Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUNKER

  ДÚНКЕР (Дунъкер) Макс (15.10.1811–21.7.1886) – алман тарихчиси вя сийаси хадими. 1842 илдян Щалле, 1857 илдян Тцбинэен ун-тляринин проф.-у олмушдур. Пруссийа дювлят архивинин директору (1867–74) иди. Ясас елми иши олан “Гядим тарих” (“Эесъщиъщте дес Алтертумс”, Бд. 1–9, 1852–86) ясяри Гядим Шярг вя Гядим Йунаныстан тарихини ящатя едир. Афина иттифагынын йарадыъысы Фемистокла ряьбят бяслямиш, ону Бисмаркла мцгайися етмиш, Периклин фяалиййятинин вя Афинада демократик гурулушун гярязли тясвирини вермишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUNKER

  ДÚНКЕР (Дунъкер) Макс (15.10.1811–21.7.1886) – алман тарихчиси вя сийаси хадими. 1842 илдян Щалле, 1857 илдян Тцбинэен ун-тляринин проф.-у олмушдур. Пруссийа дювлят архивинин директору (1867–74) иди. Ясас елми иши олан “Гядим тарих” (“Эесъщиъщте дес Алтертумс”, Бд. 1–9, 1852–86) ясяри Гядим Шярг вя Гядим Йунаныстан тарихини ящатя едир. Афина иттифагынын йарадыъысы Фемистокла ряьбят бяслямиш, ону Бисмаркла мцгайися етмиш, Периклин фяалиййятинин вя Афинада демократик гурулушун гярязли тясвирини вермишдир.

  DUNKER

  ДÚНКЕР (Дунъкер) Макс (15.10.1811–21.7.1886) – алман тарихчиси вя сийаси хадими. 1842 илдян Щалле, 1857 илдян Тцбинэен ун-тляринин проф.-у олмушдур. Пруссийа дювлят архивинин директору (1867–74) иди. Ясас елми иши олан “Гядим тарих” (“Эесъщиъщте дес Алтертумс”, Бд. 1–9, 1852–86) ясяри Гядим Шярг вя Гядим Йунаныстан тарихини ящатя едир. Афина иттифагынын йарадыъысы Фемистокла ряьбят бяслямиш, ону Бисмаркла мцгайися етмиш, Периклин фяалиййятинин вя Афинада демократик гурулушун гярязли тясвирини вермишдир.