 6–5-ъи минилликляр) Йахын Шяргдя ашкар едилмишдир; Мяркязи Асийада онлар е.я. 4–3-ъц минилликдян, Аралыг дянизи ятрафында, Мяркязи вя Гярби Авропада е.я. 2–1-ъи минилликдян (эениш тятбиги ерамызын 1-ъи миниллийиндян), Шимали Гарадянизйаныда е.я. 1-ъи миниллийин 2-ъи йарысындан, Шярги Авропада ерамызын 1-ъи миниллийинин 1-ъи йарысындан мялумдур. Д.к. бир, ики вя цчйаруслу, ачыг вя гапалы типли олурду.
  Азярб.-да, ясасян, Минэячевир, Юрянгала, Гябяля, Губа вя Эянъядя ашкар едилмишдир. Ян гядим Д.к. Минэячевирдя Тунъ дюврцнцн сону – Дямир дюврцнцн яввялляриня аид оъаг типли ачыг кцрялярдир. Е.я. 3–2 ясрлярдя биширмя камералы дцзбуъаглы, икийаруслу Д.к. мейдана чыхмышдыр. Сащ. 15–18 м2-дяк олан мцряккяб гурулушлу Д.к. 7–8 ясрлярядяк мювъуд олмушдур. Орта яср кцряляри, ясасян, даиряви вя нисбятян кичик иди. Азярб.-да эил мямулатынын бир гисми 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляринядяк тяндир вя ял кцряляриндя биширилмишдир. Дям адланан ачыг типли кцря нювц Лянкяран бюлэясиндя гейдя алынмышдыр. Даиряви планлы, диаметри 3 м, щцнд. 70–80 см олан дям бясит тяндирдян мцкяммял дулус кцряляриня кечид мярщяляси цчцн сяъиййявидир. Биширилмя просеси онун кянарларында дцзялдилмиш 4 вя йа 6 ядяд кцлбя васитясиля идаря олунурду. Лянкяран бюлэясинин дулус усталары йанаъаг кими чялтик бялиминдян, диэяр мяркязлярдя анъаг одундан, Шяки дулусчулары йцксяк щярарят верян аьаъ нювляриндян истифадя едирдиляр.

  DULUS KÜRƏSİ

  эил мямулатларыны биширмяк цчцн термотехники гурьу. Йанаъаьын йандырылмасы вя мямулатын йерляшдирилмяси цчцн хцсуси аракясмяли (гызмар газын кечмяси цчцн аракясмядя дешикляр олур) камералар иля тяъщиз едилир. Йанма камерасына дахил олан гызмар газын щярякят истигамятиня (шагули, цфцги-диагонал вя гарышыг) эюря Д.к. мцхтялиф нювляря айрылыр. Дулусчулуг тарихиндя мямулаты биширмяк цчцн тонгал, оъаг вя соба типли мцхтялиф гурьулар мювъуд иди, йалныз Д.к. мейдана эялдикдян, йяни йанаъаг вя мямулаты айры-айрылыгда йерляшдирмяк имканы йарандыгдан сонра биширмя режимини тянзимлямяк мцмкцн олмушдур. Илк Д.к.-ляри (е.я. 6–5-ъи минилликляр) Йахын Шяргдя ашкар едилмишдир; Мяркязи Асийада онлар е.я. 4–3-ъц минилликдян, Аралыг дянизи ятрафында, Мяркязи вя Гярби Авропада е.я. 2–1-ъи минилликдян (эениш тятбиги ерамызын 1-ъи миниллийиндян), Шимали Гарадянизйаныда е.я. 1-ъи миниллийин 2-ъи йарысындан, Шярги Авропада ерамызын 1-ъи миниллийинин 1-ъи йарысындан мялумдур. Д.к. бир, ики вя цчйаруслу, ачыг вя гапалы типли олурду.
  Азярб.-да, ясасян, Минэячевир, Юрянгала, Гябяля, Губа вя Эянъядя ашкар едилмишдир. Ян гядим Д.к. Минэячевирдя Тунъ дюврцнцн сону – Дямир дюврцнцн яввялляриня аид оъаг типли ачыг кцрялярдир. Е.я. 3–2 ясрлярдя биширмя камералы дцзбуъаглы, икийаруслу Д.к. мейдана чыхмышдыр. Сащ. 15–18 м2-дяк олан мцряккяб гурулушлу Д.к. 7–8 ясрлярядяк мювъуд олмушдур. Орта яср кцряляри, ясасян, даиряви вя нисбятян кичик иди. Азярб.-да эил мямулатынын бир гисми 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляринядяк тяндир вя ял кцряляриндя биширилмишдир. Дям адланан ачыг типли кцря нювц Лянкяран бюлэясиндя гейдя алынмышдыр. Даиряви планлы, диаметри 3 м, щцнд. 70–80 см олан дям бясит тяндирдян мцкяммял дулус кцряляриня кечид мярщяляси цчцн сяъиййявидир. Биширилмя просеси онун кянарларында дцзялдилмиш 4 вя йа 6 ядяд кцлбя васитясиля идаря олунурду. Лянкяран бюлэясинин дулус усталары йанаъаг кими чялтик бялиминдян, диэяр мяркязлярдя анъаг одундан, Шяки дулусчулары йцксяк щярарят верян аьаъ нювляриндян истифадя едирдиляр.