Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUNİT

  DUNİT (Yeni Zelandiyada Dun d.-nın adından) – ultraәsasi tәrkibli (SiO2 33 – 45%), normal qәlәviliyә malik (Na2O+K2O 0 –1,5%) intruziv süxur. Olivin (90 – 100%), xromit (5%-ә qәdәr), klinopiroksen vә ortopiroksendәn (< 5%) ibarәtdir. Әsasәn serpentinlәşmiş olur. Rәngi yaşılımtılqara, sarımtıl-yaşıl, tünd vә açıq yaşıldır. Teksturu massiv, nadir halda zolaqlı; strukturu tam kristallik, dәnәvәrdir. Tәrkibindәki fayalitin miqdarına görә forsteritli (< 10% fayalit), xrizolitli (10–30%), gialosideritli (30–50%) vә qartonitli ( > 50%) növlәrinә ayrılır. Sıxlığı 3280 kq/m3-dir. D. paralel linzalar, nadir hallarda sill vә iri in- truziv kütlәlәr әmәlә gәtirir.

  D. kontinentlәrin qırışıqlıq vilayәtlәrindә, okean qabığının tәrkibindә geniş yayılmışdır; intruziyaların tәbәqәlәnmiş alt horizontları (Böyük Dayka, Buşveld kompleksi) üçün sәciyyәvidir. D.-lә xromit, platin, nikel, kobalt, talk, xrizotil-asbest vә s. faydalı qazıntı yataqları әlaqәdardır. Odadavamlı materiallar istehsalında istifadә edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUNİT

  DUNİT (Yeni Zelandiyada Dun d.-nın adından) – ultraәsasi tәrkibli (SiO2 33 – 45%), normal qәlәviliyә malik (Na2O+K2O 0 –1,5%) intruziv süxur. Olivin (90 – 100%), xromit (5%-ә qәdәr), klinopiroksen vә ortopiroksendәn (< 5%) ibarәtdir. Әsasәn serpentinlәşmiş olur. Rәngi yaşılımtılqara, sarımtıl-yaşıl, tünd vә açıq yaşıldır. Teksturu massiv, nadir halda zolaqlı; strukturu tam kristallik, dәnәvәrdir. Tәrkibindәki fayalitin miqdarına görә forsteritli (< 10% fayalit), xrizolitli (10–30%), gialosideritli (30–50%) vә qartonitli ( > 50%) növlәrinә ayrılır. Sıxlığı 3280 kq/m3-dir. D. paralel linzalar, nadir hallarda sill vә iri in- truziv kütlәlәr әmәlә gәtirir.

  D. kontinentlәrin qırışıqlıq vilayәtlәrindә, okean qabığının tәrkibindә geniş yayılmışdır; intruziyaların tәbәqәlәnmiş alt horizontları (Böyük Dayka, Buşveld kompleksi) üçün sәciyyәvidir. D.-lә xromit, platin, nikel, kobalt, talk, xrizotil-asbest vә s. faydalı qazıntı yataqları әlaqәdardır. Odadavamlı materiallar istehsalında istifadә edilir.

  DUNİT

  DUNİT (Yeni Zelandiyada Dun d.-nın adından) – ultraәsasi tәrkibli (SiO2 33 – 45%), normal qәlәviliyә malik (Na2O+K2O 0 –1,5%) intruziv süxur. Olivin (90 – 100%), xromit (5%-ә qәdәr), klinopiroksen vә ortopiroksendәn (< 5%) ibarәtdir. Әsasәn serpentinlәşmiş olur. Rәngi yaşılımtılqara, sarımtıl-yaşıl, tünd vә açıq yaşıldır. Teksturu massiv, nadir halda zolaqlı; strukturu tam kristallik, dәnәvәrdir. Tәrkibindәki fayalitin miqdarına görә forsteritli (< 10% fayalit), xrizolitli (10–30%), gialosideritli (30–50%) vә qartonitli ( > 50%) növlәrinә ayrılır. Sıxlığı 3280 kq/m3-dir. D. paralel linzalar, nadir hallarda sill vә iri in- truziv kütlәlәr әmәlә gәtirir.

  D. kontinentlәrin qırışıqlıq vilayәtlәrindә, okean qabığının tәrkibindә geniş yayılmışdır; intruziyaların tәbәqәlәnmiş alt horizontları (Böyük Dayka, Buşveld kompleksi) üçün sәciyyәvidir. D.-lә xromit, platin, nikel, kobalt, talk, xrizotil-asbest vә s. faydalı qazıntı yataqları әlaqәdardır. Odadavamlı materiallar istehsalında istifadә edilir.