Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AROMATİKLƏŞDİRMƏ

  АРОМАТИКЛЯШДИРМЯ, кимйада алифатик, алитсикlik вя гейри-ароматик щетеротсиклик бирляшмялярдян ароматик бирляшмялярин алынма просеси. А. дещидроэенляшмя, дещидратлашма, изомерляшмя, конденсляшмя вя с., йахуд бир нечя реаксийа нятиъясиндя баш верир. А., адятян, катализаторун иштиракы иля апарылыр. Нефт мящсулларыны ароматик карбощидроэенлярля  зянэинляшдирмяк  мягсядиля  сянайедя  каталитик  риформинг  вя  платформинг (470–540°Ъ темп-рда) просесляри – А. эениш тятбиг олунур. Нефт мящсулларынын А.-sinдян йцксякоктанлы бензинляр вя нефт-кимйяви синтез цчцн фярди ароматик карбощидроэенляр (мяс., бензол) алыныр.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AROMATİKLƏŞDİRMƏ

  АРОМАТИКЛЯШДИРМЯ, кимйада алифатик, алитсикlik вя гейри-ароматик щетеротсиклик бирляшмялярдян ароматик бирляшмялярин алынма просеси. А. дещидроэенляшмя, дещидратлашма, изомерляшмя, конденсляшмя вя с., йахуд бир нечя реаксийа нятиъясиндя баш верир. А., адятян, катализаторун иштиракы иля апарылыр. Нефт мящсулларыны ароматик карбощидроэенлярля  зянэинляшдирмяк  мягсядиля  сянайедя  каталитик  риформинг  вя  платформинг (470–540°Ъ темп-рда) просесляри – А. эениш тятбиг олунур. Нефт мящсулларынын А.-sinдян йцксякоктанлы бензинляр вя нефт-кимйяви синтез цчцн фярди ароматик карбощидроэенляр (мяс., бензол) алыныр.

   

  AROMATİKLƏŞDİRMƏ

  АРОМАТИКЛЯШДИРМЯ, кимйада алифатик, алитсикlik вя гейри-ароматик щетеротсиклик бирляшмялярдян ароматик бирляшмялярин алынма просеси. А. дещидроэенляшмя, дещидратлашма, изомерляшмя, конденсляшмя вя с., йахуд бир нечя реаксийа нятиъясиндя баш верир. А., адятян, катализаторун иштиракы иля апарылыр. Нефт мящсулларыны ароматик карбощидроэенлярля  зянэинляшдирмяк  мягсядиля  сянайедя  каталитик  риформинг  вя  платформинг (470–540°Ъ темп-рда) просесляри – А. эениш тятбиг олунур. Нефт мящсулларынын А.-sinдян йцксякоктанлы бензинляр вя нефт-кимйяви синтез цчцн фярди ароматик карбощидроэенляр (мяс., бензол) алыныр.