Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUN-LEARE

  DUN-LEÁRE (Dun Laoghaire) – İrlandiyanın ş.-indә, Lenster әyalәtindә şәhәr. Dun-Leare-Retdaun qraflığının inz. m. (Böyük Dublin şәhәr aqlomerasiyasına daxildir). Әh. 23,9 min (qraflıq hüdudlarında 193,7 min; 2006). İrlandiya dәnizi sahilindәdir. Port (Avropada әn iri süni limanlardan biri; sah. tәqr. 100 ha); bәrә terminalı (B. Britaniyanın Holihed ş.-nә avtomobil, sәrnişin, poçt daşınır).

    Дун-Леаре шящяриндян эюрцнцш.


  480 илдя Ирландийанын али кралы Леаре (ады бурадан эютцрцлмцшдцр) тяряфиндян инша едилмиш щярби истещкамын (ирланд дилиндя дúн – истещкам) ятрафындакы балыгчы кяндинин йериндя мейдана эялмишдир. 19 ясрин яввялляриндян Дублинин (Лиффи чайынын лиллянмяси эямилярин бурадан кечмясини чятинляшдирмишди) аванпорту кими инкишаф етмишдир. 1817 илдя йени портун тикинтисиня башланылмышды. Шящяря эялмиш Б.Британийа кралы ЫВ Эеоргун шяряфиня 1821 илдя Кинэстаун (Кинэстоwн) адландырылмышдыр. 1837 илдя д.й. хятти иля Дублинля бирляшдирилмишдир (Ирландийада илк д.й. хятти). 19 ясрин орталарындан дяниз курорту кими мялумдур. 1921 илдя шящяря яввялки ады гайтарылмышдыр. Кимйа мцяссисяляри вар; балыгчылыг инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUN-LEARE

  DUN-LEÁRE (Dun Laoghaire) – İrlandiyanın ş.-indә, Lenster әyalәtindә şәhәr. Dun-Leare-Retdaun qraflığının inz. m. (Böyük Dublin şәhәr aqlomerasiyasına daxildir). Әh. 23,9 min (qraflıq hüdudlarında 193,7 min; 2006). İrlandiya dәnizi sahilindәdir. Port (Avropada әn iri süni limanlardan biri; sah. tәqr. 100 ha); bәrә terminalı (B. Britaniyanın Holihed ş.-nә avtomobil, sәrnişin, poçt daşınır).

    Дун-Леаре шящяриндян эюрцнцш.


  480 илдя Ирландийанын али кралы Леаре (ады бурадан эютцрцлмцшдцр) тяряфиндян инша едилмиш щярби истещкамын (ирланд дилиндя дúн – истещкам) ятрафындакы балыгчы кяндинин йериндя мейдана эялмишдир. 19 ясрин яввялляриндян Дублинин (Лиффи чайынын лиллянмяси эямилярин бурадан кечмясини чятинляшдирмишди) аванпорту кими инкишаф етмишдир. 1817 илдя йени портун тикинтисиня башланылмышды. Шящяря эялмиш Б.Британийа кралы ЫВ Эеоргун шяряфиня 1821 илдя Кинэстаун (Кинэстоwн) адландырылмышдыр. 1837 илдя д.й. хятти иля Дублинля бирляшдирилмишдир (Ирландийада илк д.й. хятти). 19 ясрин орталарындан дяниз курорту кими мялумдур. 1921 илдя шящяря яввялки ады гайтарылмышдыр. Кимйа мцяссисяляри вар; балыгчылыг инкишаф етмишдир.

  DUN-LEARE

  DUN-LEÁRE (Dun Laoghaire) – İrlandiyanın ş.-indә, Lenster әyalәtindә şәhәr. Dun-Leare-Retdaun qraflığının inz. m. (Böyük Dublin şәhәr aqlomerasiyasına daxildir). Әh. 23,9 min (qraflıq hüdudlarında 193,7 min; 2006). İrlandiya dәnizi sahilindәdir. Port (Avropada әn iri süni limanlardan biri; sah. tәqr. 100 ha); bәrә terminalı (B. Britaniyanın Holihed ş.-nә avtomobil, sәrnişin, poçt daşınır).

    Дун-Леаре шящяриндян эюрцнцш.


  480 илдя Ирландийанын али кралы Леаре (ады бурадан эютцрцлмцшдцр) тяряфиндян инша едилмиш щярби истещкамын (ирланд дилиндя дúн – истещкам) ятрафындакы балыгчы кяндинин йериндя мейдана эялмишдир. 19 ясрин яввялляриндян Дублинин (Лиффи чайынын лиллянмяси эямилярин бурадан кечмясини чятинляшдирмишди) аванпорту кими инкишаф етмишдир. 1817 илдя йени портун тикинтисиня башланылмышды. Шящяря эялмиш Б.Британийа кралы ЫВ Эеоргун шяряфиня 1821 илдя Кинэстаун (Кинэстоwн) адландырылмышдыр. 1837 илдя д.й. хятти иля Дублинля бирляшдирилмишдир (Ирландийада илк д.й. хятти). 19 ясрин орталарындан дяниз курорту кими мялумдур. 1921 илдя шящяря яввялки ады гайтарылмышдыр. Кимйа мцяссисяляри вар; балыгчылыг инкишаф етмишдир.