Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRD Çarlz Ostin

  БИРД (Беард) Чарлз Остин (27.11.1874, Индиана штаты, Найтстаун – 1.9.1948, Коннектикут штаты, Нйу-Щейвен) – Америка тарихчиси, политолог, АБШ тарихшцнаслыьында “игтисади” ъяряйанын баниси. Оксфорд, Корнелл вя Колумбийа ун-тляриндя тящсил алмышдыр. 1904–17 иллярдя Колумбийа ун-тиндя дярс демишдир (1915–17 иллярдя проф.). Нйу-Йоркдакы коммунал хидмятляр цзря ихтисас мяктябинин директору олмушдур (1917–22). 1926 илдя Америка Сийаси Елмляр Ассосиасийасынын, 1933 илдя Америка Тарих Ассосиасийасынын президенти олмушдур. Б. АБШ тарихинин ян мцщцм проблемляринин игтисади тящлилини етмиш, Америка Бирляшмиш Штатларында вятяндаш мцщарибясини (1861–65) “икинъи Америка ингилабы” кими шярщ едян илк Америка тарихчиси олмушдур. Ф.Д. Рузвелтин “Йени курс”уну мцсбят гиймятляндиряряк, изолйасионизм мювгейиндян онун хариъи сийасятини тянгид етмишдир. Бир нечя ясярини арвады, танынмыш тарихчи вя феминист Мери Бирдля (1876–1958) бирликдя йазмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRD Çarlz Ostin

  БИРД (Беард) Чарлз Остин (27.11.1874, Индиана штаты, Найтстаун – 1.9.1948, Коннектикут штаты, Нйу-Щейвен) – Америка тарихчиси, политолог, АБШ тарихшцнаслыьында “игтисади” ъяряйанын баниси. Оксфорд, Корнелл вя Колумбийа ун-тляриндя тящсил алмышдыр. 1904–17 иллярдя Колумбийа ун-тиндя дярс демишдир (1915–17 иллярдя проф.). Нйу-Йоркдакы коммунал хидмятляр цзря ихтисас мяктябинин директору олмушдур (1917–22). 1926 илдя Америка Сийаси Елмляр Ассосиасийасынын, 1933 илдя Америка Тарих Ассосиасийасынын президенти олмушдур. Б. АБШ тарихинин ян мцщцм проблемляринин игтисади тящлилини етмиш, Америка Бирляшмиш Штатларында вятяндаш мцщарибясини (1861–65) “икинъи Америка ингилабы” кими шярщ едян илк Америка тарихчиси олмушдур. Ф.Д. Рузвелтин “Йени курс”уну мцсбят гиймятляндиряряк, изолйасионизм мювгейиндян онун хариъи сийасятини тянгид етмишдир. Бир нечя ясярини арвады, танынмыш тарихчи вя феминист Мери Бирдля (1876–1958) бирликдя йазмышдыр.

  BİRD Çarlz Ostin

  БИРД (Беард) Чарлз Остин (27.11.1874, Индиана штаты, Найтстаун – 1.9.1948, Коннектикут штаты, Нйу-Щейвен) – Америка тарихчиси, политолог, АБШ тарихшцнаслыьында “игтисади” ъяряйанын баниси. Оксфорд, Корнелл вя Колумбийа ун-тляриндя тящсил алмышдыр. 1904–17 иллярдя Колумбийа ун-тиндя дярс демишдир (1915–17 иллярдя проф.). Нйу-Йоркдакы коммунал хидмятляр цзря ихтисас мяктябинин директору олмушдур (1917–22). 1926 илдя Америка Сийаси Елмляр Ассосиасийасынын, 1933 илдя Америка Тарих Ассосиасийасынын президенти олмушдур. Б. АБШ тарихинин ян мцщцм проблемляринин игтисади тящлилини етмиш, Америка Бирляшмиш Штатларында вятяндаш мцщарибясини (1861–65) “икинъи Америка ингилабы” кими шярщ едян илк Америка тарихчиси олмушдур. Ф.Д. Рузвелтин “Йени курс”уну мцсбят гиймятляндиряряк, изолйасионизм мювгейиндян онун хариъи сийасятини тянгид етмишдир. Бир нечя ясярини арвады, танынмыш тарихчи вя феминист Мери Бирдля (1876–1958) бирликдя йазмышдыр.