Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUNAYEVSKİ

  ДУНАЙÉВСКИ Исаак Осипович (30.1.1900, Полтава губ.-нын Лохвитса ш. – 25.7.1955, Москва) – рус бястякары, дирижор, РСФСР халг артисти (1950). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1941, 1951). Совет опереттасы, мусигили кинокомедийа, кцтляви мащны жанрынын йарадыъыларындан биридир. Банк гуллугчусу аилясиндяндир; бабасы С.Б.Дунайевски Одессада танынмыш кантор (синагогда охуйан) олмушдур. Мусиги мяктябини, 1919 илдя Харков консерваторийасыны битирмишдир. 1920–24 иллярдя Харков рус драм театрында мусиги щисся мцдири, бястякар вя дирижор ишлямишдир. 1924 илдян Москвада йашамышдыр. 1926–28 иллярдя Сатира театрынын (13 тамашайа мусиги йазмышдыр), щямчинин Моссовет ад. Театрын вя Москва Драм Театрынын мусиги рящбяри олмуш, Москва Оперетта театры иля ямякдашлыг етмишдир. Л.О.Утйосовла бирэя Ленинград мцзик-щоллу цчцн силсиля естрада програмлары йаратмыш Д. 1929–34 иллярдя оранын мусиги рящбяри вя баш дирижору олмушдур. Бу иллярдя о, 62 драм вя 23 естрада тамашасына, 6 водевиля мусиги бястялямиш, 2 балет, “Гадынлар ъящяннямдя”, “Океаникадан олан сярнишин”, “Ня шиш йансын, ня кабаб”, “Щясир шлйапа” вя с. оперетталарыны йазмышдыр. 1930-ъу иллярин орталарындан йарадыъылыьынын ясас сащяси мащны вя кино мусигиси олмушдур. Реж. Г.В.Александровун “Шян ушаглар” (1934) кинокомедийасына йаздыьы мусиги она шющрят эятирмишдир.

  Д. “Нишанлылар” (1927), “Гызыл вади” (1937), “Азад кцляк” (1947), “Тялхяк оьлу” (1950), “Аь акасийа” (1955; щамысы Москва Оперетта Театрында тамашайа гойулмушдур) вя с. оперетталарын мцяллифидир. Д.-нин иштиракы иля 40-дан артыг бядии вя сянядли филм чякилмишдир: “Шян ушаглар”, “Цч йолдаш”, “Гапычы”, “Капитан Грантын ушаглары”, “Сирк”, “Волга-Волга”, “Бетщовенин консерти”, “Ишыглы йол”, “Бащар”; “Кубан казаклары” вя с. Д.-нин бир чох мащнысы Л.П.Орлова, М.О.Рейзен, Утйосов вя К.И.Шулженконун ифасы сайясиндя эениш популйарлыг газанмышды. Бястякар кцтляви мащны-маршын йени нювцнц (“Шян ушаглар маршы”, “Каховка щаггында мащны”, “Идман маршы”, “Шян кцляк щаггында мащны”, “Ентузиастлар маршы”), цслуб ъящятдян онлара йахын олан “йол” мащныларыны (“Йоллар-ъыьырлар”, “Йол мащнысы”) бястялямишдир. “Гапычы”, “Сяадят ахтаранлар”, “Волга-Волга” филмляриндяки мащнылар, “Валс ахшамы”, “Мяктяб валсы”, “Сцкут”, “Унутма” мащны-валслары Д.-нин лирик ясярляриндяндир.


  “Учун, эюйярчинляр” мащнысы (“Биз сцлщ тяряфдарыйыг” филминдян, 1950) сцлщ уьрунда мцбаризянин символуна чеврилмишдир. 1963 илдя “Дунайевскинин мелодийалары” (реж. И.Пырйев) адлы филм чякилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUNAYEVSKİ

  ДУНАЙÉВСКИ Исаак Осипович (30.1.1900, Полтава губ.-нын Лохвитса ш. – 25.7.1955, Москва) – рус бястякары, дирижор, РСФСР халг артисти (1950). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1941, 1951). Совет опереттасы, мусигили кинокомедийа, кцтляви мащны жанрынын йарадыъыларындан биридир. Банк гуллугчусу аилясиндяндир; бабасы С.Б.Дунайевски Одессада танынмыш кантор (синагогда охуйан) олмушдур. Мусиги мяктябини, 1919 илдя Харков консерваторийасыны битирмишдир. 1920–24 иллярдя Харков рус драм театрында мусиги щисся мцдири, бястякар вя дирижор ишлямишдир. 1924 илдян Москвада йашамышдыр. 1926–28 иллярдя Сатира театрынын (13 тамашайа мусиги йазмышдыр), щямчинин Моссовет ад. Театрын вя Москва Драм Театрынын мусиги рящбяри олмуш, Москва Оперетта театры иля ямякдашлыг етмишдир. Л.О.Утйосовла бирэя Ленинград мцзик-щоллу цчцн силсиля естрада програмлары йаратмыш Д. 1929–34 иллярдя оранын мусиги рящбяри вя баш дирижору олмушдур. Бу иллярдя о, 62 драм вя 23 естрада тамашасына, 6 водевиля мусиги бястялямиш, 2 балет, “Гадынлар ъящяннямдя”, “Океаникадан олан сярнишин”, “Ня шиш йансын, ня кабаб”, “Щясир шлйапа” вя с. оперетталарыны йазмышдыр. 1930-ъу иллярин орталарындан йарадыъылыьынын ясас сащяси мащны вя кино мусигиси олмушдур. Реж. Г.В.Александровун “Шян ушаглар” (1934) кинокомедийасына йаздыьы мусиги она шющрят эятирмишдир.

  Д. “Нишанлылар” (1927), “Гызыл вади” (1937), “Азад кцляк” (1947), “Тялхяк оьлу” (1950), “Аь акасийа” (1955; щамысы Москва Оперетта Театрында тамашайа гойулмушдур) вя с. оперетталарын мцяллифидир. Д.-нин иштиракы иля 40-дан артыг бядии вя сянядли филм чякилмишдир: “Шян ушаглар”, “Цч йолдаш”, “Гапычы”, “Капитан Грантын ушаглары”, “Сирк”, “Волга-Волга”, “Бетщовенин консерти”, “Ишыглы йол”, “Бащар”; “Кубан казаклары” вя с. Д.-нин бир чох мащнысы Л.П.Орлова, М.О.Рейзен, Утйосов вя К.И.Шулженконун ифасы сайясиндя эениш популйарлыг газанмышды. Бястякар кцтляви мащны-маршын йени нювцнц (“Шян ушаглар маршы”, “Каховка щаггында мащны”, “Идман маршы”, “Шян кцляк щаггында мащны”, “Ентузиастлар маршы”), цслуб ъящятдян онлара йахын олан “йол” мащныларыны (“Йоллар-ъыьырлар”, “Йол мащнысы”) бястялямишдир. “Гапычы”, “Сяадят ахтаранлар”, “Волга-Волга” филмляриндяки мащнылар, “Валс ахшамы”, “Мяктяб валсы”, “Сцкут”, “Унутма” мащны-валслары Д.-нин лирик ясярляриндяндир.


  “Учун, эюйярчинляр” мащнысы (“Биз сцлщ тяряфдарыйыг” филминдян, 1950) сцлщ уьрунда мцбаризянин символуна чеврилмишдир. 1963 илдя “Дунайевскинин мелодийалары” (реж. И.Пырйев) адлы филм чякилмишдир.

  DUNAYEVSKİ

  ДУНАЙÉВСКИ Исаак Осипович (30.1.1900, Полтава губ.-нын Лохвитса ш. – 25.7.1955, Москва) – рус бястякары, дирижор, РСФСР халг артисти (1950). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1941, 1951). Совет опереттасы, мусигили кинокомедийа, кцтляви мащны жанрынын йарадыъыларындан биридир. Банк гуллугчусу аилясиндяндир; бабасы С.Б.Дунайевски Одессада танынмыш кантор (синагогда охуйан) олмушдур. Мусиги мяктябини, 1919 илдя Харков консерваторийасыны битирмишдир. 1920–24 иллярдя Харков рус драм театрында мусиги щисся мцдири, бястякар вя дирижор ишлямишдир. 1924 илдян Москвада йашамышдыр. 1926–28 иллярдя Сатира театрынын (13 тамашайа мусиги йазмышдыр), щямчинин Моссовет ад. Театрын вя Москва Драм Театрынын мусиги рящбяри олмуш, Москва Оперетта театры иля ямякдашлыг етмишдир. Л.О.Утйосовла бирэя Ленинград мцзик-щоллу цчцн силсиля естрада програмлары йаратмыш Д. 1929–34 иллярдя оранын мусиги рящбяри вя баш дирижору олмушдур. Бу иллярдя о, 62 драм вя 23 естрада тамашасына, 6 водевиля мусиги бястялямиш, 2 балет, “Гадынлар ъящяннямдя”, “Океаникадан олан сярнишин”, “Ня шиш йансын, ня кабаб”, “Щясир шлйапа” вя с. оперетталарыны йазмышдыр. 1930-ъу иллярин орталарындан йарадыъылыьынын ясас сащяси мащны вя кино мусигиси олмушдур. Реж. Г.В.Александровун “Шян ушаглар” (1934) кинокомедийасына йаздыьы мусиги она шющрят эятирмишдир.

  Д. “Нишанлылар” (1927), “Гызыл вади” (1937), “Азад кцляк” (1947), “Тялхяк оьлу” (1950), “Аь акасийа” (1955; щамысы Москва Оперетта Театрында тамашайа гойулмушдур) вя с. оперетталарын мцяллифидир. Д.-нин иштиракы иля 40-дан артыг бядии вя сянядли филм чякилмишдир: “Шян ушаглар”, “Цч йолдаш”, “Гапычы”, “Капитан Грантын ушаглары”, “Сирк”, “Волга-Волга”, “Бетщовенин консерти”, “Ишыглы йол”, “Бащар”; “Кубан казаклары” вя с. Д.-нин бир чох мащнысы Л.П.Орлова, М.О.Рейзен, Утйосов вя К.И.Шулженконун ифасы сайясиндя эениш популйарлыг газанмышды. Бястякар кцтляви мащны-маршын йени нювцнц (“Шян ушаглар маршы”, “Каховка щаггында мащны”, “Идман маршы”, “Шян кцляк щаггында мащны”, “Ентузиастлар маршы”), цслуб ъящятдян онлара йахын олан “йол” мащныларыны (“Йоллар-ъыьырлар”, “Йол мащнысы”) бястялямишдир. “Гапычы”, “Сяадят ахтаранлар”, “Волга-Волга” филмляриндяки мащнылар, “Валс ахшамы”, “Мяктяб валсы”, “Сцкут”, “Унутма” мащны-валслары Д.-нин лирик ясярляриндяндир.


  “Учун, эюйярчинляр” мащнысы (“Биз сцлщ тяряфдарыйыг” филминдян, 1950) сцлщ уьрунда мцбаризянин символуна чеврилмишдир. 1963 илдя “Дунайевскинин мелодийалары” (реж. И.Пырйев) адлы филм чякилмишдир.