Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRD Corc Miller

  БИРД (Беард) Ъоръ Миллер (8.5.1839, Коннектикут штаты, Монтвил – 23.1.1883, Нйу-Йорк) – Америка невропатологу. Андовердя (Массачусетс штаты) Филлипс Академийасында (1854–58) вя Йел Ун- тиндя (1862) тящсил алмышдыр. 1866 илдян Нйу-Йоркда Тибб-Ъярращиййя коллеъиндя, 1868 илдян Нйу-Йорк Ун-тиндя ишлямишди. Ясас ясярляри електрикля мцалиъя, синир вя психи позунту мясяляляриня аиддир. 1869 илдя эярэин фяалиййят нятиъясиндя синир йорулмасы вязиййятини (Б. хястялийи адландырылан) тясвир етмиш, онун адландырылмасы цчцн 1880 илдя неврастенийа терминини иряли сцрмцшдц. Дяниз хястялийи симптомларынын тясвирини илк дяфя о вермиш вя онун мцалиъясини эюстярмишди (1881). Чохсайлы елми-кцтляви китабларын, о ъцмлядян “Спиритизмин психолоэийасы” (1878), “Психи хястяликлярин проблемляри” (1880), “Америка ясябилийи, онун сябябляри вя нятиъяляри”нин (1881) мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRD Corc Miller

  БИРД (Беард) Ъоръ Миллер (8.5.1839, Коннектикут штаты, Монтвил – 23.1.1883, Нйу-Йорк) – Америка невропатологу. Андовердя (Массачусетс штаты) Филлипс Академийасында (1854–58) вя Йел Ун- тиндя (1862) тящсил алмышдыр. 1866 илдян Нйу-Йоркда Тибб-Ъярращиййя коллеъиндя, 1868 илдян Нйу-Йорк Ун-тиндя ишлямишди. Ясас ясярляри електрикля мцалиъя, синир вя психи позунту мясяляляриня аиддир. 1869 илдя эярэин фяалиййят нятиъясиндя синир йорулмасы вязиййятини (Б. хястялийи адландырылан) тясвир етмиш, онун адландырылмасы цчцн 1880 илдя неврастенийа терминини иряли сцрмцшдц. Дяниз хястялийи симптомларынын тясвирини илк дяфя о вермиш вя онун мцалиъясини эюстярмишди (1881). Чохсайлы елми-кцтляви китабларын, о ъцмлядян “Спиритизмин психолоэийасы” (1878), “Психи хястяликлярин проблемляри” (1880), “Америка ясябилийи, онун сябябляри вя нятиъяляри”нин (1881) мцяллифидир.

  BİRD Corc Miller

  БИРД (Беард) Ъоръ Миллер (8.5.1839, Коннектикут штаты, Монтвил – 23.1.1883, Нйу-Йорк) – Америка невропатологу. Андовердя (Массачусетс штаты) Филлипс Академийасында (1854–58) вя Йел Ун- тиндя (1862) тящсил алмышдыр. 1866 илдян Нйу-Йоркда Тибб-Ъярращиййя коллеъиндя, 1868 илдян Нйу-Йорк Ун-тиндя ишлямишди. Ясас ясярляри електрикля мцалиъя, синир вя психи позунту мясяляляриня аиддир. 1869 илдя эярэин фяалиййят нятиъясиндя синир йорулмасы вязиййятини (Б. хястялийи адландырылан) тясвир етмиш, онун адландырылмасы цчцн 1880 илдя неврастенийа терминини иряли сцрмцшдц. Дяниз хястялийи симптомларынын тясвирини илк дяфя о вермиш вя онун мцалиъясини эюстярмишди (1881). Чохсайлы елми-кцтляви китабларын, о ъцмлядян “Спиритизмин психолоэийасы” (1878), “Психи хястяликлярин проблемляри” (1880), “Америка ясябилийи, онун сябябляри вя нятиъяляри”нин (1881) мцяллифидир.