Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRDMOR BUZLAĞI

  БИРДМОР БУЗЛАЬЫ (Беардморе Элаъиер) – Антарктидада бузлаг. Уз. тягр. 200 км (Йер кцрясиндя ян бюйцк дяря бузлагларындан бири), ени тягр. 40 км. Гцтб платосундан еняряк, Шеклтон Сащилинин ъ.-г. щиссясиндя Росс шелф бузлаьы иля бирляшир; щяр ил тягр. 6 км3 буз эятирир. 1908 илдя инэилис Е. Шеклтонун експедисийасы тяряфиндян кяшф едилмиш вя експедисийаны малиййяляшдирян лорд У. Бирдморун (W. Беардморе) шяряфиня адландырылмышдыр.

  Бирдмор бузлаьы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRDMOR BUZLAĞI

  БИРДМОР БУЗЛАЬЫ (Беардморе Элаъиер) – Антарктидада бузлаг. Уз. тягр. 200 км (Йер кцрясиндя ян бюйцк дяря бузлагларындан бири), ени тягр. 40 км. Гцтб платосундан еняряк, Шеклтон Сащилинин ъ.-г. щиссясиндя Росс шелф бузлаьы иля бирляшир; щяр ил тягр. 6 км3 буз эятирир. 1908 илдя инэилис Е. Шеклтонун експедисийасы тяряфиндян кяшф едилмиш вя експедисийаны малиййяляшдирян лорд У. Бирдморун (W. Беардморе) шяряфиня адландырылмышдыр.

  Бирдмор бузлаьы.

  BİRDMOR BUZLAĞI

  БИРДМОР БУЗЛАЬЫ (Беардморе Элаъиер) – Антарктидада бузлаг. Уз. тягр. 200 км (Йер кцрясиндя ян бюйцк дяря бузлагларындан бири), ени тягр. 40 км. Гцтб платосундан еняряк, Шеклтон Сащилинин ъ.-г. щиссясиндя Росс шелф бузлаьы иля бирляшир; щяр ил тягр. 6 км3 буз эятирир. 1908 илдя инэилис Е. Шеклтонун експедисийасы тяряфиндян кяшф едилмиш вя експедисийаны малиййяляшдирян лорд У. Бирдморун (W. Беардморе) шяряфиня адландырылмышдыр.

  Бирдмор бузлаьы.